ZPRAVODAJ

                         

                           č. 4 / 2001

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  12.4.2001

                                                           

              

                                              

 

                                         

 

 

                                                              - 2 -

OBSAH:

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (28.3. a 11.4.2001)

 

2. Informace o připravovaných akcích odborů FN2 a OS

  

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

-         Byla projednána organizační změna ve FN: od 1.4.t.r. vzniká nový úsek „Intervenční kardiologie“.

 

-         Proběhla schůzka se zaměstnanci OLVaS Bory za účasti většiny zaměstnanců a vedení oddělení. Za výbor ZO FN2 se jednání zúčastnil předseda ZO ing.Petr Popule a místopředsedkyně a hospodářka v jedné osobě paní Marcela Špottová. Projednávaly se otázky odborové i pracovně právní. Schůzka měla kladný ohlas a na základě této zkušenosti budou připraveny další podobná setkání také s ostatními úseky naší ZO.

 

-         Probíhá jednání  o penzijním připojištění zaměstnanců FN Plzeň. Na dalším pracovním jednání mezi zaměstnavatelem a odborovými organizacemi ve FN bylo rozhodnuto, že příspěvek na penzijní připojištění bude poskytován od začátku roku 2002 na základě nových „Zásad FKSP“, na kterých se bude s předstihem pracovat. Počet fondů pravděpodobně nebude omezen a tak si každý zaměstnanec bude moci zvolit „svůj“ fond podle svého uvážení, ale také na svoji odpovědnost a riziko ! Další jednání o této problematice se uskuteční 18.5.2001. O výsledcích budeme ihned informovat.

 

-         Dne 21.3.t.r. proběhlo další kolo jednání o poskytování nápojů pro klimaticky zatížené provozy. Podle výsledků objektivních měření hygienických orgánů budou přehodnocena kritéria pro poskytování nápojů a zaveden nový režim pro poskytování tak, aby nápoje dostávali zaměstnanci na všech klimaticky exponovaných pracovištích a aby poskytování bylo efektivní a ekonomické.

 

-         Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky na naši žádost vypracoval ekonomický rozbor výsledků hospodaření za rok 2000. Jako podklady sloužily ekonomické výsledky ve formě rozvahy a výkazu zisků a ztrát, které nám poskytl zaměstnavatel ve smyslu dohody v kolektivní smlouvě a podle nového zákoníku práce. Z analýzy vyplývá dobré hospodaření FN v rámci daných možností. Oproti minulému období se zlepšily tyto ekonomické parametry:  Likvidita ze 121,89 na 153,18

    Stabilita ze  103,51 na 105,93

 Přesto ale nelze počítat s razantním navyšováním mezd zaměstnanců, protože   

 do současné doby není jasné financování zdravotnictví v letošním roce. 

 V tomto smyslu probíhají jednání s vedením FN i nadále.

- 3 -

Příspěvek z odborových příspěvků:

 

Ing. Marie VOŽECHOVÁ – 190,- Kč – individuální TV

 

Noví členové:

od 1.4.2001

Radka ŽUGLEROVÁ – RDG Lochotín

Blažena ABRTOVÁ    -  RDG Lochotín

Anita PROKOPOVÁ      -  OZÚ

Lucie MILTOVÁ            -  OZÚ

Milena ŠUCHMANOVÁ - OZÚ                     

Alena ŠEDIVCOVÁ     - OLVaS Bory

Vlasta ČERNÁ              - EO

 

Odměna z FKSP:

 

Zdeňka HAVLOVÁ – 700,- Kč – 25 let celkové doby zaměstnání

 

2.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 a OS:

 

- ZO FN 2 připravuje turistický zájezd do Vysokých Tater. Bude se jednat o hvězdicový zájezd v prvním zářijovém týdnu s ubytováním ve dvoulůžkových pokojích v hotelu v Tatranské Lomnici. Program bude sestaven pro různé výkonostní kategorie. Jakmile budou známy podrobnosti, zejména cena, přesný termín apod. budeme Vás ihned informovat !

 

- Připomínáme našim členům:

 

V letošním roce je rozšířená možnost sportovního vyžití zaměstnanců FN: byla pronajata kuželna TJ Slavoj MP ještě v těchto termínech:

 

 15.5, 29.5. a 6..2001 vždy od 16,00 do 18,00 hodin.

 

K dispozici jsou dvě automatické dráhy, šatna, sprcha a občerstvení. Nutné je pouze vhodné sportovní oblečení a obuv, která nemá tmavou podrážku.

_________________________________________________________________

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

_________________________________________________________________