ZPRAVODAJ

                         

                           č. 1 / 2002

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  22.1.2002

                                                           

              

                                              

 

                                         

 

 

- 2 -

 

 

OBSAH:

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 ( 16.1. 2002)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Informace o připravovaných akcích odborů FN2

 

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

 

-         Z naší organizace se odhlásil pan Jiří SVOBODA  od 1.1.2002.

 

-         Nová členka naší ZO:  paní  Ilona SOUKUPOVÁ  od 1.1.2002.

 

-         Byla provedena aktualizace členské základny pro potřeby evidence členů pro odborový svaz.

 

-         Dne 4.2.2002 proběhne pravidelné setkáí zástupců odborového svazu s předsedy a členy výborů ZO v Plzni. Delegováni byli Ing. Petr Popule – předseda naší ZO a Ladislav Pena – předseda komise pracovně-právní .

 

-         Byly projednány příspěvky a půjčky pro členy ZO FN2:

 

Dary a podpory z odborových prostředků:

 

Marie ŽITKOVÁ     500,- Kč – příspěvek na brýle.

 

Miroslava RUGOVACOVÁ– žádost o nenávratnou sociální výpomoc – výbor ZO N2 doporučil v 1.fázi požádat o sociální výpomoc zaměstnavatele (nenávratná půjčka na překonání tíživé finanční situace z FKSP)

 

Půjčky z FKSP:

 

Ing.Olga MACHKOVÁ – 30 000,- Kč – na vybavení bytu

 

Ladislav PENA              -  30 000,- Kč – na vybavení bytu

 

 

 

-         3 –

 

Odměny z FKSP:

 

Ludmila ZEMANOVÁ – 10 500,- Kč – odchod do starobního důchodu

Dáša KEPKOVÁ           -   6 000,- Kč – 30 let ve FN

Jaroslava HÁJKOVÁ    -   6 000,. Kč – 30 let ve FN

 

2.  Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Jak jistě z médií víte, na konci loňského roku náš odborový svaz spolu s dalšími svazy sdruženými v ČMKOS intenzivně vyjednával s příslušnými orgány statní správy o platech, legislativě a dalších záležitostech, které se odměňování týkají. Náš svaz musel vyvíjet také nemalé úsilí při „sporech“ s LOK-SČL, který není členem ČMKOS a „hájí“ pouze zájmy lékařů a v poslední době pouze proklamativně zájmy zdravotních sester. Ostatní pracovníky ve zdravotnictví pomíjí a v některých případech přímo znevažuje.

 

Pro názornost otiskujeme část korespondence LOK-SČL a reakce výkonných orgánů našeho odborového svazu i předsedy OS RNDr. Jiřího Schlangera tak, abyste si udělali sami obrázek o úrovni a formě komunikace:

 

Naléhavá výzva předsedům místních organizací, krajským koordinátorům a členům předsednictva LOK-SČL

Váženíkolegové,

Naplnily se mé obavy z obojetného postoje předsedy OSZSP RNDr. Schlangera. Ten nejen že si hraje na hlásnou troubu ředitelů nemocnic:
„zodpovědně se chovající odbory nemohou klást požadavky, které by zlikvidovaly zaměstnavatele“
„nemůžeme dělit zaměstnance na první a druhou kategorii“
„ministerstvo počítá špatně, když ministr Fišer tvrdí, že nemocnice budou mít peníze na zvýšení platů zdravotníků“
„LOK-SČL pouze populisticky křičí a pro zdravotníky přitom nic vyjednat nedokázal. Zvýšení platů v roce 2001 vyjednal OSZSP.“
A další podobné lži.
Co je však horší, při dalším kole jednání o platech dne 19. 12. 2001 vystoupil Schlanger přímo proti splnění našeho požadavku na zvýšení stávajícího příplatku 10 % z nejvyššího stupně přiznané tarifní třídy na 20 %. Odmítl náš požadavek na rychlejší růst platů zdravotníků. Předběžné dohody námi uzavřené s ministrem Fišerem ohodnotil tak, že nestojí „za zlámanou grešli“. Zároveň označil probíhající jednání za irelevantní a požadoval jako jedinou platformu pro jednání o našich platech zasedání tzv. Tripartity, kterého se ani LOK-SČL ani Unie sester nemohou účastnit z důvodu malého počtu členů. Zde by pak mohli kotelníci, úředníci a uklízečky rozhodovat o platech lékařů a zdravotních sester.
Tyto své názory dále pan Schlanger rozvinul na tiskové konferenci, kterou pořádal 20.12.2001, kde obvinil LOK z toho, že „využívá zdravotní sestry jako rukojmí“ a snaží se o zvýšení platů pouze pro lékaře na úkor ostatních zaměstnanců zdravotnických zařízení. Toto je pochopitelně sprostá lež, jejímž účelem je poštvat zdravotní sestry proti lékařům.
Současnou situaci považuji za velmi vážnou. Vzhledem k vlivu pana Schlangera, který nevím z jakých pohnutek rozdmychává závist ostatních zaměstnanců veřejného sektoru vůči zdravotníkům a tím poškozuje řadu svých vlastních členů, je nyní zvýšení našich platů reálně ohroženo. Předsednictvo LOK-SČL na svém mimořádném zasedání večer 19.12.2001 (přítomni členové z Prahy) rozhodlo o svolání porady předsedů místních organizací. Postoj vedení OSZSP považujeme za zradu zájmů zdravotníků.
Osobně jsem okamžitě jednal s náměstkem MZ MUDr. Pohankou, náměstkem MPSV JUDr. Šimerkou a prezidentem ČLK MUDR. Rathem. Na 3.1.2002 jsem se objednal na jednání k ministru Fišerovi. O schůzku v nejbližším možném termínu jsem požádal též vicepremiéra Špidlu. Zároveň jsem vyzval ke společnému postupu Profesní a odborovou unii zdravotnických pracovníků a ke konzultacím představitele sekce lékařů uvnitř OSZSP.

Porada předsedů místních organizací LOK-SČL spolu s krajskými koordinátory spojená se schůzí předsednictva a revizní komise LOK-SČL se koná:
Středa 16. 1. 2002 od 12 oo
Seminární místnost děkanátu I.LF UK
Na Bojišti 3 Praha 2

Účast vzhledem k závažnosti situace je nutná!

(Doufám, že nám bude počasí milostivo.)

Úkoly:
1) Zatím nepodepisovat kolektivní smlouvy, pokud nedostanete ze strany vedení nemocnic „super nabídku“. Doporučuji čekat na výsledek jednání na celostátní úrovni.
2) Před podpisem kolektivní smlouvy nepodepisovat souhlas s přesčasovou prací nad 150 hodin a s pracovní pohotovostí. Toto je vaše největší zbraň. Výjimka ze zákoníku práce pro zdravotníky nebude!
3) Informovat všechny zdravotníky ve vaší nemocnici o proradném postoji pana Schlangera a vedení OSZSP, který poškozuje zájmy všech zdravotníků i svých vlastních členů.
4) Koordinovat postup s místní Unií sester i s místní organizací OSZSP (pokud je toto možné). Vyzvat místní organizací OSZSP k tomu, aby písemně požádala pana Schlangera o vysvětlení jeho postojů.
5) Zajistit účast na poradě předsedů dne 16. 1. 2002. Vhodné vzít s sebou zástupce Unie sester event. i OSZSP. Na jednání bude přítomna předsedkyně Unie sester Bc. Dezortová a předseda sekce lékařů OSZSP MUDr. Kulhánek.
6) Krajští koordinátoři zajistí předání informace předsedům místních organizací v kraji. Vzhledem k nedostatku času rozesíláme zprávu pouze elektronickou formou.


Omlouvám se, že pro vás v čase vánočních svátků nemám příznivější zprávu.

Věřím, že dokážeme prokázat svoji akceschopnost a že si zvýšení platů vynutíme.

V dané chvíli samotná jednání nestačí, máme-li být úspěšní potřebuje nutně vaši pomoc a podporu!


S pozdravem a přáním klidných svátků

MUDr. Milan Kubek
Předseda LOK-SČL

 

 

Usnesení mimořádného zasedání předsednictva LOK-SČL – Brno 3. 11. 2001

Přítomni: Kubek, Vedralová, Engel, Sojka, Sojáková, Nechvátal
Hosté: cca. 40 členů LOK-SČL, kteří jsou delegáti sjezdu ČLK

1) LOK-SČL trvá za tom, aby platová tabulka mající 16 tarifních tříd vstoupila v platnost 1.1.2002 v souladu s současnou dikcí zákona č. 143/92 Sb. Dále trváme na tom, aby lékaři absolventi byli zařazeni do 12, lékaři s I. atestací do 14. a lékaři s II. nebo nástavbovou atestací do 16. event. 15. tarifní třídy tak, jak bylo dojednáno s ministrem zdravotnictví. Odklad platnosti této rozšířené tabulky bychom považovali za politickou hloupost. Kompromis, kdy odbory ROPO souhlasily s tím, že platnost tabulky bude odložena o rok a to výměnou za plošné zvýšení mezd, považujeme za nešťastný důkaz toho, že kvalifikovaná práce stále není v ČR ceněná. LOK-SČL nebyl k těmto vyjednáváním přizván. Požadavky ostatních odborových organizací ROPO podporujeme, ale protestní akce t.č. nechystáme, neboť stále vidíme dostatečný prostor pro jednání.
2) LOK-SČL považuje za zásadní splnění našeho požadavku, aby zdravotnickým pracovníkům byl stávající 10% tarifní příplatek byl zvýšen na příplatek 20% z nejvyššího stupně platové třídy, do které je zaměstnanec zařazen. Toto musí být splněno nejpozději od 1.4.2002.
3) LOK-SČL trvá na zvýšení příplatků za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí.
4) V roce 2001 vláda ČSSD splnila slib, že platy zdravotníků (+17%) porostou rychleji než průměrná mzda v ČR (+9,3%). LOK-SČL chce rovněž dodržet svůj slib a udržet sociální smír v roce 2001. Trváme však na zachování tohoto příznivého trendu i v roce 2002. V opačném případě bychom byli nuceni organizovat v roce 2002 protestní akce.


Zapsal: MUDR. Milan Kubek


PS:
Na 16 třídní tabulce bychom jako lékaři vydělali cca. 15-20% zvýšení tarifů, zatímco dělníci by nedostali téměř nic. Odložení její platnosti a plošné zvyšování o 6-10% (asi o 8%) je tedy pro kvalifikované pracovníky nevýhodné.
Jednání odborů ROPO s vicepremiérem Špidlou 6.11. skončilo bez výsledku. Vláda není schopná zvýšit platy od 1.1.2002 již z toho důvodu, že v dostatečném předstihu nebude schválen státní rozpočet, který jde do druhého čtení (po kapitolách) až od 15.11. Vyplatit platy zpětně vláda ochotná není. Ani „školské“ odbory, ani „Schlangerovci“ nemají sílu organizovat stávku. V takovém případě jsou silácká gesta kontraproduktivní. Ostatní odbory ROPO naproti tomu zvolily rozvážnější taktiku a snaží se s vládou, která není vůči odborům nepřátelská, vyjednat nějaký rozumný kompromis např. zvýšení platů od 1.3. místo od ministerstvem financí navrhovaného 1.4.2002. Restrikce prostředků na platy o 1,07% (tedy o 1,3 mld. Kč), byla vládě vnucena ze strany smluvně opoziční ODS jako podmínka schválení státního rozpočtu.
Je třeba připomenout, že zdravotnická zařízení nejsou financována ze státního rozpočtu, ale 85% výdajů na zdravotnictví jde přes zdravotní pojišťovny. Státní rozpočet se nás tedy týká pouze okrajově. To je také jeden z důvodů, proč LOK-SČL považuje vyhlášení stávkové pohotovosti ze strany OSZSP za nesmyslné gesto, které by mohlo zvýšení platů zdravotníků spíše ohrozit. Jde pouze o další důkaz, že „Schlangerovci“ nehájí zájmy zdravotníků, kteří v jejich členské základně budou nejspíše v menšině, ale spíše zájmy THP pracovníků a dělníků ve zdravotnictví. LOK-SČL naproti tomu hájí především práva lékařů, v druhé řadě pak zdravotních sester a v třetí řadě ostatních zdravotníků. Zájmy úředníků, dělníků, ale bohužel ani učitelů, nemůžeme v žádném případě podporovat na úkor našich členů.

 

 

Reakce našeho odborového svazu:

 

 

V Praze dne 10. ledna 2002

Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ

Vážení kolegové,

naplnila se má obava, že jsem naivnější, než jsem si myslela. Věřila jsem, že seriozní diskuse a vyjednávání o platech v naší zeměpisné šířce je možné.

Nemá smysl se rozhořčovat nad způsobem, kterým předseda Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů MUDr. Milan Kubek napadá vedení našeho svazu, obrázek si z podkladů, které jsou zasílány do organizací, udělá každý sám a já jsem ovlivněna jednáním, na kterém předseda Kubek řekl, že ho nekvalifikovaní nezajímají (pacienty doufám nemyslel). Nad čím se však musím zastavit, je sdělení z pera tohoto lékaře, že si zvýšení platů vynutí. Ale jaké zvýšení? 16 platových tříd ihned? Zvýšený platový tarif? Příplatky za rizika? Ano, vše by bylo skvělé, ale žije na Marsu? Vyjednávání o platech probíhalo, probíhá a bude probíhat,

- 6 -

lékaři léčili, léčí a budou léčit. Úspěchy v jednání byly, jsou a budou, úspěchy v léčbě byly, jsou a budou. Lékaři - členové LOK-SČL věří, že si dokáží platy vynutit, ale určitě ti soudní si jistě uvědomují, že také pacienti by si rádi vynutili úspěch v léčbě. Je to však vždy možné?

Prostředky na platy jsou k dispozici v určité výši, což je výsledkem mnoha jednání a přípravy na ně. Chceme-li jednat efektivně a získat respekt partnerů při vyjednávání, je lepší brát partnery po hlavě, nebo hledat zdroje? Je možné sjednotit síly, nebo se bude smát ten třetí, který rozdělil a panuje?

Nechme city a vášně stranou, dále uvádím alespoň výtah z toho, co se ve vyjednávání událo v posledních době:

n    14. listopadu 2001 - schází se zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociální práce, OS, LOK-SČL, sestry, zaměstnavatelé - jsme seznámeni s tím, že ministr podporuje zvýšení platových tarifů pro zdravotnické pracovníky o dalších 10 % nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy, nárok bude kryt ze zvýšeného zdravotního pojištění. Návrh LOK-SČL na zvýšení příplatků za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí podpoří ministr ve výši, která vychází z reálných možností veřejných rozpočtů na rok 2002.

(OS - obava jsou zdroje?)

19. listopadu 2001 - reakce předsedy RNDr. Schlangera dopisem ministru zdravotnictví Fišerovi - vítáme podporu zvyšování odměny za práci zdravotnickým pracovníkům, poukazujeme však na to, že stále více roste ve zdravotnictví a zejména v lůžkových zdravotnických zařízeních význam práce týmů a že zájmem odborů, zaměstnavatelů i ústřední správy musí být zajištění jejich celistvosti a kvality.

n    Nesdílíme optimismus ministra zdravotnictví, co se týče požadavků na realizaci takových opatření, je zřejmé, že poroste výběr pojistného na veřejné zdravotní pojištění, ale např. do segmentu lůžkové péče se plánuje meziroční růst objemu prostředků na zdravotní péči pouze 4 %. Dovolujeme si požádat o předložení kalkulací, ze kterých vyplývá příslib. Dále budeme jednat. Čas lze využít k expertním jednáním a vzájemným konzultacím.

(OS - rozpráší naše obavy?)

n    26. listopadu 2001 - dopis předsedy OS předsedovi vlády, ministrům práce a sociálních věcí a zdravotnictví - přesto, že vyjednávání o platech je přerušeno a závisí na úspěšném jednání vládní strany v Poslanecké sněmovně parlamentu o státním rozpočtu, obracíme se na představitele vlády s požadavkem, aby prostředky na platy byly zajištěny jak ve státním rozpočtu, tak ve zdravotně pojistných plánech zdravotních pojišťoven.

(OS - raději se pojistíme ve zdravotně pojistných plánech)

n    5. prosince 2001 - dopis ministra zdravotnictví jako reakce na dopis předsedy Schlangera ze dne 26. listopadu. Možnost navýšení příjmů v lůžkových zdravotnických zařízeních je opřena o dosavadní trvalý nárůst výběru zdravotního pojištění v roce 2001 v porovnání s rokem 2000, přičemž jeho průměrná hodnota se pohybuje nad 9 %. Zdravotní pojišťovny byly písemně vyzvány k respektování navrženého postupu na uvolňování existujících přebytků v základním fondu zdravotního pojištění do systému navýšení úhrad zdravotní péče. Samozřejmě, že nelze předvídat, nedojde-li v průběhu roku 2002 v ekonomické sféře k tak výrazným výkyvům, které by se negativně odrazily i ve výši výběru zdravotního pojištění. I přes toto riziko se však ministr domnívá, že je oprávněn předpokládat možný nárůst mzdových prostředků ve zdravotnictví v objemu cca 8 %.

(OS - spadli jsme na zem, 8 % mzdových prostředků je cca 10 % do tarifů všech zaměstnanců, kde zdroj na další zvýšené tarify pro zdravotnické pracovníky?)

n    7. prosince 2001 - na dopis vládě reagují zdravotní pojišťovny dopisem - oslovení členů vlády za účelem posouzení zdravotně pojistných plánů bylo nesprávné. Veřejné zdravotní pojištění a činnost zdravotních pojišťoven nelze vidět v přímé vazbě na růst mezd ve zdravotnictví. Zdravotně pojistné plány byly zpracovány

- 7 -

n    podle závazné metodiky Ministerstva zdravotnictví a vycházejí z oficiálních ukazatelů makroekonomického vývoje Ministerstva financí pro rok 2002. Návrhy byly projednány a schváleny správními orgány, kde jsou zástupci státních orgánů. Obava o klienty.

(OS - jsou zdroje?)

n    Reakce předsedy OS - ctí úkol zajistit pro pojištěnce objem a kvalitu zdravotní péče, nejde nám o nic jiného, než aby byla vzata v potaz cena práce u poskytovatelů zdravotní péče, kde je péče poskytována prostřednictvím zaměstnanců. Mezi oficiální ukazatele makroekonomického vývoje patří předpokládaný růst mez a platů, ale zatímco zdravotní pojišťovny z těchto ukazatelů vycházejí při stanovení předpokladu výběru pojistného, odmítají stejné údaje respektovat při stanovení cen zdravotní péče. Upozornění na studii, která poukazuje na nulovou perspektivu některých sektorů, např. lůžkové zdravotní péče, zdravotnické dopravy a lázeňské péče.

(OS - kde jsou zdroje?)

13. prosince 2001 - reakce Ministerstva zdravotnictví na dopis ze dne 26. listopadu 2001. Plánovaný růst nákladů na ústavní péči na jednoho pojištěnce ve výši 6,5 % u VZP má vyšší vypovídací schopnost. Zástupci státu ve správních radách jsou

n    opakovaně Ministerstvem zdravotnictví  instruováni, aby ve správních radách jednali v zájmu státu. Kontrolu jejich činnosti právní předpisy neumožňují.

(OS - kde jsou zdroje?)

n    21. prosince 2001 - reakce Ministerstva financí na dopis ze dne 26. listopadu 2001. Neexistuje přímá vazba mezi výdajovou stranou finanční části zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven z hlediska míry zajištění růstu mezd ve zdravotnictví. Mzdy jsou jen jednou z nákladových položek krytých ve zdravotnických zařízeních z úhrad poskytnuté zdravotní péče a nemůže být ani kritériem pro neschválení zdravotně pojistných plánů vládou. Nedoporučuje opakování projektu převzetí nedobytných pohledávek zdravotních pojišťoven za dlužníky pojistného.

(OS - kde jsou zdroje?)

n    31. prosince 2001 - vyšla vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 458/2001 Sb., o úhradách péče na 1. pololetí roku 2002, která reflektuje naše požadavky a znamená, že zaměstnavatelé by měli mít cca na 8 % navýšení prostředků na platy.

(OS - naše úsilí se zúročuje alespoň trochu)

n    7. ledna 2002 - jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí - jdeme do finále? Jednání o navýšení platových tarifů, od kdy, kolik - neuzavřeno.

(OS - že by jednání měla alespoň částečný úspěch?)

Vážení kolegové, uvědomuji si, že v přehledu chybí další jednání a že nemusíte být ze všeho moudří, protože jde o pouhé výtahy z textů. Ale snad jste si udělali obrázek o tom, že jednáme a dále jednat budeme. Jsem naivní optimista, vím, že to půjde.

S pozdravem:   Ing. Ivana Břeňková

 

Odezva výkonné rady OSZSP ČR na naléhavou výzvu LOK-SČL

Výkonnou radu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR překvapuje tón i způsob vyjadřování předsedy Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů MUDr. Milana Kubka v  „Naléhavé výzvě předsedům místních organizací, krajským koordinátorům a členům předsednictva LOK-SČL“. Překvapuje nás i obsah této výzvy. Předseda Kubek se zde snaží pomlouvat svého odborového kolegu - předsedu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR RNDr. Jiřího Schlangera, jako kdyby on sám rozhodoval za náš odborový svaz a záporným způsobem chtěl ovlivňovat dohody a jednání o navyšování platů pracovníků ve zdravotnictví. Snaží se vzbudit zdání, že Schlanger se zasazuje o to, aby zdravotníkům nemohly vzrůst platy, tak jak to pro ně LOK-SČL vyjednal a zařídil. Proti tomuto zkreslování skutečnosti se ostře ohrazujeme.

Cílem našeho odborového svazu, jehož jménem vystupuje výkonná rada svazu a dává mandát předsedovi k jednání, je dosažení maximálně možného navýšení platů pracovníků ve zdravotnictví, a to ve všech profesích. O tom, jak konkrétně se bude postupovat v letošním roce, rozhodovala také celostátní konference delegátů, kteří zastupovali všech 463 našich odborových organizací. Aby nezůstalo jen u slov a nerealizovatelných slibů, vyjednává náš odborový svaz v souladu s rozhodnutím výkonné rady i celostátní konference o platech tam, kde je k tomu určené místo pro celou sféru veřejných služeb (dříve rozpočtovou a příspěvkovou sféru), jejíž jsme

- 8 -

součástí - na Ministerstvu práce a sociálních věcí, s místopředsedou vlády a s ministerstvem financí. Zároveň se stará o to, aby se slíbené zvýšení platů odrazilo také v platbách zdravotních pojišťoven, a kontroluje, zda lidé opravdu platový nárůst pocítili ve svých peněženkách.

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů jako odborový reprezentant části lékařů, protože například náš odborový svaz má ve svých řadách stejný počet lékařů, není členem odborové konfederace a není tedy účastníkem těchto jednání jedenácti odborových svazů o platech a samostatně vyjednává o platech s ministrem zdravotnictví. Opakovaně však svým členům i veřejnosti sděluje, že v případě jednání odborového svazu o platech lékařů a sester rozhodují „kotelníci, úředníci a uklízečky“. Jde o nepravdu šířenou s úmyslem poškodit v očích lékařů a veřejnosti odborový svaz. V devatenáctičlenné výkonné radě odborového svazu jsou: tři uvolnění představitelé svazu, pět lékařů, pět zdravotních sester, vedoucí hygienické laboratoře, ředitel ústavu sociální péče, odborný pracovník odborového svazu, odborná pracovnice v sociálních službách, dva technici - z nemocnice a z lázní. Tedy lidé, kteří mají přímý zájem na platech zdravotníků a kteří velice dobře ze svých pracovních pozic znají situaci v resortech zdravotnictví a sociální péče. A i kdyby ve výkonné radě byli kotelník či uklízečka, bylo by to v pořádku, protože tito lidé jsou i ve zdravotnictví nezbytní a přitom mají platové tarify pod úrovní minimální mzdy.

Pokud při jednáních ministr zdravotnictví přislíbil představitelům LOK-SČL jakékoli skutečnosti o navýšení platu zdravotníků, je třeba zdůraznit, že takový slib má pro lékaře praktický smysl pouze tehdy, když je zároveň jasné, kde a jakým způsobem hodlá ministr na splnění svého slibu získat finanční prostředky. Je třeba zdůraznit, že na přímý dotaz předsedy odborového svazu RNDr. Schlangera ministr Fišer v osobním dopise ze dne 5. prosince 2001 sdělil, že v resortu zdravotnictví bude na rok 2002 maximálně možný osmiprocentní nárůst finančních prostředků na platy.To vystačí nejvýše na celostátně schválené zvýšení platových tarifů zaměstnanců veřejných služeb. Kde tedy jsou finanční prostředky na doktoru Kubkovi slibovaná navýšení platů a příplatků zdravotníkům? Je nabíledni, že ministr buď slibuje neuskutečnitelné nebo se bojí na některých místech říci pravdu do očí. Jisté však je, že se mu podařilo zmást některé kolegy, „otrávit“ lidi, aby ztratili chuť zapojit se do sociálního dialogu a do činnosti odborů, vyvolat neklid a jak vidno i řevnivost některých zaměstnanců resortu a na některých pracovištích.

Náš odborový svaz nechce nikomu, a už vůbec ne odborářům, tedy ani LOK-SČL, překážet v práci, ale je třeba si uvědomit, kde a co se dá vyjednat a získat. Je třeba si uvědomit, že vyhlášení platových slibů, které není podloženo penězi, může vést jenom k vyhrocení situace na pracovištích a k narušování sociálního smíru, což může zkomplikovat další jednání o zlepšování platů zdravotníků. Odborový svaz nechce ohromovat skvěle znějícími sliby, které pak zůstanou nenaplněny, chce opravdu zlepšit odměňování zdravotníků a získat pro ně ze všech dosažitelných zdrojů maximum prostředků. To se také děje.

Tím, že odborový svaz vyhlásil stávkovou pohotovost a uspořádal petiční akci, podařilo se mu spolu s dalšími odborovými svazy zvýšit tlak na vládu a v tuto chvíli je zřejmé, že následná jednání odborových svazů s vládou přinesou konkrétní výsledek - úpravu tarifních platů zaměstnanců odměňovaných podle zákona č.143/1992 Sb. nejpozději od 1.dubna 2002. Tarifní platy by měly být navýšeny o 12 procent. O možnosti posunu termínu na 1. březen bez snížení výše nárůstu tarifů budou odbory s vládou ještě v následujících dnech dále jednat. Výkonná rada odborového svazu toto navýšení tarifních platů vítá a rozhodně jej nepovažuje za zradu zájmů zdravotníků, jak se domnívá LOK-SČL. Naopak, v dané ekonomické, rozpočtové a předvolební politické situaci se jednáním s vládou (a nikoliv separátně s ministrem zdravotnictví, který je pouze jedním ze členů vlády a o financích nerozhoduje) podařilo získat maximum možného.

