ZPRAVODAJ

                         

                           č. 8 / 2001

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  22.8.2001

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

 

- 2 -

OBSAH:

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 ( 1.8. 2001)

 

2. Informace o připravovaných akcích odborů FN2

 

3. Informace k příspěvku na penzijní připojištění z FKSP 

 

4. Informace z odborového svazu

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

-         2.8. t.r. proběhla schůzka mezi zaměstnavatelem a zástupci odborových organizací ve FN (za ZO FN2 se zúčastnil předseda ZO ing. Popule). Tématem jednání byl příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců FN.

     O výsledcích informujeme na jiném místě Zpravodaje.

 

Půjčka z FKSP:

 

Marie VITÁKOVÁ                  – 30 000,- Kč – na vybavení bytu

 

Nová členka:

 

Eva ČECHOVÁ – od 1.8.2001 

 

 

 

2.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 :

 

 

-         Kompletně obsazen a připraven je turistický zájezd do Vysokých Tater. Po      

     provedeném výběru účastníků z původně 50 přihlášených zájemců se postupně

     dostalo i na náhradníky, takže všichni zájemci budou uspokojeni !

 

-         Zájemci o kuželky se mohou stále  hlásit u pana Ladislava Peny (oddělení elektroúdržby FN Bory, tel.: 2911) Připravuje se kvalifikační turnaj v kuželkách, který uspořádá naše organizace ve spolupráci se zaměstnavatelem a ostatními odborovými organizacemi.

     Vítězové (členové OS ZSP) se zúčastní celostátního turnaje, který na konci roku uspořádá OS.

 

 

 

 

- 3 -

 

 

-         Výbor ZO FN2 disponuje počítačovým softwarem, který je k dispozici pro všechny členy naší odborové organizace v rámci právní pomoci. Jedná se o „Vzory právních smluv“ pro právnické i fyzické osoby ze všech oblastí práva. Dále jsou k dispozici vzorové „Žaloby“a „Vzorová korespondence“ ve stejném rozsahu. Jedná se interaktivní software, umožňující individuální sestavení kvalifikovaného právního dokumentu nebo písemnosti bez nutnosti

     konzultace s právníkem (obsahuje všechny potřebné náležitosti a formu).

     Další podrobné informace poskytne ing.Petr Popule-předseda výboru ZO

     FN2, tel.: 3356).

 

 

 

3.Informace k příspěvku na penzijní připojištění z FKSP:

 

 

Na opakovaných pracovních jednáních a schůzkách mezi zástupci zaměstnavatele a zástupci odborových organizací ve FN Plzeň se připravovaly podmínky            a projednávala výše poskytovaného příspěvku z FKSP na penzijní připojištění zaměstnancům FN Plzeň. Z jednání vznikly materiály, které by měly po oboustranném schválení v rámci kolektivního vyjednávání na rok 2002 vstoupit v platnost od 1.1.2002. Základním dokumentem, který příspěvky bude upravovat, jsou „Zásady čerpání FKSP“, které jsou součástí kolektivní smlouvy. Návrh těchto zásad na tomto místě zveřejňujeme tak, aby se zaměstnanci FN měli možnost vyjádřit, případně podat konstruktivní náměty do kolektivního vyjednávání. Ještě před tím zaměstnavatel rozešle všem zaměstnancům „Závazný dotazník“, v němž se každý zaměstnanec vyjádří, zda má nebo nemá o příspěvek zájem. Také návrh tohoto dotazníku přetiskujeme k předběžné informaci našich členů. Tento dotazník nyní nevyplňujte! Dostanete ho prostřednictvím svých vedoucích pracovníků osobně s předtištěnými Vašimi osobními údaji. Součástí materiálů bude také aktuální ( k lednu 2001) seznam všech fondů, mezi  nimiž si zaměstnanec může vybrat bez omezení ten, který je pro něj nejvhodnější.

 

 

Informace o penzijním připojištění s příspěvkem zaměstnavatele ve FN v Plzni

         Na základě výsledků ankety k penzijnímu připojištění se vedení a odborové organizace FN v Plzni dohodly na poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění z FKSP s účinností od 1. 1. 2002.

         Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění bude poskytován zaměstnanci dle zásad pro čerpání FKSP zaměstnancům FN a to pouze v případě, že si zaměstnanec o tento příspěvek požádá. Touto žádostí ztratí nárok na příspěvek na rekreaci dle platných zásad pro čerpání FKSP.

