ZPRAVODAJ

                         

                           č. 9 / 2002

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  21.8.2002

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

OBSAH:

 

1. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

2. Informace o připravovaných akcích odborů FN2

 

1.  Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

 

 

ŘEŠENÍ ŠKOD ČLENU OS POSTIŽENÝCH POVODNĚMI – rok 2002

 

 

Komu může být poskytnuta finanční pomoc:

 

Pomoc na řešení škod v souvislosti s povodněmi 2002 může být poskytnuta tomu, kdo byl členem ZO OS k 31. 7. 2002 a je členem dále, a současně tomu, kdo má splněné základní povinnosti, tj. řádně uhrazené členské příspěvky (což se týká také základních organizací, kde je člen registrován). Výjimku členství lze uznat v individuálních případech (např. nový nástup). Členství člena bude kontrolováno v centrální evidenci členů na Odborovém svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Pokud základní organizace dosud nesplnila tuto povinnost vyplývající z usnesení II. sjezdu OS z roku 1994, musí před uplatněním požadavku svých členů o poskytnutí humanitární pomoci tuto evidenci odeslat na svaz. Současně bude kontrola členství a úhrady příspěvků provedena v základní organizaci.

 

Člen základní organizace musí žádost o finanční pomoc podat písemně prostřednictvím své ZO na adresu:

 

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Koněvova 54/1107, 130 00 Praha 3

Obálku označte POVODEŇ 2002 – bližší informace podají  na tel. č. 0222714630 na OS

Ing. Šust, Nováková Dagmar a  dále regionální pracovníci:

 

Kraj:

Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský  -    Roman Soukup – tel. č. 019/7531002

 

Praha, Středočeský                          -   Nováková Dagmar – viz výše

 

Ústecký, Liberecký, Vysočina,        -   Roubíčková Jitka – 048/5101047

Pardubický, Královéhradecký

 

Jihomoravský, Zlínský                     -  Boháčková Květa – 05/42214249

 

Moravskoslezský, Olomoucký        -   Drobná Miroslava – 0696138022

 

Žádost musí obsahovat celé jméno, rodné číslo, adresu trvalého bydliště (viz příloha). Vlastnický vztah k poškozené nemovitosti, typ nemovitosti (domek, byt), popis rozsahu škod, kopie  dokladu těchto skutečností, příp. fotografie. Členové vlastnící průkaz ZTP, ZTP-P tuto skutečnost uvedou v žádosti.

 

Osvědčení základní organizace OS

 

ZO OS zřetelně a nepochybně osvědčuje razítkem a podpisem oprávněných osob skutečnosti členem ZO uvedené.

 

 

Stanovení kategorií pro humanitární pomoc

 

1. kategorie -  odplavený dům, vystaven demoliční výměr apod.,

 

2. kategorie  -   chybí část domu, vážné poškození stavby,

 

3. kategorie  -   zatopené obytné plochy, zničené vybavení domácnosti apod.

 

 

Humanitární pomoc bude poskytnuta pouze v rozsahu stanovených kategorií.

Výše pomoci pro jednotlivé kategorie bude určena po zjištění celkového rozsahu škod.

 

Způsob odškodnění

 

Rozsah škod bude protokolárně popsán při osobní návštěvě poškozené rodiny oprávněnou osobou – zaměstnancem Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR za přítomnosti zástupce základní organizace a doložen kopiemi příslušných dokladů.

 

Výsledkem zápisu do protokolu je zařazení škody do příslušné kategorie a určení výše finanční pomoci, která bude vyplácena na základě sepsání darovací smlouvy.

 

 

 

 

 

                                                                                  RNDr. Jiří Schlanger

                                                                                      předseda OS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Základní organizace

                                                                Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

 

 

 

 

Praha dne 13.8.2002

 

 

 

 

Vážené kolegyně a kolegové,

 

     naši zemi opět postihla velká vlna záplav, bohužel daleko rozsáhlejší než v předchozích letech. Situací se dne 13. srpna zabývala výkonná rada OS. Oceňuje pracovní i občanské nasazení členů odborového svazu v postižených oblastech, předpokládá i vlnu solidarity s postiženými tak, jak ji mnozí členové projevili v uplynulých letech. Současně výkonná rada rozhodla o poskytnutí pomoci členům, na jejichž majetku vznikly v souvislosti s povodněmi významné škody.

 

     Byl schválen postup, který vychází ze zkušeností období předchozích záplav a který přikládáme. Současně Vám zasíláme soubor dalších informací, které jsou potřebné k snazšímu zvládnutí situace v postižených oblastech  jak pro odborové organizace, tak pro jednotlivé členy.

 

     Vyzýváme výbory odborových organizací k využití všech prostředků k poskytnutí těchto informací svým členům a k úzké součinnosti při zabezpečení konkrétní pomoci poskytnuté odborovým svazem.

 

 

     S pozdravem

 

 

 

 

 

                                                                                    RNDr. Jiří Schlanger

                                                                                        předseda OS

 

 

 

 

 

 

 

2.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 :

 

Pan Ladislav Pena , místopředseda ZO FN 2  organizuje zájezd do Jižní Francie za vínem, kulturními a historickými památkami ve dnech 24. – 28. října 2002. V nejbližších dnech rozešle podrobnější informace a přihlášky.

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

Telefon:  710  335

Fax:      753 14 20                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz