ZPRAVODAJ

                         

                           č. 7 / 2002

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  11.7.2002

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

OBSAH:

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 ( 19.6., 3.7. a 10.7. 2002)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Informace o připravovaných akcích odborů FN2

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

-         Byly projednány výsledky voleb do výboru a dozorčí rady ZO FN2. Volební komise ve složení: Ing.Marie VOŽECHOVÁ, Ing. Olga MACHKOVÁ a paní Monika SÜSSENBEKOVÁ zorganizovala volby po technické stránce. Volby se uskutečnily ve čtvrtek 20.6.2002. Dne 3.7.2002 komise zorganizovala         a vedla 1. jednání nově zvoleného výboru ZO FN 2, na kterém byli zvoleni noví funkcionáři volených orgánů:

 

Ing. Petr POPULE       - předseda výboru ZO FN 2

Ladislav PENA            - místopředseda výboru ZO FN 2

Marcela ŠPOTTOVÁ  - hospodářka výboru ZO FN 2

Zdeňka HAVLOVÁ      - jednatelka výboru ZO FN 2

Alena RYPLOVÁ         - členka výboru ZO FN 2

 

Věra VAKEŠOVÁ        - předsedkyně dozorčí rady ZO FN 2

Irena STRJCOVÁ       - členka DR ZO FN 2

Danica KOZÁKOVÁ   - členka DR ZO FN 2

 

 

-    Dne 27.6.2002  se konala schůzka  odborových organizací u JUDr. Košařové,  kde se   hovořilo o nové vyhlášce o FKSP č. 114/02 Sb., bude vydán dodatek ke KS o čerpání FKSP .

-         K problematice stravování zaměstnanců ve FN Lochotín proběhla schůzka ve   složení účastníků: ing. Řeřicha,  p  Černý, pí. Benčová -  kvalita jídla ve FN. Termín: úterý 28.5.2002 ve 13,00 hodin. Za ZO FN2 se zúčastnili ing. Popule + pí.Ryplová. Ing. Popule se zúčastnil jednání stravovací komise a referoval o jeho průběhu. Bude jmenován oficiální zástupce naší odborové organizace do této komise jako její stálý člen.

-         Nový výbor ZO se dohodnul o rozdělení členů do příslušných komisí:

p.Pena-komise pracovně právní,pí.Havlová-komise BOZP,

pí.Ryplová-komise péče o pracující a děti

 

 

- 3 -

-         Byly projednány příspěvky a půjčky pro členy ZO FN2:

 

Příspěvky z odborových prostředků:

 

Jana TUTKOVÁ          -   500,- Kč – školka v přírodě

Hana NĚMEČKOVÁ -      500,- Kč – školka v přírodě

-         3 –

 

Ing. Marie VOŽECHOVÁ    - 500,- Kč – školka v přírodě

Danica KOZÁKOVÁ             - 500,- Kč – dioptrické brýle

Květoslav STEJSKAL                   -1 000,- Kč – příspěvek na rekreaci důchodce

 

Příspěvky a půjčky z FKSP:

 

Marcela BÁRTOVÁ    - 30 000,- Kč – na vybavení bytu

Václava BENČOVÁ    - 60 000,- Kč – na úpravu bydlení-zavedení plynu

Pavel KESL                  - 10 000,- Kč – půjčka na překlenutí tíživé finanční

                                                                situace – vratná, bezúročná půjčka.

Zdeňka HAVLOVÁ      - 20 000,- Kč - půjčka na překlenutí tíživé finanční

                                                                situace – vratná, bezúročná půjčka.

 

2.  Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

-         Ing. Petr Popule informoval členy výboru ZO FN2 o aktuálním dění v OS, zejména v dozorčí radě OS a v sekci nezdravotnických pracovníků při VR OS SZP, jejímž je předsedou. Hlavním tématem jednání všech volených orgánů     i aparátu OS je příprava prosincového IV.sjezdu, zejména sjezdových dokumentů, nových stanov OS, jednacích a volebních řádů i finančního řádu OS ZSP na další čtyři roky. V červnu proběhly schůzky předsedů a členů výborů ZO s představiteli OS. V Plzni se uskutečnila 25.6. za účasti předsedy OS dr. Schlangera a místopředsedy OS Milana Zaorala. Za naší organizaci se schůzky zúčastnil předseda ZO FN 2 ing. Popule a předsedkyně DR ZO FN 2 paní Vakešová. Při stávajících volených orgánech odborového svazu byly ustaveny pracovní skupiny, které se zabývají přípravou sjezdových dokumentů. Ve skupině pro přípravu stanov pracuje také ing. Popule. Skupina se již několikrát sešla a postupně zapracovává připomínky a náměty z jednání volených orgánů svzu ( VR a DR ) i  krajských schůzek, tedy připomínek ze široké členské základny. Dokumenty budou předloženy krajským konferencím a potom IV.sjezdu OS ZSP.

 

 

 

 

 

 

- 4 -

3.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 :

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové !

 

Začaly prázdniny a doba dovolených. Pro mnohé z nás je to doba sladkého lenošení a zaslouženého odpočinku. Nově zvolení členové výboru ZO FN 2     a dozorčí rady naší odborové organizace však čeká mnoho práce a úsilí           i v tomto čase. Vždyť výbor ZO FN 2 se po volbách zredukoval ze sedmi členů na pět, a přitom počet komisí i objem agendy zůstává stejný, případně větší ( vzhledem k nárůstu členské základny). Musíme také přeorganizovat rozdělení naší členské základny do nových úseků tak, aby byly početně vyváženější než doposud, kdy máme úseky s pěti členy a na druhé straně úseky, kde je více než 30 členů. tato situace se ještě zkomplikovala po organizačních změnách ve FN Plzeň a přestěhování velkých organizačních celků z Bor na Lochotín. To všechno úzce souvisí s informovaností našich členů a tedy vzájemné komunikaci. Obracím se ale hlavně na Vás, řadové členy naší odborové organizace, s výzvou o aktivní spolupráci v této oblasti. Budeme potřebovat několik nových úsekových důvěrníků, kteří tuto komunikaci musí zajišťovat. Jen tak může být spokojenost členů naší organizace s naší prací.

V oblasti kultury se přes prázdniny nic moc neděje, protože jsou divadelní prázdniny a také ostatní kulturní akce jsou spíše sporadické. Ale hned začátkem září připravíme nějakou atraktivní akci z oblasti kultury podle aktuální situace.

Také vytipujeme vhodný krátkodobý zájezd na podzim nebo na zimu letošního roku, a to podle našich finančních možností a zájmu členů. Může to být například oblíbená návštěva vinných sklepů stejně jako předvánoční návštěva některého německého či rakouského města nebo nákupní výlet do Polska…

Naše akce jsou ale závislé na Vaší aktivitě a zájmu. Přivítáme proto Vaše náměty a nápady.

Přeji Vám osobně i jménem výboru i DR naší odborové organizace krásné léto, klidnou dovolenou a těším se na další vzájemnou spolupráci.

 

                                                             Ing. Petr POPULE

                                                             předseda výboru ZO FN 2

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

Telefon:  710  335

Fax:      753 14 20                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz