Oddělení sociální péče

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE

vedoucí oddělení:

Mgr. Eva Weinfurterová

tel. 377 103 256, GSM 702 153 620

fax: 377 103235

e-mail: weinfurterova@fnplzen.cz

 

zástupkyně:

Mgr. Bc. Ivana Šuryová

tel. 377 401 543, GSM 606 300 603

fax: 377 401 547

e-mail: suryovai@fnplzen.cz

 

 

O NÁS

Oddělení zajišťuje odborné sociální poradenství a zdravotně – sociální péči pacientům lůžkové i ambulantní složky ve všech areálech FN Plzeň (FN Lochotín, FN Bory I a FN Bory II. V našem týmu pracuje 9 zdravotně – sociálních pracovnic, všechny splňují kvalifikační požadavky a odbornou způsobilost k výkonu sociální práce dle zákona 96/2004 Sb., o nelékařských povoláních a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

KONTAKTY  

 

PRACOVIŠTĚ FN LOCHOTÍN

 

vchod F, D, 4.NP

číslo faxu: 377 103 235

tel. č. do pracoven: 377 103 256, 377 103 253, 377 103 233, 377 103 255

GSM: 702 153 620, 702 153 614, 702 153 615, 727 900 553.

 

vchod B, - 1.PP (pracovna zdravotně – sociální pracovnice pro Psychiatrickou kliniku)

číslo faxu: 377 103 956

tel. č. 377 103 135, GSM 725 828 670

 

PRACOVIŠTĚ FN BORY I

 

pav. 24, přízemí

číslo faxu: 377 402 114

tel.č. do pracoven: 377 402 420, 377 402 946

GSM: 702 153 613, 725 828 678

 

PRACOVIŠTĚ FN BORY II

 

pav. 54, 1.p.  

číslo faxu: 377 401 547

tel. č. do pracovny zdravotně – sociální pracovnice pro pobytové sociální služby ve FN: 377 401 542, GSM 723 088 774

tel. č. do pracovny zdravotně – sociální pracovnice pro LDN FN: 377 401 543, 606 300 603

 

KOMU JSOU NAŠE SLUŽBY URČENY

Služby poskytujeme hospitalizovaným nebo ambulantním pacientům Fakultní nemocnice, jejich rodinám, blízkým osobám a zaměstnancům FN.

 

JAK VYŽÁDAT PORADENSTVÍ

Obrátit se na nás můžete sami nebo prostřednictvím zdravotníků, např. staniční sestry nebo ošetřujícího lékaře. Nepotřebujete žádné doporučení, naše služby jsou bezplatné.

V době naší nepřítomnosti nám prosím zanechte na záznamníku vzkaz s vaším jménem, požadavkem a telefonním číslem. Docházíme za hospitalizovanými pacienty na různá pracoviště a nejsme proto trvale v pracovně. Ambulantním pacientům, příbuzným pacientů a zaměstnancům FN doporučujeme se k jednání objednatjen tak se vám budeme moci v domluveném čase nerušeně věnovat. Při objednání vám take zároveň sdělíme, zda si máte s sebou přinést nějaké doklady, dokumenty, rozhodnutí, apod. Pro komunikaci s námi můžete rovněž využít elektronickou poštu nebo fax.

 

CHARAKTERISTIKA OBORU

Sociální práce je řazena mezi tzv. pomáhající profese. V obecné poloze je definována jako společenskovědní disciplína i oblast praktické činnosti, jejímž cílem je odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení sociálních problémů. V posledních letech přibývá různých empirických studií, které se zabývají psychosociálními důsledky nemoci. Některá onemocnění mají značný dopad na rodinný, společenský i pracovní život člověka. Nenaplněné sociální potřeby a narušení sociálního fungování představují nejen stěžejní pojmy v teorii sociální práce, ale doprovází rovněž i řadu onemocnění. Smyslem sociální práce ve zdravotnictví je tedy pomoc sociálního pracovníka pacientovi i jeho rodině při zmírnění nebo odstranění negativních sociálních důsledků nemoci. Tato pomoc je obvykle realizována formou odborného sociálního poradenství a individuální případové práce s klientem, na ni navazuje zajištění vhodné sociální péče a zdravotně - sociálních služeb.

