VOLEBNÍ ŘÁD

 

pro volby

výboru odborové organizace a dozorčí rady

Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr POPULE                           Jana HOLUBOVÁ

 

razítko odborové organizace,

podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kapitola I


Volič

 

(1)     Voličem je každý člen odborové organizace

 

 

Kapitola II.

Kandidát

 

(2)     Kandidátem do výboru odborové organizace a dozorčí rady (dále jen "odborový orgán") se může stát každý člen odborové organizace (dále jen "kandidát"), s výjimkou vedoucího organizace a jeho statutárního zástupce (čl. 23e) stanov), splňuje-li všechny níže uvedené podmínky:

a)   platí pravidelně a ve správné výši členské příspěvky a plní i ostatní povinnosti člena (čl. 27 stanov),

b)   je navržen členy (příslušnou odborovou organizační jednotkou),

c)   písemně potvrdí volební komisi souhlas s kandidaturou do příslušného odborového orgánu a skutečnost, že v případě zvolení bude svoji funkci vykonávat,

d)   v den voleb dosáhne věku alespoň 18 let

 

(3)     Kandidát smí kandidovat pouze do jednoho odborového orgánu

 

 

Kapitola III.

Kandidátka

 

(4)     Kandidátku sestavuje volební komise na základě návrhů členů (příslušných odborových organizačních jednotek) a výboru odborové organizace.

 

(5)     Kandidátky pro volby do odborových orgánů jsou sestaveny odděleně.

 

(6)     Jména na kandidátce jsou seřazena abecedně.

 

(7)     Počet kandidátů na kandidátce není omezen.

 

(8)     Kandidátka je platná pouze v případě, že je opatřena podpisem předsedy a otiskem razítka odborové organizace

 

(9)     Kandidátka musí minimálně obsahovat:

a)   příjmení a jméno,

b)   datum narození,

c)   datum vstupu do odborové organizace,

d)   současné povolání,

e)   kdo kandidáta navrhl

f)    zastávané funkce v orgánech ZO a OS.

 

 

Kapitola IV.

Volební komise

 

 

(10)   Členy volební komise v počtu nejméně 3 osob   volí členové organizace na návrh odstupujícího výboru, nejpozději do 14-ti dnů po vyhlášení termínu voleb.

 

(11)   Nově vznikající odborová organizace navrhuje volební komisi z řad svých členů

 

(12)   Člen volební komise nesmí být kandidátem do odborových orgánů. V případě, že je navržen, musí se vzdát práce ve volební komisi. Náhradního člena volební komise určí výbor.

 

(13)   Je-li odborová organizace členěna na organizační jednotky, potom z jedné organizační jednotky smí být do volební komise jmenováni maximálně dva členové odborové organizace.

 

(14)   Volební komise si zvolí předsedu, který má právo zúčastnit se těch částí jednání výboru odborové organizace, v kterých se řeší problematika voleb.

 

(15)   Volební komise organizuje průběh voleb, dohlíží nad řádným průběhem voleb

          a zodpovídá za výsledky voleb.

         

(16)   Povinnosti volební komise

a)   určit termín, do kdy je nutné podat návrhy na kandidáty a tyto po ukončení termínu shromáždit,

b)   projednat s navrhovanými souhlas s jejich kandidaturou,

c)   zařadit na kandidátku všechny navrhované kandidáty, kteří písemně souhlasí se svojí kandidaturou,

d)   sestavit a zveřejnit uzavřenou kandidátku nejméně 7  dnů před termínem voleb,

e)   seznámit všechny voliče s kandidátkou a s technickými podrobnostmi voleb

f)    doručit všem voličům volební lístek,

g)   dohlížet nad správným průběhem voleb,

h)   provést vyhodnocení voleb a seznámit s jejich výsledky členy odborové organizace nejpozději do  pěti dnů po uskutečnění voleb.

 

(17)   Volební komise je dále povinna svolat schůze nově zvolených odborových orgánů nejpozději do 14 dnů po vyhlášení výsledku voleb.

