ZPRAVODAJ

                         

                           č.1 / 2001

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  29.1.2001

                                                           

              

                                              

 

                                         

 

 

                                                              - 2 -

OBSAH:    

 

1.     Informace z jednání výboru ZO FN2 (3.1. a 17.1.2001)

 

2.     Informace o výsledku kolektivního vyjednávání

 

3.     Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

4.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 a OS

 

5.     Novinky v nové kolektivní smlouvě aneb čím se liší od staré KS

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

Na jednáních výboru ZO FN2 byly  projednány tyto záležitosti:

 

-         Návrh nového Volebního řádu a Jednacího řádu členské schůze nebo konference ZO FN2 podle vzorových řádů, dodaných odborovým svazem. Výbor ZO FN2 rozhodl o převzetí vzorových řádů v plném nezměněném znění s účinností od 1.1.2001.

 

-         Pověření předsedy ZO FN2 k jednání s ředitelkou FN o platech nezdravotnických pracovníků ve FN a dohodě o pravidelných schůzkách za účelem výměny aktuálních informací. Ředitelka nepřislíbila navýšení platů minimálně v prvním čtvrtletí 2001 z ekonomických důvodů. Potom podle výsledků hospodaření a financování FN si naše odbory vyhradily jednat dále. Schůzky byly přislíbeny s tím, že budou termíny operativně určeny každý měsíc.

 

-         Z odborového svazu přišla nabídka odborných seminářů a školení pro členy naší ZO. Bude proveden výběr účastníků, kteří se vybraných akcí zúčastní.

 

Schválené příspěvky z odborových prostředků:

 

Vladimíra KRATOCHVÍLOVÁ:    200,- Kč, individuální cvičení

 

Schválené půjčky z FKSP:

 

Daniel TURČ:                30 000,-Kč – oprava rodinného domu

Ilona ZÁHOŘÍKOVÁ:         20 000,-Kč – na bytové vybavení

Dana MATĚJKOVÁ:   15 000,-Kč – na překlenutí tíživé finanční situace

 

Sociální podpora z FKSP:

 

Jitka HAVELKOVÁ:   20 000,-Kč – sociální podpora (postižené dítě)

- 3 -

 

Nové členky naší ZO:

 

Miroslava  ŠVEHLOVÁ – OLVaS Lochotín – od 1.1.2001

Zdeňka TůMOVÁ           - OLVaS Lochotín  - od 1.1.2001

 

Odhlášená členka:

 

Vladimíra SAITZOVÁ – od 1.1.2001

 

                                

 

2. Informace o výsledku kolektivního vyjednávání:

 

Těsně před koncem loňského roku byla po pětikolovém jednacím maratónu podepsána kolektivní smlouva na rok 2001. Letošní jednání začalo v předstihu už 1.listopadu 2000. Důvodem byla novela zákoníku práce, který nabyl účinnosti od začátku ledna letošního roku.

 

Jednání provázelo souběžné separátní vyjednávání  LOK s ředitelkou FN            o zachování objemu finančních prostředků na jednotlivá zdravotnická pracoviště při zachování objemu a kvality poskytované zdravotní péče a nepřekročení povolené přesčasové práce. Lékařský odborový klub podmínil touto dohodou, která ale nemohla být a ani nebyla součástí kolektivního vyjednávání, podpis vlastní kolektivní smlouvy a tak došlo na konci roku k  jistému napětí. Naštěstí byla KS ještě před koncem roku podepsána a od 1.1.2001 nabyla platnosti. Snaha o to byla v zájmu členů naší odborové organizace, protože v rámci organizační změny v oblasti úklidu ve FN Lochotín a následnému propouštění téměř dvou desítek pracovnic, by tyto pracovnice přišly o jeden plat odstupného.

 

Součástí kolektivní smlouvy je také Platový předpis, Zásady čerpání FKSP, Rozpočet FKSP a Termíny výplat v roce 2001. Tyto dokumenty mají závazný charakter pro obě smluvní strany a jejich případná změna by musela projít jednáním mezi odborovými organizacemi ve FN a vedením FN formou nového kolektivního vyjednávání.

 

Kolektivní smlouva je tedy velmi důležitý dokument, zajišťující oprávněné nároky zaměstnanců, upravující povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům nad rámec zákoníku práce tam, kde to legislativa umožňuje. Jde zejména             o oblast odměňování, sociální oblast a také o BOZP.

 

Rozdíly mezi starou a novou kolektivní smlouvou jsou náplní příspěvku pana Peny na jiném místě našeho zpravodaje.

 

 

 

-         4  -

 

3. Informace z odborového svazu:

 

-         Jednala výkonná a dozorčí rada odborového svazu – zprávy z jednání jsou

     pravidelně zveřejňovány v Bulletinu OS, který je k dispozici ve výboru ZO.

 

-         Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky zaslal všem

Základním organizacím další podrobné materiály k novému Nařízení vlády o zvýšení tarifních platů ve zdravotnictví o 6% , respektive o 10% .

                                                        

                                             

4.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 a OS:

 

Začátkem letošního roku se uskuteční kulturní akce: návštěva divadelního představení -  muzikálu „Hrabě Monte Christo“ v Praze.  Vzhledem k vysoké ceně vstupenek je představení určené pouze pro členy našich odborů bez rodinných příslušníků. Přihlášky jsou rozesílány na jednotlivé úseky prostřednictvím úsekových důvěrníků.

 

V letošním roce je rozšířená možnost sportovního vyžití zaměstnanců FN: byla pronajata kuželna TJ Slavoj MP v těchto termínech:

 

23.1.,20.2., 20.3.,3.4., 17.4., 15.5, 29.5. a 6..2001 vždy od 16,00 do 18,00 hodin.

 

K dispozici jsou dvě automatické dráhy, šatna, sprcha a občerstvení. Nutné je pouze vhodné sportovní oblečení a obuv, která nemá tmavou podrážku.

 

5.     Novinky v nové kolektivní smlouvě aneb čím se liší od staré KS:

 

Zpráva  komise pracovněprávní o změnách v kolektivní smlouvě pro rok 2001.

                                    

 

                Od 1.1.2001 platí  nový zákoník práce a proto při vyjednávání o nové kolektivní smlouvě (dále jen KS)  mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi  FN Plzeň vznikly i z tohoto důvodu  určité změny, o kterých bychom Vás ve zkratce rádi informovali. Rozdíly mezi starou a novou kolektivní smlouvou jsou v těchto bodech:

 

1.)                 Článek II.  KS – Odměňování za práci

-------------------------------------------------

odst.2  - podmínky pro poskytování platu jsou stejné pro muže i ženy

odst.3 – odstupné  - mění se z dvojnásobku na trojnásobek

               

2.)                 Článek III  KS – pracovněprávní  nároky a podmínky

----------------------------------------------------------------------

odst.1a – prac.doba – jednosměnný provoz 40 hodin

                                      dvousměnný provoz  38,75 hodiny

                                       třísměnný provoz     37,5 hodiny

                                       riziková pracoviště   36 hodin

odst.1b – upřesnění nerovnoměrné pracovní doby

odst.2  -  přesčasová práce nesmí přesáhnout v průměru 8 hod. týdně

 

- 5 -

 

 

odst.6  -  bod  2 – v případě smrtelného prac.úrazu bude poskytnuto jednorázové odškodnění:

                                 manželovi nebo manželce –                   100 000 Kč

                                dítě,které má nárok na sirotčí důchod – 100 000 Kč

                                rodičům zemřelého                                80 000 Kč

               

3.)                 Článek  IV  KS – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

------------------------------------------------------------------------

odst.1 – prověrek BOZP se vždy zúčastní zástupce odborové organizace

odst.2 – zákaz kouření na pracovišti, kde pracují nekuřáci

odst 5 – zajistit písemnou smlouvou závodní lékařské preventivní péči

 

 

4.)                 Článek V KS  - sociální podmínky zaměstnanců

--------------------------------------------------------------

odst.2 – příspěvek na závodní stravování z FKSP se zvyšuje na 7,20 Kč na jedno jídlo

                do stravovací komise budou delegováni dva členové za odborové org.FN.

 

 

5.)           Článek VI   KS  -  vztahy mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi

                --------------------------------------------------------------------------------------------------

                odst.5 – za zásadní otázky péče o zaměstnance,které je zaměstnavatel povinen s odbory

                          projednávat, je  v nové KS hromadné propouštění zaměstnanců.

                odst.11 – zaměstnavatel poskytne odb.org.působícím ve FN příspěvky z FKSP dle vyhlášky

                             o FKSP  a zákoníku práce.Podmínky upravují zásady pro čerpání FKSP.

 

 

                Zásady pro čerpání FKSP.

               

 

                Článek 1 – příspěvky na provoz kulturního a soc.rozvoje

                -------------------------------------------------------------------------

                odst.d – navíc je pronájem kuželny „Slavoj Masna“,termíny jsou uveřejněny v dnešním

                           Zpravodaji   odborů FN2.

                odst.h – výdaje při setkání s bývalými zaměstnanci FN Plzeň jsou zvýšeny na 500 Kč na osobu.

 

                Článek 4 – výběr pracovníků a výše příspěvků při poskytování  rekreací.

                ----------------------------------------------------------------------------------------------

                               odst.2  - v podmínkách je upřesněno ,že faktury,které nebudou mít stanovené náležitosti

                                        proplaceny nebudou. Dále lze oprávněnost o poskytování ubytovacích a rekreačních

                                        služeb doložit i čestným prohlášením nebo kopií živnostenského listu poskytovatele.

                              

                               Článek 7 – zásady pro poskytování darů

                               ----------------------------------------------------

                               bod a.) – za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele je zvýšena odměna

                                          na 10 000 Kč za rok.

 

 

                                Toto je tak ve zkratce vše,podrobnosti získáte v dokumentech „Kolektivní smlouva pro rok

                           2001,Zásady pro čerpání FKSP za rok 2001 a platový předpis pro rok 2001.“,které jsou

                           k dispozici u každého úsekového důvěrníka  nebo člena výboru odborovéorganizace FN2

                           doporučujeme všem tuto možnost využít !

 

 

 

                                                                                                             Ladislav Pena – pracovněprávní komise

                                                                                                                                         ZO FN 2

 

 

 

 

- 6 -

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

_________________________________________________________________

Vydává:          Výbor základní organizace ZO FN2

                  Odborového svazu zdravotnictví

                  a sociální péče České republiky

                  Alej Svobody 80

                  304 60 Plzeň                                    Tel./ Fax.:   019 / 531 420

                                                                           E - mail:         popule@fnplzen.cz