 

 

 

Textové pole: Zásady pro poskytování příspěvku na penzijní připojištění ve FN Plzeň (návrh)
podle § 9a vyhlášky MF č. 310/1995 Sb. v platném znění:
1.	Z fondu lze hradit za zaměstnance část příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem.
2.	Příspěvek se zaměstnanci neposkytuje zpětně za dobu jeho pojištění.
3.	Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci vždy jen od 1. ledna každého roku měsíční příspěvek na penzijní připojištění ve výši 150 - 250 Kč měsíčně. (jednotná částka bude předmětem jednání při sestavování rozpočtu FKSP na rok 2002 a roční objem bude shodný s příspěvkem na rekreaci) 
4.	Příspěvek na penzijní připojištění se uskutečňuje pouze z FKSP bezhotovostním převodem přímo 
5.	Příspěvek a jeho výše bude poskytován v případě dostatku volných finančních zdrojů v rozpočtu FKSP a je součástí tohoto rozpočtu. 
PODMÍNKY:
1.	příspěvek pro daný rok může být poskytnut zaměstnanci, který:
a)	má s FN Plzeň uzavřen pracovní poměr a odpracováno nepřetržitě 3 roky
b)	odpracoval v předchozím roce  ve FN Plzeň v průměru minimálně poloviční pracovní úvazek 
c)	má uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění a na toto připojištění sám přispívá nejméně částkou 100,-Kč měsíčně
d)	má uzavřenou dohodu s FN Plzeň o srážkách svého příspěvku ze mzdy 
e)	předloží osobně smlouvu o penzijním pojištění (popř. vč. dodatku) příslušné referentce oddělení personální práce a mezd nejpozději 2 měsíce před začátkem roku, od kterého bude žádat příspěvek, a splní podmínky pro přiznání příspěvku z FKSP. 
2.	zaměstnanci se pozastavuje nárok na příspěvek z FKSP v těchto případech:
a)	zaměstnanec se s penzijním fondem dohodl na přerušení penzijního pojištění nebo odložení placení svého příspěvku,
b)	zaměstnanec vykonává VZS nebo náhradní civilní službu,
c)	po dobu rodičovské dovolené,
d)	zaměstnanci bylo poskytnuto pracovní volno bez náhrady mzdy a to na dobu 1 měsíc a delší.
3.	zaměstnanec ztrácí nárok na příspěvek:  
a)	dnem ukončení pracovního poměru u zaměstnavatele,
b)	nesplňuje-li uvedené podmínky,
c)	požádá-li penzijní fond o výplatu penze, jednorázové vyrovnání či odbytné ze svého individuálního účtu PF.
Na základě shora uvedených informací Vás žádáme, abyste nám závazně sdělil(a)
na přiloženém dotazníku, zda máte či nemáte od 1. 1. 2002 o příspěvek na penzijní připojištění
od zaměstnavatele zájem. V případě Vašeho zájmu je nutné vyplnit i další body dotazníku.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ příslušné referentce oddělení personální práce a mezd je nejpozději

do .................................

Příspěvek od 1. 1. 2002 Vám bude v případě, že splníte stanovené podmínky, přiznán na základě předložení smlouvy o penzijním pojištění (popřípadě včetně dodatku), kterou musíte osobně předat své referentce oddělení personální práce a mezd nejpozději do konce listopadu 2001.

 

 

 

 

      Krasimir Vasilev                        ing. Petr Popule                       MUDr. Ivan Šubrt               ing. Jaroslava Kunová

předseda odborové org. FN 1                        předseda odborové org. FN 2          předseda LOK FN                        ředitelka FN

 

 

 

 

 

 

 

- 5 -

 

ZÁVAZNÝ DOTAZNÍK

k penzijnímu připojištění s příspěvkem zaměstnavatele

(bližší informace najdete v průvodním dopisu)

Vyplňují všichni zaměstnanci a odevzdávají příslušné referentce odd. personální práce a mezd.

 

MÁM – NEMÁM *)

zájem o příspěvek na penzijní připojištění od zaměstnavatele (FN Plzeň) od 1. 1. 2002

 

 


V případě zájmu o příspěvek na penzijní připojištění od zaměstnavatele od 1. 1. 2002 vyplňte následující údaje (vyberte jen jednu variantu, kterou zakroužkujte):

 

·         mám již nyní uzavřeno penzijní připojištění u penzijního fondu (uveďte přesný název – seznam fondů máte uvedený na druhé straně průvodního dopisu): ............................................................................................................................................,
přispívám si částkou .................................... Kč měsíčně a souhlasím, aby mi byl s tímto penzijním fondem sjednán dodatek ke smlouvě pro příspěvek zaměstnavatelem
(materiály k podpisu zaměstnanci připraví makléřská společnost, která má s FN smlouvu)

 

·        nemám dosud uzavřeno žádné penzijní připojištění a žádám o sjednání penzijního pojištění s tímto penzijním fondem (uveďte přesný název – seznam fondů máte uvedený na druhé straně průvodního dopisu): .......................................................................................................

(všechny materiály k podpisu zaměstnanci včetně sjednání příspěvku zaměstnavatelem připraví makléřská společnost, která má s FN smlouvu)

 


Pro přípravu smlouvy (popř. dodatku ke smlouvě) poskytuji tyto údaje:

(budou použity jen pro potřeby makléřské společnosti YSAT, která má s FN uzavřenou smlouvu)

osobní číslo:                                        ................................................................................

jméno a příjmení, titul:              ................................................................................

státní příslušnost                                  ................................................................................

rodné číslo:                                          ................................................................................

trvalé bydliště včetně PSČ:                  ................................................................................

vznik pracovního poměru ve FN:         ...............................................................................

výše vlastního měsíčního příspěvku na penzijní připojištění: ....................................

oprávněné osoby (osoby, na které přechází výplata v případě nedožití konce pojištění – pokud neuvedete žádnou oprávněnou osobu, postupuje se dle zákona):

Příjmení

jméno

rodné číslo

%

(součet musí být 100 %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji výše uvedené údaje za pravdivé a závazné.

 

 

 

                                                                                              ...................................................

                                                                                                          datum a podpis

*) nehodící se škrtněte

- 6 -

 

3.     Informace z odborového svazu.

 

V některých organizacích vznikl problém s výkladem § 110 zákoníku práce. Odborový svaz proto požádal o výklad Ministerstvo práce a sociálních věcí následujícím dopisem:

 

Vážená paní ředitelko,

 

            dovolte, abychom se na Vás obrátili s následujícím problémem:

 

Zákoník práce § 110 odst. 2) říká, že připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené. Dále se v § 40 odst.,1 písm.d) nařízení vlády č. 108/1994 Sb., v platném znění, kterým se provádí zákoník práce, uvádí, že se jako výkon práce posuzuje doba, kdy zaměstnanec nepracuje proto, že je svátek, za který mu přísluší náhrada mzdy, popř. za který se mu jeho měsíční mzda nekrátí.

 

Prosíme o vyjádření, zda se tato ustanovení vztahují i na zaměstnance v nepřetržitých provozech a konkrétně doplňující dotaz - v případě, že zaměstnavatel výjimečně souhlasil s čerpáním dovolené u zaměstnance, který měl v den svátku podle rozpisu směn pracovat, bude tento den posuzován u zaměstnance jako den dovolené, či se mu nebude v souladu s § 110 odst.2 zákoníku práce započítávat do dovolené?

 

Máme za to, že platná právní úprava nedává oporu pro to, aby se na zaměstnance v nepřetržitých provozech s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou mohl vztahovat jiný režim, že by byli ve svých nárocích proti ostatním zaměstnancům kráceni. V této souvislosti upozorňujeme též na ustanovení § 14 zákona o platu č.143/1992 Sb., ten přiznává zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, plat, který se nekrátí. Pokud by pro zaměstnance platil jiný režim, v případě, že by jim „odpadla“ směna z důvodu svátku, nebylo by jasné, na jakou výši platu mají nárok.

 

 

            S pozdravem

 

V Praze 28.5.2001

Ing. Ivana Břeňková

vedoucí sociálně právního oddělení

 

 

 

 

Ministerstvo  práce a sociálních věcí odpovědělo dopisem, který přetiskujeme v plném znění:

 

 

 

 

- 7 -

Věc: Dovolená v den svátku                                                        Praha 18.7.2001

 

            K Vašemu dopisu ze dne 28.května 2001 čj. 548/SPO-2001 ve věci aplikace

Ustanovení    § 110   odst. 2  zákoníku  práce   na  zaměstnance   pracující  v  rámci

Nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, sdělujeme:

 

            Souhlasíme s Vaším stanoviskem, podle něhož platná právní úprava nedává

oporu  pro to, aby  se  na  zaměstnance v nepřetržitých  provozech s nerovnoměrně

rozvrženou pracovní dobou mohl vztahovat v souvislosti s nezapočítáváním  svátků

do  doby  dovolené  jiný  právní  režim ,   než  na  zaměstnance   pracující   v  rámci

rovnoměrného   rozvržení   pracovní   doby.  Protože  § 110 odst.2  zákoníku práce

nevylučuje       aplikace    tohoto    ustanovení    zaměstnance   pracující    v rámci

nerovnoměrného rozvržení pracovní doby  , vztahuje se i na tyto zaměstnance. Z cit.

ustanovení lze však  dovodit,   že  nezapočítávání  svátků  do  dovolené  se  uplatní

Pouze v případě, kdy podle harmonogramu  směn  měl  zaměstnanec  v  den  svátku

Pracovat.

 

            Rovněž souhlasíme s Vaším stanoviskem týkajícím se odměny za den svátku,

který připadl na obvyklý pracovní  den  zaměstnance.  Odpadne-li směna  z důvodu

svátku   zaměstnanci  odměňovanému  podle  zákona  č.  143/1992  Sb.   o  platu  a

odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších  organizacích

a orgánech, ve znění pozdějších předpisů,  náleží mu podle  § 14  i za tuto odpadlou

směnu příslušná část platu.

 

            S pozdravem

 

                                                                       Mgr. Ludmila Tomandlová, v.r.

                                                                     ředitelka   odboru   pracovněprávní

                                                                    legislativy a kolektivního vyjednávání

           

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

_________________________________________________________________