 

(18)   Předseda volební komise řídí schůzi nově zvoleného odborového orgánu až do zvolení jeho nového předsedy.

 

(19)   Volební komise zpracuje o průběhu a výsledcích voleb závěrečný protokol, který je spolu s platným a ověřeným volebním řádem archivován.

 

 

Kapitola V.

Volební období

 

(20)   Odborové orgány jsou voleny na dobu čtyř let.

 

 

Kapitola VI.

Složení odborových orgánů

 

(22)   Výbor odborové organizace je volen v počtu 5 členů, dozorčí rada odborové organizace je volena v počtu 3 členů.

 

(21)   Má-li odborová organizace méně než 20 členů, je volen pouze předseda a revizor odborové organizace. Práva a povinnosti výboru zastává v tomto případě členská schůze (čl.55 a 59 stanov).

 

 

Kapitola VII.

Organizace voleb

 

(23)   Odstupující výbor odborové organizace je povinen:

a)   vyhlásit termín konání voleb nejméně dva měsíce před datem jejich konání a nejméně tři měsíce před ukončením svého funkčního období,

b)   zajistit zvolení volební komise, přípravu, organizaci a materiální zabezpečení voleb (např. volební místnost, nebo jiná místa k odevzdání kandidátek- volebních lístků , systém přenosných volebních uren apod.)

 

(24)   Volební lístek obsahuje

a)   jména a příjmení kandidátů řazených abecedně stejným způsobem jako na kandidátce.

b)   volná místa pro doplnění kandidátů voličem dle čl.40 volebního řádu

c)   razítko odborové organizace s podpisem předsedy.

 

(25)   Na volebním lístku musí být uveden počet obsazovaných míst příslušného odborového orgánu.

 

(26)   Obsahuje-li kandidátka přímo i kolonky pro vyjádření volby voliče, může být použita i jako volební lístek.

 

 

Kapitola VIII.

Volby

 

(27)   Volby do odborových orgánů jsou tajné.

 

(28)   Hlasy uplatňované mimo určený časový termín a místo voleb jsou neplatné.

 

 

(29)   Volič na volebním lístku přeškrtne jména kandidátů, které nevolí.

 

(30)   Každý nevolený kandidát musí být vyškrtnut jednotlivě a to i v případě, že volič nechce volit nikoho z navržených kandidátů.

 

(31)   Na upraveném volebním lístku smí zbýt maximálně takový počet zvolených delegátů, který odpovídá počtu obsazovaných míst příslušného odborového orgánu.

 

(32)   Jestliže počet voličem zvolených delegátů přesáhne počet obsazovaných míst příslušného orgánu odborové organizace, bude tento volební lístek neplatný.

 

(33)   Bude-li volební lístek upraven jiným způsobem než připouští tento volební řád, je neplatný

 

(34)   Do odborového orgánu je zvolen příslušný počet kandidátů s nejvyšším počtem hlasů.

 

(35)   Umístí-li se na posledním volitelném místě více kandidátů, rozhodne se mezi nimi v druhém kole voleb.

 

(36)   Nebude-li zvoleno alespoň 50% členů příslušného odborového orgánu, bude uspořádáno bezodkladně druhé kolo voleb na dosud volná místa na základě nově sestavených kandidátek.

 

(37)   Nenaplní-li se příslušný orgán odborové organizace ani po druhém kole voleb

a)   a je-li tento orgán naplněn alespoň z 50%, mohou být zbývající členové doplněni kooptací nově zvoleným orgánem,

b)   a není-li tento orgán naplněn alespoň z 50%, musí být vyhlášeny nové volby nejdříve po 6-ti týdnech a nejpozději po 3 měsících od konání posledního kola voleb.

 

(38)   Výsledky voleb jsou platné, zúčastní-li se jich minimálně 50 % procent členů.

 

(39)   Náhradníky do odborového orgánu se automaticky stává nejvýše takový počet nezvolených kandidátů s nejvyšším počtem hlasů, který odpovídá stanovenému počtu členů příslušného orgánu.