 

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 

 • zdravotně – sociální pracovnice poskytují sociální poradenství pacientům a jejich rodinným příslušníkům ve vztahu k onemocnění nebo jeho následkům
 • nabízí pomoc při řešení nepříznivé sociální situace dle individuálních potřeb pacientů
 • sestavují plán psychosociální intervence včetně rozsahu, druhu a potřeby sociálních opatření
 • zaměřují se na cílené vyhledávání osob, které se v důsledku nemoci nebo nemoci svých blízkých mohou ocitnout nebo již ocitli v nepříznivé sociální situaci
 • pracují v systému plánovaného propuštění pacientů – identifikují a vyhodnocují sociální potřeby pacientů během hospitalizace, navrhují a zajišťují vhodné sociální a zdravotní služby před propuštěním pacienta z FN
 • úzce spolupracují s registrovanými poskytovateli sociálních a zdravotních služeb v regionu i mimo region, poskytují aktuální informace o těchto službách
 • spolupracují s ošetřujícím lékařem pacienta, staniční sestrou, fyzioterapeutem, psychologem, praktickými lékaři, rodinou nebo přáteli pacienta - respektují přitom udělení souhlasu pacienta k této spolupráci
 • spolupracují s orgány státní správy a samosprávy
 • poskytují informace o činnosti svépomocných skupin, linek důvěry, krizových center, azylových zařízení, center pro zdravotně postižené, poraden pro cizince apod.
 • zvláštní pozornost věnují ohroženým skupinám klientů:

-osobám s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo sociálním handicapem

-osaměle žijícím

-bez přístřeší

-dlouhodobě a opakovaně hospitalizovaným

-s výrazným poklesem funkčních schopností a soběstačnosti

-s výraznými deficity v oblasti kognitivních (poznávacích) funkcí

-vystaveným špatnému zacházení, zanedbávání nebo týrání

-obětem a zvlášť zranitelným obětem trestných činů

-osamělým ženám s dítětem, pokud se ocitly v tíživé sociální situaci

-dětem, u kterých je podezření na zanedbávání, týrání, sexuální zneužívání

-nezletilým spotřebou zvýšené pozornosti a ochrany dle zákona o sociálně právní ochraně dětí

 

PŘÍKLADY KONKRÉTNÍ POMOCI

 • návrh na podání žádosti o příspěvek na péči
 • pomoc při vyřizování žádostí do zařízení pobytových sociálních služeb (např. domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem) 
 • zajištění terénních zdravotních nebo sociálních služeb před propuštěním pacienta z nemocnice (pečovatelská služba, home care – domácí ošetřovatelská péče, osobní asistence apod.)
 • zajištění lůžek následné péče (nemocnice následné péče, LDN aj.) a pobytové sociální služby ve zdravotnictví (tzv. sociální lůžko)
 • zajištění ošacení a ubytování (azylový dům, ubytovna) lidem bez přístřeší
 • poradenství a pomoc při zajištění a zapůjčení kompenzačních pomůcek
 • návrhy na kompenzaci důsledků zdravotního postižení (sociální dávky, sociální služby, nemocenské a důchodové pojištění)
 • informace o respitní a hospicové péči, podání žádosti do hospicu
 • pomoc dle individuálních požadavků klientů a jejich sociální situace

 

Pokud některé služby nemůžeme zajistit, poskytneme vám v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách základní poradenství a předáme vám kontakt na vhodného poskytovatele požadované sociální služby, případně informační materiály k dané problematice.

 

HISTORIE A SOUČASNOST OBORU

 

Historické počátky sociální práce vycházejí z činnosti filantropických a charitativních organizací. Dobročinnost – charita má kořeny v křesťanské nauce a v demokratické tradici těch společností, které uznávaly hodnotu každého jednotlivce. Nejstarší organizovanou pomoc potřebným u nás zajišťovala církev. V období Rakousko – uherské monarchie nebyly sice farní ústavy ze zákona zrušeny, ale jejich majetek byl převeden na obecní chudinské pokladny. Chudinský zákon z r. 1868 upravil povinnost obce pečovat o člověka, který se ocitl v nouzi, ale až po vyčerpání všech možností osob, které byly o žadatele ze zákona povinny pečovat. Československou republiku velmi ovlivnil v oblasti sociální práce konec I. světové války.

 

V r. 1918 přejal nově vzniklý stát legislativu z Rakouska – Uherska, ale vznikla potřeba nových sociálních opatření. Narostl počet válečných veteránů, invalidů, sirotků, vdov. Instituce humanitní a sociální péče byly veřejné, polooficiální nebo soukromé. Některé nabyly značného významu, např. Masarykova liga proti tuberkulose nebo Československý červený kříž. Mnohé možná překvapí, že rozvoj sociální práce u nás je spojen také s osobností    T.G. Masaryka. Jeho myšlenka, že pokud má být sociální práce úspěšná, je nutné, aby pracovníci veřejných i dobrovolných organizací sociální péče cílevědomě spolupracovali a navzájem se doplňovali, je aktuální dodnes. Autorkou první zmínky o sociální práci v českém tisku v r. 1914 pak byla Alice Masaryková, která vytvořila i návrh na zřízení Ženské vyšší školy pro sociální péči. Později vznikla Vyšší škola sociální péče a Masarykova státní škola zdravotní a sociální péče v Praze. Sociální pracovníci se postupně začali uplatňovat i přímo v nemocnicích, jak dokládají následující data z historie:

 

r. 1906

začínají pracovat sociální pracovníci v nemocnici v New Yorku

r. 1908

v Praze založena Sekce sociálního lékařství, prvním předsedou se stal prof. MUDr. Procházka

r. 1911

vznik Sociologické sekce v Praze v rámci Rakouska – Uherska, která se již zabývala sociální teorií i praxí. Zanikla po skončení I. světové války

r. 1914

v berlínských nemocnicích pracují tzv. sociální sestry

r. 1938

v pražských nemocnicích pracují první sociální sestry

r. 1951

začíná se u nás vytvářet koncepce sociální služby v nemocnicích, sociální sestry začínají pracovat i v mimopražských nemocnicích

 

Ve Fakultní nemocnici vznikala koncepce sociální služby v 60. a 70. letech minulého století na základě metodického opatření věstníku MZ. Samostatné Oddělení sociální péče bylo zřízeno v r. 1975 v areálu FN Bory v pavilonu bývalé prádelny. Oddělení se několikrát stěhovalo – na pav. 4, pav.3. a pav. 24. Po otevření monobloku interních oborů ve FN Lochotín v r. 1985 byla zajištěna sociální služba i zde vyčleněním nového úseku.

 

Po r. 1989 dochází v souvislosti s radikálními změnami ve společnosti i ke změnám na makrosociální úrovni. V období reforem v ČR vzrůstá počet nezaměstnaných, osob bez přístřeší, závislých na drogách apod. Vzniká řada nových institucí, sociálních programů a služeb. Jako nezbytné se ukazuje změnit pojetí sociální práce, neboť v období vlády KSČ došlo v Československu k přerušení souvislostí s vývojem sociální práce na Západě. Tomu odpovídá i nové pojetí výuky sociální práce na vysokých školách, které se prosazujev90.letech. Po dlouhé nucené pauze se tak výuka sociální práce dostává na akademickou půdu.

 

Také sociální práce ve FN se mění vlivem celospolečenských změn. Výrazně roste počet našich klientů, mění se struktura sociální pomoci i jednotlivých typů poradenství a služeb. Sociální pracovníci si zvyšují kvalifikaci dalším studiem i odbornými kurzy tak, aby byli schopni co nejlépe zavádět nové metody sociální práce do praxe. Postupně je vypracována nová koncepce sociální práce na našem oddělení se zaměřením na individuální práci s ohroženými skupinami klientů všech věkových kategorií včetně dětí a ambulantních pacientů. Proces větší profesionalizace a legitimity sociální práce je završen přijetím zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských povolání (způsobilost k výkonu povolání zdravotně – sociálního pracovníka) a přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka). Profese tzv. sociální sestry již v současné době v ČR neexistuje.

 

 

PRAXE STUDENTŮ

Oddělení se dlouhodobě podílí na výuce studentů oboru sociální práce. Spolupracujeme s VOŠ a VŠ, které vychovávají budoucí sociální pracovníky. Individuální požadavky studentů na absolvování průběžné nebo souvislé praxe je nutné nejprve projednat s vedoucí oddělení, která zájemcům podá další potřebné informace (zaslání potvrzení o studiu, způsob uzavření smlouvy mezi školou a FN apod.) Rádi uvítáme na našem oddělení motivované studenty oboru sociální práce s hlubším zájmem o zdravotně - sociální problematiku. Praxe probíhá ve specifickém prostředí nemocnice a její nedílnou součástí je sociální práce s nemocnými přímo na jednotlivých klinikách FN. Velký důraz proto klademe na dodržování etických principů práce s klienty, empatii, vstřícnost, ochotu a schopnost porozumění potřebám hospitalizovaných pacientů. Během praxe se snažíme studenty seznámit s problematikou sociální práce ve zdravotnictví a v případě jejich zájmu je rovněž zapojujeme do sociálně aktivizačních programů pro seniory na oddělení pobytových sociálních služeb.

 

Informace pro studenty nelékařských oborů najdete na webu FN :

https://www.fnplzen.cz/informace_pro_studenty

 

OSTATNÍ ČINNOST ODDĚLENÍ

 

 • přednášky v akreditovaných kurzech, na konferencích a seminářích
 • kontinuální vzdělávání – pravidelně se účastníme odborných kurzů, školení, stáží, seminářů a rovněž exkurzí v zařízeních sociálních služeb
 • spolupráce vedoucí oddělení s odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně v oblasti komunitního plánování sociálních služeb na území města Plzně (pracovní skupina Senioři a projekt jazykových komunikačních karet pro pacienty - cizince ).

 

VÁŽÍME SI DOBROVOLNÍKŮ

 

Při zajištění akcí našeho oddělení nám pravidelně pomáhají:

 

Dětský folklórní soubor Plzeňáček, který působí při ZUŠ B. Smetany v Plzni pod vedením uměleckých vedoucích p. Olgy Hráchové a Jana Rezka vystupuje ve FN na Sociálním lůžkovém oddělení a přináší velkou radost a potěšení našim seniorům. http://www.plzenacek.estranky.cz/  

 

Děti a paní učitelky ze 70. MŠ v Plzni, Waltrově ul., připravují pravidelně seniorům na Sociálním lůžkovém odd. dárečky a přání.

 

V roce 2014 obdržela 70. MŠ za svoji činnost ve FN cenu MmP „Dobré duše“. Cenou „Anděl 2014“ byl dále oceněn za svoji práci dobrovolník působící ve FN, viz : /sites/default/files/dokumenty/andel.pdf

 

Pokud vás náš program pomoci seniorům ve FN oslovil, rádi vás do něj zapojíme. Informace o dobrovolnické činnosti a možných formách spolupráce (kulturní vystoupení, vánoční a velikonoční akce, výtvarné dílny, firemní dobrovolnictví apod.) vám podá vedoucí oddělení.

 

ODKAZY A UŽITEČNÉ ZDROJE

 

Sociální poradce MPSV

 

http://portal.mpsv.cz/soc

 

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území města Plzně

 

http://socialnisluzby.plzen.eu/

 

Celostátní registr poskytovatelů sociálních služeb

 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do?SUBSESSION_ID=1401125494125_5

 

Elektronické formuláře žádosti o sociální dávky nebo služby včetně příspěvku na péči

 

http://portal.mpsv.cz/forms

 

 

 

Výpočet nároku na dávku pomocí elektronické kalkulačky

 

http://portal.mpsv.cz/soc/poradce

 

Informace k pobytu cizinců v ČR

 

http://www.mvcr.cz/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince.aspx

 

Centrum na podporu integrace cizinců – Plzeňský kraj

 

http://www.integracnicentra.cz/PlzenskyKraj/PlK.aspx

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek Centra pro zdravotně postižené Plzeňského kraje

 

http://www.czppk.cz/registrace/poradenstvi/pujcovna

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek Hospicu sv. Lazara

 

http://www.hsl.cz/cs/index.php?stranka=9&odrazka=2#oddil2a

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek Zdravotnické potřeby Petričko

 

http://www.petricko.cz

 

Úřad práce ČR

 

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp

 

Plzeňský kraj

 

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/socialni-veci

 

Sociálně právní ochrana dětí MPSV

 

http://www.mpsv.cz/cs/7241

 

Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin CEREBRUM

 

http://www.cerebrum2007.cz/

 

Česká alzheimerovská společnost

 

http://www.alzheimer.cz/

 

Pečující on-line - staráte se o starší osobu a nevíte si rady?

 

www.pecujici.cz

 

Cesta domů – Informační a diskusní portál (paliativní péče)

 

www.umirani.cz

 

Anonymní a bezplatná linka pro seniory, osoby o seniory pečující a osoby v krizi

 

http://elpida.cz/page.php?page=2

 

NON STOP linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

 

http://www.linka-pomoci.cz

 

Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů Ministerstva spravedlnosti ČR

 

https://otc.justice.cz/verejne/seznam.jsf

 

 

 

Vedoucí zdravotně-sociální pracovník

Mgr. Eva WEINFURTEROVÁ

WEINFURTEROVA@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát