Oddělení epidemiologie

Naše oddělení

Oddělení epidemiologie FN se zabývá problematikou nemocniční hygieny (specifickou hygienicko-epidemiologickou problematikou zdravotnických zařízení), má konziliární charakter.  Cílem je napomáhat vytvářet bezpečné prostředí pro pacienty i zaměstnance.

Oddělení epidemiologie FN  je nelůžkové oddělení bez laboratorní složky. Zajišťuje preventivní i represivní hygienicko – epidemiologický dozor v  medicínských oborech, komplementu a technicko-provozních odborech FN. Provádí interní kontrolu dodržování vytvořených hygienicko-protiepidemických režimů a zavádí protiepidemická opatření při sporadických i epidemických výskytech infekčních onemocnění. Zabývá se problematikou nozokomiálních nákaz a výskytem polyrezistentních kmenů u pacientů. Provádí odběry a analýzu mikrobiologických nálezů z nemocničního prostředí. Podílí se na vzdělávání zdravotnických pracovníků v hygienicko – epidemiologické problematice provozů nemocnice. Na základě výsledků výběrových řízení dezinfekčních prostředků sestavuje Dezinfekční plán závazný pro FN, zajišťuje kontrolu nad dezinfekčními režimy a sterilizací ve FN. Realizuje (v omezené míře) specifické dezinfekční, deratizační i dezinsekční požadavky. Sleduje riziková pracoviště a vypracovává návrhy kategorizací prací podle výskytu  rizikových faktorů.

Pracovníci LF (vedoucí lékař a laborantka) v rámci svých úvazků zajišťují diagnostiku rotavirových, adenovirových a norovirových infekcí, spolupracují při diagnostice virových hepatitid a interpretaci získaných výsledků, zajišťují dokumentaci výkonů pro zdravotní pojišťovny, předávají pozitivní nálezy příslušným pracovištím epidemiologie KHS Plzeňského kraje. Současně zajišťuji chod ambulance epidemiologie FN ve Skrétově ulici 15 (úterý 13,30-15,30).

Kontakty

Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín

Vedoucí oddělení: MUDr. Jaroslav Jirouš

e-mail: jirous@fnplzen.cz

tel: 377 103 840

budova 21, vrátnice 1, 1. patro

Vedoucí úseku epidemiologie:  Bc. Lenka Fiedlerová

e-mail:fiedleroval@fnplzen.cz

tel.: 377 104 120

budova komplementu, vchod C, 1.podzemní patro

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví: Mgr. Lucie Vojíková

e-mail:vojikoval@fnplzen.cz

tel.: 377 103 840

budova 21, vrátnice 1, 1. patro

Dezinfektor:  Miroslav Stachura, Radek Vítek

tel.: 377 104 109

budova komplementu, vchod C, 2.podzemní patro

Fakultní nemocnice Plzeň – Bory

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví: Libuše Kučerová

e-mail:kuceroval@fnplzen.cz

tel.: 377 402 539

budova 4, 1. patro

Sekretariát:   Bedřiška Čmolíková

e-mail: cmolikovab@fnplzen.cz

tel.: 377 402 323

budova 4, 1. patro

Dezinfektor: Miroslav Stachura

tel.: 377402424

budova 56, přízemí, dezinfekční stanice,samostatná část

LF FN Plzeň, lékař:   Prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

e-mail: pazdiora@fnplzen.cz

tel.: 377 402 926

budova 1, 1. Patro

LF FN Plzeň, laborantka: Jaroslava Čechová

e-mail: cechovaj@fnplzen.cz

tel.: 377 402 673

budova 1, 1. Patro

Akce

Sympózia o nozokomiálních nákazách / nákazách spojených se zdravotní péčí  (v měsících červen a prosinec) Informace o přesném termínu a programu na e-mailu:cmolikovab@fnplzen.cz

Spolupodílí se na organizování odborných akcí České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP

Odkazy

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni http://www.khsplzen.cz/

Zdravotní ústav se sídlem v Plzni http://www.zuplzen.cz/

Státní zdravotní ústav  http://www.szu.cz/

Společnost nemocniční epidemiologie a hygieny http://www.sneh.cz/

Vedoucí úseku epidemiologie

Bc. Lenka FIEDLEROVÁ

FIEDLEROVAL@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Bedřiška Čmolíková
Tel.: 377 402 323
cmolikovab@fnplzen.cz