 

(40)   Umístí-li se na posledním místě více kandidátů, stávají se náhradníky všichni.

 

(41)   Seznam zvolených náhradníků včetně pořadí, v jakém mohou být kooptováni do odborového orgánu je uveden v protokole o volbách

 

 

Kapitola IX.

 

VOLBA PŘEDSEDY A MÍSToPŘEDSEDY

ODBOROVÝCH ORGÁNŮ

 

(42)   Odborový orgán volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.

 

(43)   Volba předsedy a místopředsedy se koná na první schůzi příslušného odborového orgánu , volby probíhají tajně a výsledek je součástí volebního protokolu. O případných dalších funkcích rozhodne příslušný odborový orgán.

 

(44)   Volba předsedy předchází volbě místopředsedy. Předseda je zvolen  nejvyšším počtem hlasů, při rovnosti hlasů se musí volby opakovat v dalším kole. V tomto kole se volí pouze mezi kandidáty se stejným počtem hlasů.

 

(45)   Nerozhodne-li se ani po čtvrtém kole voleb, odkládají se volby na další zasedání odborového orgánu. Pravomoci nezvoleného funkcionáře vykonává  nově zvolený odborový orgán..

 

(46)   Člen odborového orgánu, který nebyl zvolen do funkce předsedy může být volen do funkce místopředsedy.

 

(47)   Nebude-li zvolen předseda odborového orgánu do 3 měsíců od konání voleb, musí výbor odborové organizace vyhlásit nové volby do příslušného orgánu a nebo zorganizovat přímou volbu předsedy příslušného orgánu, kterou lze uskutečnit i metodou per rollam (čl. 111 stanov). Nebude-li zvolen místopředseda orgánu odborové organizace do 3 měsíců od konání voleb, nebude se další kolo voleb již opakovat.

 

 

 

 

 

Kapitola X.

Doplnění odborového orgánu v průběhu volebního období

 

(48)   Odstoupí-li předseda nebo místopředseda odborového orgánu v průběhu volebního období, nebo je-li ze své funkce odvolán, volí příslušný odborový orgán nového předsedu či místopředsedu ze svého středu.

 

(49)   Dodatečně volený předseda musí být z původně volených členů odborového orgánu. Není-li možné tuto podmínku splnit, je potřeba vypsat do příslušného odborového orgánu nové volby.

 

(50)   Odstoupí-li v průběhu volebního období jiný člen odborového orgánu, lze na jeho místo kooptovat:

a)   někoho z náhradníků,

b)   jiného člena odborové organizace.

 

(51)   Náhradníci jsou kooptováni v pořadí uvedeném v protokolu o volbách za předpokladu, že se svojí kooptací souhlasí. Případný nesouhlas náhradníka, který má být kooptován, musí být podán písemnou formou a archivován současně s volebním protokolem.

 

(52)   Jiného člena odborové organizace (čl. 50b) lze kooptovat do odborového orgánu pouze v případě, že byli vyčerpáni všichni náhradníci a zároveň počet kooptovaných členů odborového orgánu nepřesáhne polovinu původně zvolených členů odborového orgánu.

 

(53)   Nelze-li na uvolněné místo kooptovat žádného náhradníka ani jiného člena odborové organizace a klesne-li počet členů odborového orgánu pod nadpoloviční většinu počtu členů orgánu daných tímto volebním řádem, je výbor odborové organizace povinen nejpozději do 14-ti dnů vyhlásit termín nových voleb. do příslušného odborového orgánu.

 

 

(54)   Kooptaci provádí vždy příslušný odborový orgán, který je povinen s kooptací neprodleně seznámit členy organizace.

 

 

(55)   V případech odborových orgánů o jedné osobě (předseda,revizor) je při odchodu tohoto funkcionáře z funkce nezbytné uspořádat nové volby.

 

 

 

 

Kapitola XI.

Odvolání odborového orgánu nebo jeho členů

 

(56)   Předseda nebo místopředseda oborového orgánu může být odvolán ze své funkce rozhodnutím nadpoloviční většiny příslušného odborového orgánu. Odvoláním z funkce předsedy nebo místopředsedy odborového orgánu nezaniká funkce člena odborového orgánu.

 

 

(57)   Člen oborového orgánu může být odvolán ze své funkce rozhodnutím nadpoloviční většiny členské schůze (čl. 53 stanov).

 

 

 

Kapitola XII.

Závěrečná ustanovení

 

 

(58)   Tento volební řád vstupuje v platnost:

a)   dnem schválení výkonnou radou OS pro organizace, které nemají vlastní platný volební řád (čl.36 stanov),

b)   dnem, kdy v odborové organizaci přestane platit její volební řád.

 

 

(59)   Tento volební řád pozbývá platnost:

a)   dnem schválení jiného volebního řádu výkonnou radou OS pro organizace, které nemají vlastní platný volební řád,

b)   dnem, kdy si odborová organizace na členské schůzi (konferenci) schválí svůj volební řád.

 

 

(60)   Tento volební řád byl schválen výkonnou radou  odborového svazu dne

          8. srpna 2000 a nebyl-li odborovou organizací nijak upraven je účinný ode dne 1. září 2000.

 

 

 

1. prosince 2000

 

1. ledna 2001

(61)   Tento volební řád byl schválen členskou schůzí (konferencí) odborové organizace dne a nabývá účinnosti dnem

 

 

 

 

(62)   Tímto dnem se ruší volební řád ze dne

 

 

 

 

(63)   Tento volební řád byl upraven dokumentem ze dne

 

s názvem

 

 

 

 

název dokumentu se změnami tohoto VŘ

         který je nedílnou součástí tohoto volebního řádu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. prosince 2000

datum schválení VŘ členskou schůzí

 

 

 

 

 

 

RNDr. Jiří Schlanger  v.r.

otisk razítka odborové organizace

podpis předsedy výboru

odborové organizace

 

předseda odborového svazu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTÁŘ K VOLEBNÍMU ŘÁDU

 

Z článku Stanov 52 d) vyplývá pro odborové organizace povinnost schválit na členské schůzi (konferenci) volební řád.   Nepřijala-li však odborová organizace svůj vlastní volební řád, ukládají stanovy v článku 36 povinnost odborové organizaci řídit se tímto vzorovým volebním řádem.

 

 

Jak pracovat s tímto volebním řádem

 

1. Zpracovat si vlastní volební řád

Většina odborových organizací pravděpodobně přijme tento materiál jako metodickou pomůcku, pomocí které zformuluje ustanovení svého volebního řádu tak, aby co nejlépe odpovídal struktuře, počtu členů a zvyklostem odborové organizace.

 

2. Přijmout tento volební řád s úpravami

Menší odborové organizace se možná spokojí s drobnými úpravami tohoto volebního řádu. V takovém případě je nutné:

-   opatřit první stránku tohoto materiálu otiskem razítka odborové organizace a podpisem předsedy

-   v čl. 61 vyplnit datum, od kdy je účinný tento volební řád

-   v čl. 61 vyplnit datum schválení tohoto volebního řádu členskou schůzí (konferencí) odborové organizace

-   pokud měla organizace doposud jiný platný volební řád, v čl. 62 vyplňte datum schválení předcházejícího volebního řádu

-   v čl. 63 vyplnit název dokumentu, v kterém jsou uvedeny schválené změny a úpravy textu tohoto volebního řádu (viz. níže uvedený vzor)

-   opatřit poslední stránku tohoto volebního řádu otiskem razítka odborové organizace a podpisem předsedy

 

3. Přijmout tento volební řád bez úprav.

Pro některé odborové bude tato verze volebního řádu zcela postačující. V takovém případě není potřeba činit žádné kroky, protože bez provedení změn nebo vytvoření vlastního volebního řádu odborovou organizací je tento volební řád automaticky platný pro všechny odborové organizace. Přesto ale doporučujeme níže uvedený postup.

- schválit tento volební řád na nejbližší členské schůzi odborové organizace

-   opatřit první stránku tohoto materiálu otiskem razítka odborové organizace a podpisem předsedy

-   v čl. 61 vyplnit datum, od kdy je účinný tento volební řád

-   v čl. 61 vyplnit datum schválení tohoto volebního řádu členskou schůzí (konferencí) odborové organizace

-   pokud měla organizace doposud jiný platný jednací řád, v čl. 62 vyplňte datum schválení předcházejícího jednacího řádu

-   v čl. 63 křížkem tučně proškrtnout název dokumentu, v kterém jsou uvedeny schválené změny a úpravy textu tohoto volebního řádu (viz. níže uvedený vzor)

-   opatřit poslední stránku tohoto volebního řádu otiskem razítka odborové organizace a podpisem předsedy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzor dokumentu se změnami volebního řádu

 

Změny a úpravy volebního řádu

schváleného dne 8. srpna 2000 VR OS

a

dne 1.9.2000 konferencí odborové organizace

 

Členská schůze odborové organizace NsP Kotěhůlky se dne 25. srpna 2000 usnesla na níže uvedených změnách a doplňcích

 

1. článek 22 se mění takto

Výbor odborové organizace je volen v počtu 9 členů, dozorčí rada odborové organizace je volena v počtu 3 členů...

 

2. nový článek 33a zní takto

Nový odborový orgán …….

 

3.ruší se článek 44 v plném znění

 

 

 

za správnost

předseda odborové organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časový harmonogram voleb:

 

Den

Činnost

Poznámka

-36

vyhlášení termínu voleb

čl. 35

-36 až -22

určení členů volební komise

čl. 10

-36 až –7

určení termínu, do kdy je třeba předat volební komisi návrhy na sestavení kandidátky

čl. 16 a)

-36 až –7

uzavření a zveřejnění kandidátky

čl. 16 d)

-7 až 0

doručení volebních lístků voličům

čl. 16 f)

0

datum voleb

 

0 až 5

vyhodnocení a vyhlášení výsledků voleb

čl. 16 h)

0 až 14

schůze členů nově zvolených odborových orgánů

čl. 17

 

 

 

Vzor protokolu o volbách

 

PROTOKOL

o volbách do výboru a dozorčí rady

odborové organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

NsP Kotěhůlky, Zahradní 8

 

datum ukončení volebního období odstupujícího ZV a DR odborové organizace

 

 

 

datum voleb nového ZV a DR odborové organizace

 

 

 

délka volebního období nového ZV a DR odborové organizace

 

 

 

počet členů odborové organizace ke dni voleb

 

 

 

stanovený počet členů výboru odborové organizace

 

 

 

stanovený počet členů dozorčí rady odborové organizace

 

 

Seznam členů volební komise

předseda

 

člen

 

člen

 

 

Do výboru odborové organizace byli zvoleni:

Jméno a příjmení

počet hlasů

 

 

 

 

 

 

 

Náhradníky výboru odborové organizace byli zvoleni:

Jméno a příjmení

počet hlasů

 

 

 

 

 

 

 

Seznam kandidátů do výboru odborové organizace, kteří nebyli zvoleni za člena či náhradníka:

Jméno a příjmení

počet hlasů

 

 

 

 

 

 

 

Do dozorčí rady odborové organizace byli zvoleni:

Jméno a příjmení

počet hlasů

 

 

 

 

 

 

 

Náhradníky dozorčí rady odborové organizace byli zvoleni:

Jméno a příjmení

počet hlasů

 

 

 

 

 

 

 

Seznam kandidátů do dozorčí rady odborové organizace, kteří nebyli zvoleni za člena či náhradníka:

Jméno a příjmení

počet hlasů

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kotěhůlkách dne

 

 

 

 

 

 

předseda volební komise

 

nově zvolený předseda výboru odborové organizace