Spokojenost pacientů ve FN Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň se již po dvanácté zúčastnila šetření spokojenosti pacientů v rámci projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ na lůžkových oddělení a opět byla pacienty zařazena do nejvyššího ratingového pásma kvality zdravotních služeb A+ s výsledkem 84,3 %. Celková spokojenost pacientů s personálem je vysoká, u sester činí 84% a u lékařů se zvýšila na 83,5 %. Zdravotnická zařízení jsou zařazována metodikou do celkem šesti ratingových pásem od nejvyšší „A+“ po nejnižšíB- (A+, A, A-, B+, B, B-).

Pacienti, hospitalizovaní v rámci FN Plzeň více než 1 noc, odpovídali na otázky řazených do osmi hlavních kategorií: Přijetí pacienta do nemocnice; Respekt, ohled, úcta k pacientovi; Koordinace a integrace péče o pacienta; Informace, edukace a komunikace s pacientem; Tělesné pohodlí pacienta; Citová opora a zmírnění strachu a úzkosti pacienta; Zapojení rodiny a blízkých do péče o pacienta; Propuštění a pokračování péče o pacienta. Nejvyšší spokojenost je s dimenzí „Zapojení rodiny“, kde výsledek dosáhl 93,4 % a s „Propuštěním a pokračováním péče - 91,3 %. Spokojenější jsou pacienti i v oblasti „Poskytování informací a komunikace“ s výsledkem 86,4 %.

Nemocnice má kvalitu poskytovaných služeb mezi svými prioritami. O tom, že se jí tento cíl daří naplňovat, svědčí dlouhodobý růstový trend tří klíčových ukazatelů souhrnné spokojenosti pacientů, spokojenosti s lékaři a spokojenosti se sestrami.

Výsledky šetření nabízí podrobné srovnání meziročních trendů pro všechny klíčové i dílčí oblasti spokojenosti, zároveň i pro  jednotlivá oddělení a stanice. Díky tomuto šetření vedení oddělení i klinik  reagují i na dílčí poklesy spokojenosti pacientů.

 Děkujeme takřka 2500 respondentům za účast na tomto výzkumu.