ZPRAVODAJ

                         

                           č. 6 / 2002

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  18.6.2002

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

- 2 -

OBSAH:

 

1. Slovo předsedy na závěr volebního období výboru ZO FN2 :

 

2. Informace z jednání výboru ZO FN2 ( 22.5. 2002)

 

 

1.     Slovo předsedy na závěr volebního období výboru ZO FN2 :

 

Vážené členky, vážení členové odborů FN2 !

 

Ani se to nezdá tak dlouho, ale právě v těchto dnech uplynuly čtyři roky od chvíle, kdy byl zvolen výbor základní organizace FN2 Odborového svazu zdravotnictví České republiky ve Fakultní nemocnici Plzeň. Je tedy čas na krátkou rekapitulaci toho, co se povedlo, ale také toho, kde my sami cítíme vůči našim členům určitý dluh.

Přestože je naše organizace poměrně malá oproti odborové organizaci FN1 co do počtu členů, hrála významnou roli po celé volební období hlavně ve vztahu k zaměstnavateli – FN Plzeň, především při kolektivním vyjednávání, při zavádění nového zákoníku práce, v oblasti BOZP a také v oblasti péče                o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Naše odborová organizace získala svým fundovaným vystupováním ve výše zmíněných oblastech vysoký kredit nejen u vedení FN, ale i mezi mnohými řadovými zaměstnanci, kteří se stali našimi členy. Vždyť za zmíněné období, kdy ve většině odborových organizací počet členů klesl,v naší odborové organizaci počet členů narostl více než o 20 % ! To je jistě pozitivní zjištění, které nás opravňuje k určitému uspokojení z naší práce, která je dobrovolná a nad rámec našich běžných pracovních povinností.    A není to pouze práce, která je vidět na první pohled, jako například akce pro naše zaměstnance, důchodce, děti a ostatní rodinné příslušníky. Je to také systematická práce na poli vyjednávání lepších platových a pracovních podmínek, a to i pro nečleny odborů, kteří vlastně bez vlastního přispění a angažovanosti využívají výhod, které odbory vyjednávají se zaměstnavatelem. Připomeňme namátkou poskytování výhod z fondu kulturních a sociálních potřeb, z něhož jsou hrazeny příspěvky na závodní stravování, bezúročné půjčky, sociální výpomoci, dary k významným pracovním a životním jubileím, příspěvky na dovolenou         a rekreaci nebo příspěvky na penzijní připojištění.

Možná si to někteří z Vás ani neuvědomují, ale za konkrétními výsledky naší práce jsou konkrétní lidé, kteří ve výboru ZO FN2 po čtyři roky, někdy intenzivněji, někdy i trochu méně, přesto však soustavně, pracovali pro „blaho“ ostatních členů našich odborů. Sluší se proto na závěr jejich mandátu ve výboru ZO FN2 uvést konkrétní jména a oblasti jejich působnosti. Řadoví členové si potom jistě dají do souvislosti výsledky práce v jednotlivých oblastech tak, jak to sami na sobě pocítili a ve volbách svoje zkušenosti zohlední.

 

 

- 3 -

Zdeňka HAVLOVÁ – jednatelka výboru ZO:

 

Zajišťovala organizační záležitosti výboru: zápisy schůzí,konferencí apod. Evidovala členskou základnu, kontaktovala úseky a podílela se na jejich informovanosti. Rozesílala informace o dění v ZO. Velkým přínosem byla její práce v oblasti čerpání FKSP podle přijatých zásad, kdy důsledným uplatňováním svých znalostí v této problematice, která je i její pracovní náplní ve FN,pomáhala realizovat mnohé akce tak, aby byly pro naše členy cenově výhodné. Organizačně zajišťovala výroční konference spojené s pravidelnými schůzkami s našimi důchodci. Měla na starost i archivaci dokumentů z činnosti naší odborové organizace, materiálů z odborového svazu i od zaměstnavatele. Zaváděla softwarový systém NION pro evidenci členské základny na OS ZSP, včetně účasti na odborných odborových školeních k této problematice.

 

Václav KLIK – člen výboru ZO – oblast BOZP:

 

Tuto důležitou oblast činnosti odborů zajišťoval v poměrně složitém období nástupu nového zákoníku práce, který zcela změnil význam odborů v této oblasti především do prevence bezpečnosti a rizik, jejich kategorizaci a snižování. Účastnil se školení o této problematice a spolupracovat s technikem BOZP ve FN Plzeň. V rámci svojí funkce se účastnil kontrol BOZP a jednání o klimaticky exponovaných provozech ve FN Plzeň.

 

Ladislav PENA – člen výboru ZO – oblast pracovně-právní problematiky:

 

Byl pravidelným a aktivním účastníkem kolektivního vyjednávání při přípravě kolektivních smluv mezi odbory a FN. Spolu s předsedou ZO se účastnil osobních jednání s ředitelkou FN, zejména při vyjednávání vyšších platů pro nezdravotnické pracovníky. Svým dlouhodobým působením ve FN získal širokou škálu kontaktů mezi zaměstnanci i vedením FN, což přispělo k velmi dobré komunikaci mezi naší odborovou organizací a příslušnými pracovníky FN. Přispíval také do zpravodaje ZO FN2 zejména v období nástupu nového zákoníku práce a nové kolektivní smlouvy. Účastnil se setkávání se zástupci OS ZSP.

V poslední době se velmi aktivně angažoval při organizování sportovní činnosti, hlavně při organizování vánočního turnaje v kuželkách, při přípravě celostátního odborového turnaje v Blansku a při organizování pravidelných tréninků pro členy naší odborové organizace.

 

Alena RYPLOVÁ – členka výboru – oblast kultury :

 

Zajišťovala kulturní akce pro naše členy a jejich rodinné příslušníky. Jednalo se hlavně o koncerty, divadelní a muzikálová představení, zábavné programy            a návštěvu filmových představení. Zajišťovala vstupenky i dopravu na tyto akce.

Byla zároveň úsekovou důvěrnicí pro velký odborový úsek OLVaS Bory.

 

- 4 -

Marcela ŠPOTTOVÁ – místopředsedkyně a hospodářka ZO :

 

Vedla hospodaření ZO FN2, včetně jednoduchého účetnictví podle platných předpisů. K jejich zvládnutí absolvovala příslušná školení. Podílela se na sestavování rozpočtů ZO a přípravě konferencí. Prováděla odvody členských příspěvků do OS ZSP. Účastnila se některých setkání s představiteli OS              a krajských konferencí odborů.

Připravovala účetní doklady k pravidelným kontrolám pro dozorčí radu ZO FN2. Zorganizovala hromadný zájezd naší odborové organizace do Maďarska.

Spolupracovala při fakturaci vzájemných pohledávek mezi ZO a FKSP.

 

Marie VITÁKOVÁ – členka výboru – oblast práce s dětmi:

 

Pravidelně jednou ročně navrhovala a organizovala akce pro děti našich členů, včetně organizačního zabezpečení. Jednalo se hlavně o jednodenní akce pro děti s doprovodem rodičů. Úspěšné byly opakované návštěvy pražské ZOO a také poslední letošní výlet na zámek Kynžvart, na Kladskou a do Mariánských Lázní  se setkal s příznivým ohlasem účastníků.

Pravidelně zajišťovala nákup a distribuci vánočních kolekcí.

 

Věra VAKEŠOVÁ – předsedkyně dozorčí rady ZO:

 

Pravidelně se účastnila všech jednání výboru ZO FN2. Přestože měla podle stanov OS pouze hlas poradní, byla platnou členkou při mnohých jednáních výboru. Pravidelně a velmi pečlivě prováděla kontroly hospodaření ZO, z nichž vždy na závěr roku vypracovávala zprávu na výroční konferenci naší odborové organizace. Ke kvalitní práci v naší organizaci ji předurčovalo její pracovní zařazení ve FN, kde pracuje na ekonomickém odboru v oblasti likvidace faktur. Také ona mnohokrát přispěla k optimalizaci nákladů naší odborové organizace při vzájemné fakturaci mezi ZO FN2 a FN.

 

Ing. Petr POPULE – předseda ZO:

 

Zastřešoval celou odborovou organizace ve všech výše zmíněných oblastech. Až na dvě výjimky se zúčastnil všech jednání výboru ZO FN2, které připravoval a vedl. Za ZO FN2 vystupoval při všech jednáních s vedením FN. Za naší organizaci podepisoval veškeré dokumenty, především kolektivní smlouvu, její dodatky, zásady čerpání FKSP, platový předpis atd. Osobně jednal s  vedením FN o platech a dalších záležitostech našich členů. Organizoval zájezdy pro členy a jejich rodinné příslušníky.Účastnil se mnoha školení OS ZSP pro oblasti odborové i odborné.Je členem dozorčí rady OS ZSP v Praze. Založil sekci nezdravotnických pracovníků při výkonné radě OS, která hájí zájmy této složky zaměstnanců, kteří tvoří převážnou většinu našich členů. Touto činností zajišťuje přímý kontakt mezi naší ZO a nejvyššími představiteli odborového svazu.

Již třetí rok vydává Zpravodaj ZO FN2, který je dostupný i na internetu.

 

- 5 -

2. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

-         Byla projednána organizace voleb do nového výboru ZO FN2 a do dozorčí rady ZO FN2.Byl stanoven termín voleb na 20.6.2002 mezi 13. – 15. hodinou

v zasedací místnosti 1.PP FN Lochotín. Byly sestaveny kandidátky do obou orgánů a rozeslány všem členům odborů FN2.

 

-         Na základě jednání mezi vedením FN a naší odborovou organizací byl poslán dopis ředitelce FN s návrhem na posunutí vydávání  obědů důchodců na 13.30 hodin od 1.6.2002. Důvodem je nedodržování stanoveného výdeje stravy důchodcům jejich neukázněností. Při nedodržování tohoto kompromisního řešení budou následovat sankce ve formě odebrání stravovací karty a zrušení účtu – tedy znemožnění stravování, na nějž není právní nárok !

-         Byl zaslán dopis ředitelce FN: Stanovisko k problematice vlastnických vztahů k areálu DZS.

 

-         Byly projednány příspěvky pro členy ZO FN2:

 

Příspěvky z odborových prostředků:

 

Pavla ŠMOLÍKOVÁ – 500,- Kč – příspěvek na dítě, školka v přírodě

Ing. Petr POPULE  -    500,- Kč – příspěvek na dioptrické brýle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

Telefon:  710  3356

Fax:        753 14 20                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz