Obhájili jsme...

Ve dnech 22. a 23. května 2017 probíhal ve FN Plzeň externí audit plnění požadavků normy ISO 9001 a hodnotících standardů kvality a bezpečí podle vyhlášky č. 102/2012 Sb. Externí auditoři společnosti Tayllor&Cox, s.r.o. a České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. navštívili 10 zdravotnických oddělení a klinik, prošli operační sály, lůžkové stanice JIP i standardní a ambulantní provoz. Zaměřili se na hodnocení rizik pacientů v oblasti prevence pádů či dekubitů, na prevenci záměny pacienta a celý perioperační proces. Prověřovali vedení zdravotnické dokumentace, sledovali správnost uložení léčivých prostředků a monitoring teploty, značení a ukládání chemických látek či hořlavin a správný postup třídění, ukládání a likvidace odpadu.

Na pracovišti správy, administrativy a technicko-provozním se zajímali o oblast zajištění léčebné výživy a stravování, nákup spotřebního zdravotnického materiálu,  sledování nežádoucích událostí a bezpečnostních incidentů či na  způsob provádění interních auditů kvality.  Auditoři ocenili milé a přátelské přijetí a perfektní součinnost zaměstnanců na všech odděleních. Pochválili vysoce nastavenou úroveň kvality a bezpečí  FN Plzeň, vyzdvihli personální oblast  a měření spokojenosti zaměstnanců (široké benefity).

Zmínili několik doporučení ke zlepšení v oblasti péče o pacienty např. zvážit spektrum resuscitačního vybavení na ZOK při rychlé dostupnosti KPR týmu, vyřazení nízkomolekulárních heparinů ze seznamu rizikových léčiv, zaměřit se na efektivní sledování monitoringu teplot v lednicích, dbát na řádné vedení záznamů ve zdravotnické dokumentaci a časovou návaznost záznamů. V oblasti likvidace odpadů upozornili na nedovolené používání papírových krabic pro ukládání nebezpečného odpadu.

Závěr auditu zní: „Úroveň poskytovaných zdravotních služeb ve Fakultní nemocnici Plzeň byla vyhodnocena jako vyhovující ve všech standardech a ukazatelích platné legislativy“. Jinými slovy: „FN Plzeň poskytuje služby a péči  v kvalitě a rozsahu zdravotnického zařízení 21.století. Je zárukou kvality, ekonomické stability a bezpečí pro pacienty i zaměstnance.“Vedoucí oddělení Centrum řízení kvality Mgr. Nina Müllerová dodává: „Ačkoliv audit probíhal pouze dva dny, takzvaným vzorkováním,   a někomu se může zdát snadné dosažení certifikátu, za výborným výsledkem se skrývá obrovské množství mravenčí práce vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení a pochopení všech zaměstnanců pro požadavky, které jsou na ně kladeny. Velice si vážíme ochoty našich zaměstnanců pro vytváření bezpečného prostředí a skutečnosti, že pojem „kvalita zdravotních služeb“ neberou na lehkou váhu. Všem za to patří velký dík!“

 Mgr. Nina Müllerová, Ing., Bc. Lucie Svobodová, Bc. Hana Klusáčková a Veronika Svobodová – oddělení Centrum řízení kvality