Základní organizace FN I

Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Fakultní nemocnice PLZEŇ

Obsah:

  1. Úvod
  2. Naše současnost
  3. Informace o činnosti ZO FN I
  4. Řídící složky ZO FN I
  5. Kontakty na členy ZV ZO FN I
 1. ÚVOD

Vítejte na intranetových stránkách ZO FN I, na nichž se dozvíte několik základních informací o struktuře a činnosti ZO.

 1. Naše současnost

Všechny odborové organizace (Základní organizace FN I, Základní organizace FN 2 a Místní klub Lékařského odborového klubu – Svazu Českých Lékařů) jsou samostatnými právními subjekty a jejích programy se navzájem odlišují v závislosti na zájmech a potřebách členských základen. Při jednáních se zaměstnavatelem po vzájemné dohodě vystupují jako jeden celek. Toto je nezbytným předpokladem pro úspěch v rámci kolektivního vyjednávání, jehož výsledkem je Kolektivní smlouva, Platový předpis a Zásady o čerpání z FKSP.

Naše odborová organizace (ZO FN I) zastupuje zájmy členů vyplývající z pracovněprávních předpisů. Členská základna naší ZO je tvořená z 1/2 pracujícími členy a zbylá 1/2 jsou naši bývalí spolupracovníci. Celkový počet členů je cca 1300, čímž jsme největší odborovou organizací ve Fakultní nemocnici. Na rozdíl od zbylých odborových organizací (ZO FN 2 a LOK - SČL) profesní členění základny je různorodé, převládají však zdravotnické profese.

 1. Informace o činnosti ZO FN I

Činnost organizace upravují dokumenty Odborového svazu Zdravotnictví a Sociální péče ČR (Stanovy, Finanční řád  a Jednací řád) a  Volební řád ZO FN I

pro volby orgánů základní organizace ZO FN I.

Dále pak Zásady pro čerpání rozpočtu ZO FN I, které řídí a upravují účelné vynakládání s příjmy ZO (viz záložky: sociální program ZO FN 1 a formuláře).

 1. Řídící složky ZO

Základy práce odborové organizace tkví v pravidelné činnosti řídících orgánů ZO (Výbor ZO FN I a Dozorčí rada ZO FN I). Tyto subjekty se scházejí pravidelně jednou za dva týdny a na svých schůzkách řeší veškeré připomínky členské základny. Kromě pracovně-právní problematiky a BOZP, řeší se taktéž i otázky z oblastí: sociální (půjčky); péče o členy ZO a zaměstnance FN a jejích rodinných příslušníků; kulturní (zájezdy, divadla, koncerty atd.) a sportovní. Volební období výkonných orgánů ZO FN 1 je šestileté a poslední volby proběhli v prosinci 2010. Nadřízeným orgánem je členská schůze nebo konference, konající se jednou do roka, na níž je členská základna seznámená s výsledky práce za předchozí období a zároveň stanovuje cíle, schvaluje plány a rozpočet na následující rok.

5.     Kontakty na nás

V případě zájmu o členství (Přihláška FN I) nebo o více informací se můžete obrátit na členy Výboru ZO FN I, vedoucí odborových úseků, Zpravodaj FN I nebo na adresu:

Výbor základní organizace FN I

Edvarda Beneše 1128/13

305 99 PLZEŇ – Bory

http://www.zofn1-plzen.cz/zakladniorganizace/

 

nebo

Sekretariát ZO FN 1
FN Bory, pav. 6, 2. patro
tel: 377 40 2432
email:
odboryfn1@fnplzen.cz

Knihovna ZO FN 1
FN Bory, pav.6 – suterén
Navrátilová Jindřiška
tel: 377 40 2670
Provozní doba: čtvrtek 13.00 - 16.00 hod.
Seznam knih