Výkonná rada odborového svazu se proto domnívá, že LOK-SČL, zastoupený MUDr. Milanem Kubkem by měl místo jitření vztahů, odrazování lidí od činnosti v odborech a pomluv kolegů hledat společnou cestu při jednáních o platech a společně posilovat pozici odborů a dokazovat vážnost oprávněných potřeb zaměstnanců resortu zdravotnictví.

V Praze dne 8. ledna 2002

Výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

 

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Záznam

 

z jednání zástupců odborových svazů ROPO konaného dne 18. 1. 2002

u místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí

 

 

 

 

Předmět jednání: Dohoda o realizaci platových úprav ve sféře ROPO v roce 2002-01-18

- 9 -

Účastníci jednání: 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

PhDr. Vladimír Špidla

zástupci OS ROPO (viz přiložený seznam)

 

Dohodnuté závěry:

 

Účastníci jednání se dohodli, že:

1/ úprava platů zaměstnanců ve sféře ROPO bude vycházet ze schváleného rozpočtu na rok 2002,

 

2/ prostředky vyčleněné ve státním rozpočtu na zvýšení platů budou využity na zvýšení platových tarifů od 1. 3. 2002. Průměrné zvýšení platového tarifu činí cca 11 %. Návrh stupnice platových tarifů je přílohou tohoto záznamu,

 

3/ zástupci odborových svazů berou na vědomí záměr vlády nezvyšovat v jednotlivých odvětvích počet zaměstnanců, na který jsou v rozpočtu na rok 2002 stanoveny prostředky na platy,

 

4/ Ministerstvo práce a sociálních věcí předloží do konce dubna t.r. vládě k projednání návrh nařízení vlády, jehož součástí bude šestnáctitřídní katalog prací,

 

5/ mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a příslušnými odborovými svazy bude zahájeno jednání o přechodu na šestnáctitřídní tarifní systém, o tarifní stupnici a o objemu finančních prostředků potřebných na tento přechod.

 

 

 

V Praze dne 18. ledna 2002

 

Přílohy:

 

 

 

 

                 PhDr. Vladimír Špidla                                                        Alena Vondrová

               1. místopředseda vlády a                                         mluvčí odborových svazů ROPO

           ministr práce a sociálních věcí

 

Příloha k záznamu z jednání dne 18. 1. 2002

 

ODBOROVÉ SVAZY ROPO

 

 

Odborový svaz UNIOS               předseda:         Karel SLADKOVSKÝ

 

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

                                                            předseda:         Bc. Stanislav HAVRLÍK

 

Odborový svaz státních orgánů a organizací

                                                            předsedkyně:   Alena VONDROVÁ

 

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

- 10 -

            předseda:         RNDr. Jiří SCHLANGER

 

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství

                                                            předseda:         Ing. Jaroslav RÖSSLER

 

Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády

                                                            předsedkyně:   Ing. Jitka ŠEBKOVÁ

 

Nezávislý odborový svaz policie ČR

                                                            předseda:         Martin JANSA

 

Odborový svaz hasičů                 předseda:         JUDr. Vladimír MÜHLFEIT

 

Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu:

                                                            předseda:         PhDr. Ladislav PROKŮPEK, CSc.

 

Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody

                                                            předseda:         Ing. Jiří POČTA

 

Odborový svaz pracovníků kulturních zařízení

                                                            předseda:         PhDr. Jaroslav MATOUŠEK

 

 

V Praze 11. 1. 2002

RNDr. Jiří Schlanger,

předseda OSZSP ČR

Vážené kolegyně, kolegové, vážení přátelé

dostáváte do rukou obsáhlý materiál, který se týká průběhu a výsledků jednání našeho odborového svazu vedených spolu s dalšími deseti svazy z ČMKOS s vládou o navýšení platů v roce 2002. V obálce najdete také informace o dalších peripetiích kolem zvyšování platů, včetně toho, jak byla práce našeho odborového svazu napadena Lékařským odborovým klubem - Svazem českých lékařů.

Žádáme Vás, abyste své odborové kolegy, ale členy dalších odborových organizací a ostatní zaměstnance seznámili se všemi dále uvedenými skutečnostmi, aby co největší počet lidí byl informován jak o současných výsledcích jednání o platech, tak i dalších skutečnostech, které by leckde díky šířeným nepravdivým informacím mohly vyústit ve zbytečné rozepře, napadání, zpochybňování práce odborového svazu a blokování kolektivního vyjednávání.

