ZPRAVODAJ

                         

                           č.3 / 2001

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  15.3.2001

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

 

                                                              - 2 -

OBSAH:

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (5.3. a 14.3.2001)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Informace o připravovaných akcích odborů FN2 a OS

  

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

-         Byl projednán a podepsán dodatek kolektivní smlouvy č.1, který zmírňuje 

     časová kritéria pro poskytování půjček z FKSP a rozšiřuje přiznání daru při

     odchodu do důchodu o kategorii předčasný odchod do důchodu.

 

-         Výbor ZO FN2 vzal na vědomí informaci o dočasném zastavení půjček           z FKSP, z důvodů chyby v legislativě (Zákon č. 218/2000 Sb. v rozporu s vyhláškou č.310/ 1995 Sb.). Problém se řeší na úrovni vlády a parlamentu ČR a jeho vyřešení se předpokládá v řádu týdnů. Potom budou žádosti o půjčky znovu průběžně vyřizovány.

 

-         Probíhá anketa o penzijním připojištění zaměstnanců FN Plzeň.

 

-         Dozorčí rada ZO FN2  provedla kontrolu čerpání příspěvků z odborových prostředků od 7/98. Kontrolu provedla pí. Vakešová – bez závad.

 

 

Schválené příspěvky z odborových prostředků:

 

Lenka SVATOŇOVÁ:    500,- Kč brýle

Ladislava DUDKOVÁ:   100,- Kč příspěvek na individuální cvičení

Ing.Olga MACHKOVÁ: 200,- Kč příspěvek na individuální cvičení

 

Dary členům ZO FN2 při dovršení 10 let členství:  500,- Kč

 

Věra VAKEŠOVÁ

Božena ZIEGLEROVÁ

Anna SOUKUPOVÁ

Alena KORANDOVÁ

 

Dar při odchodu do důchodu:

 

Marie ŽITKOVÁ – 500,- Kč

 

 

- 3 -

 

Sociální podpora z FKSP:

 

Jitka HAVELKOVÁ:   20 000,-Kč – sociální podpora (postižené dítě)

Jitka HAVELKOVÁ:       5 000,-Kč– nenávratná sociální výpomoc

 

Přihlášená členka:

 

Monika KRIPNEROVÁ  – od 1.3.2001

                               

Členské záležitosti:

 

Vzhledem k nezbytnosti hospodárného nakládání s odborovými prostředky a plnění rozpočtu naší odborové organizace rozhodl výbor ZO FN2, že příspěvky a dary z odborových prostředků kromě sociálních výpomocí budou vypláceny podle přijatých zásad čerpání dvakrát ročně. Proto se budou žádosti shromažďovat, hromadně projednávat a schvalovat v každém pololetí kalendářního roku. V 1.pololetí letošního roku je termín uzávěrky žádostí do 30.6.2001. Na jednání výboru ZO FN2 dne 4.7.2001 budou žádosti projednány. Ve 2. Pololetí letošního roku bude uzávěrka žádostí dne 19.12.2001 a tyto budou projednány tohoto dne na jednání výboru.

 

2. Informace z odborového svazu:

 

-         Jednala výkonná a dozorčí rada odborového svazu – zprávy z jednání jsou

     pravidelně zveřejňovány v Bulletinu OS, který je k dispozici ve výboru ZO.

 

-         Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky zaslal všem

základním organizacím další podrobné podklady k legislativě o půjčkách FKSP a návrhu řešení situace.

 

-         Odborový svaz byl požádán o ekonomickou analýzu hospodaření FN

     Plzeň ve druhém pololetí 2000.                                      

                                             

4.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 a OS:

 

- Probíhá anketa zájmu členů o kulturní akce a akce pro děti v naší organizaci

 

-         Připravuje se zájezd do Maďarska ve dnech 17. – 22.5.2001 , který připravuje Marcela Špottová (tel. 3653), která podá podrobné informace. Cena zájezdu:

Člen odborů FN2:        800,- Kč

Rodinný příslušník:  1 300,- Kč

Zaměstnanec FN:     1 800,- Kč

Cizí účastník:            3 390,- Kč

- 4 -

Připomínáme našim členům:

 

V letošním roce je rozšířená možnost sportovního vyžití zaměstnanců FN: byla pronajata kuželna TJ Slavoj MP v těchto termínech:

 

 20.3.,3.4., 17.4., 15.5, 29.5. a 6..2001 vždy od 16,00 do 18,00 hodin.

 

K dispozici jsou dvě automatické dráhy, šatna, sprcha a občerstvení. Nutné je pouze vhodné sportovní oblečení a obuv, která nemá tmavou podrážku.

 

_________________________________________________________________

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

_________________________________________________________________

Vydává:       Výbor základní organizace ZO FN2

                   Odborového svazu zdravotnictví

                   a sociální péče České republiky

                   Alej Svobody 80

                   304 60 Plzeň                                    Tel./ Fax.:   019 / 531 420

                                                                           E - mail:       popule@fnplzen.cz