Nyní k vlastní věci. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR spolu s dalšími svazy pokračuje v platových vyjednáváních s vládou v pátek dne 11. ledna a nejspíš i v úterý 15. ledna 2002. Rýsuje se dohoda s vládou o navýšení tarifních platů o 12 %, a to nejpozději od 1. dubna 2002. Tarifní platy budou podle této dohody nařízením vlády navýšeny u všech zaměstnanců, kteří jsou odměňováni dle zákona 143/1992 Sb.

Výkonná rada odborového svazu je připravena v případě podpisu takové, nebo i lepší dohody s vládou ukončit stávkovou pohotovost odborového svazu, která byla vyhlášena 2. listopadu 2001 právě z důvodu tlaku na vládu při vyjednávání o platech na rok 2002. Další informace o průběhu jednání máte přiloženy k tomuto dopisu a o jeho výsledcích budete informováni jako obvykle písemně a i na poradách s předsedy základních organizací na přelomu ledna a února. A jakmile vyjde tiskem nařízení vlády, zašleme Vám je do základních organizací.

Problém, který je však nutno v souvislosti s navýšením tarifních platů vysvětlit a zabývat se jím, je chování a postoje LOK-SČL k odborovému svazu a k jednání o platech a jeho chování v zaměstnavatelských organizacích. K tomuto všemu Vám posíláme konkrétní materiály. O co v této kauze vlastně jde? V podstatě o snahu kazit výsledky jednání našeho odborového svazu, prosazovat vlastní nereálné požadavky a ještě k tomu na nesprávných místech a u nesprávných lidí a ohánět se přitom jejich sliby, které v oblasti platů přinejmenším nejsou relevantní. Tím je myšleno jednání LOK-SČL na Ministerstvu zdravotnictví a s ministrem Bohumilem Fišerem. Na Ministerstvu zdravotnictví se nevyjednává o platech, i když ministr je zřejmě ochoten k jakýmkoliv slibům a komukoliv, nejspíš i s vědomím jejich nesplnitelnosti, a tak právě dopadl LOK-SČL. Pokračuje to potom napadáním výsledků práce našeho odborového svazu, výkřiky o poškozování zájmu zdravotníků, svoláváním rozhořčených shromáždění a snahami o blokování kolektivního vyjednávání v nemocnicích. Podle názoru LOK-SČL dvanáctiprocentní navýšení tarifů pro všechny zaměstnance, jehož pravděpodobně dosáhneme, není ničím proti jeho nepodařeným představám a snahám. LOK-SČL naprosto pomíjí zaběhnuté formy a způsoby jednání sociálních partnerů. Jeho jednání se však nezdařila, nastoupila hysterie a obviňování

 

- 11 -

našeho odborového svazu a jeho představitelů, že jsme jim jednání zkazili a záměrně poškodili zájmy zdravotníků.

Odborový svaz zdravotnictví zatím dosáhl spolu s dalšími deseti odborovými svazy sdruženými v ČMKOS těch výsledků, které Vám dnes předkládáme. Žádáme Vás, abyste s nimi seznámili všemi dostupnými formami (osobně, na nástěnkách atd.) co nejvíce svých kolegů. A pokud by ve Vašich nemocnicích a zdravotnických zařízeních nastala jakákoliv komplikovaná situace v důsledku neshod s dalšími skupinami odborářů, jsme připraveni Vám všemi způsoby pomoci.

S pozdravem: RNDr. Jiří Schlanger

 

Pro zájemce o tuto problematiku máme k dispozici kompletní korespondenci a záznamy jednání v tištěné formě. Odkazujeme také na webovou stránku našeho odborového svazu:  osz.cmkos.cz

 

3.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 :

 

Také v roce 2002 je k dispozici tělocvična na volejbal, každý týden ve středu od 19,30 hodin v tělocvičně 33. Základní škole v ulici Terezie Brzkové. Navíc je pronajata tělocvična ve 4.ZŠ na Slovanech (volejbal).

Funguje pronájem bazénu SK Radbuza (zajišťuje ZO FN1), posilovna Carpe Diem (zajišťuje zaměstnanecký odbor FN) a je uzavřena smlouva na pronájem kuželny na Slavoji masný průmysl:

 

Termíny kuželek na  rok 2002:

 

8.1., 22.1., 5.2., 26.2., 5.3., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5., 4.6., 18.6. 10.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12.

Začátek vždy v 18.00 hod.-konec ve 20.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

Telefon:  710  335

Fax:      753 14 20                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz