ZPRAVODAJ

 

č. 10 / 2002

Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

Datum vydání:  3.10.2002

 

 

     OBSAH:

 

1.)             1.)             Informace z jednání výboru ZO FN 2(3.9.,11.9. a 25.9.)

2.)             2.)             Informace z odborového svazu

3.)             3.)             Informace o připravovaných akcích odborů FN 2.

 

 

1.)             1.)             Informace z jednání výboru ZO FN 2.

 

           Byla projednána žádost OLV a S Lochotín  o udělení výjimky ze směrnice č.7,

rozšíření o jednu teplou vestu pro kuchařku,pomocnou kuchařku,skladníka,dietní sestru

a prodavačku – výbor souhlasí s poskytnutím navrhovaných OOPP.

           Dále byla projednána žádost důchodkyně paní Hany Skálové o možnosti stravo-

vání mimo dobu pro vydávání stravy důchodcům – výbor ZO FN 2 nedoporučuje schvá-

lení jakékoliv výjimky ze stanoveného režimu .

 

           Výbor ZO FN 2 schválil pí Marcelu Špottovou a p. Ladislava Penu jako delegáty

na krajskou konferenci OSZSP,která se koná 9.10.2002.Krajské konference se zúčastní též

předseda naší odb .org.ing.Petr Popule,který je delegován OS.

           Výbor též navrhl kandidáty na předsedu a místopředsedu OS a do rad.

předseda OS: RNDr Jiří Schlanger

místopředseda: pí Jana Dvořáková,p.Milan Zaoral

Výkonná rada : ing.Petr Popule,Ladislav Pena,Roman Carda

Dozorčí rada : pí Jana Horáková,p.Neklan Střecha,pí Zděnka Kovářová,p.Miloš Starecký

                    ing.Eva Bočkayová

Krajská rada : Krasimir Vasilev,Roman Soukup

 

            Dále byla výborem odsouhlasena výjimka z limitu odpracované doby pro paní

Šilerovou z odd.kardiochirurgie,která žádá o sociální výpomoc po vytopení domu při

srpnových povodních.

Byly vytištěny nové zásady o čerpání z FKSP dle vyhlášky č.114/2002 Sb a předány čle-

nům výboru a úsekovým důvěrníkům.

 

Příspěvky z odborových prostředků

        

Příspěvek na sportovní soustředění – Alena Ryplová-dcera Kateřina – 500.-Kč

                                                         Šárka Kroftová – syn Tadeáš –  500.-Kč

                                                                                    syn Pavel  -    500.-Kč

Příspěvek k narození dítěte – Simona Mahdalová – syn Marek        – 1000.-Kč

Příspěvek na rekreaci – J.Kuttanová – důchodkyně                            500.-Kč        

Dále obdrželo 25 členů odb.organizace příspěvek na zájezd do jižní Francie.

 

Příspěvky z FKSP

Zděnek Šiler – nenávratná soc. výpomoc   5000.-Kč – poškození povodněmi

Ivana Šilerová – nenávratná soc.výpomoc 5000.- Kč – poškození povodněmi

Libor Klasna – nenávratná soc.výpomoc 10 000.-Kč – poškození povodněmi

 

Půjčky z FKSP

Marie Marešová – 30 000.-Kč – na bytové zařízení – splátky 800.-Kč/měs.

Alena Ryplová   – 10 000.-Kč – na překlenutí tíživé finanční situace – splátky 200.-Kč/měs.

 

Dar k jubileu

Stanislav Kopa – odchod do starobního důchodu – 500.-Kč

 

Přijetí nových členů

Jana Holubová – 2 interní klinika – od 1.9.2002

Dana Šormová – oční klinika – od 1.9.2002

Jaroslava Haisová -  oční klinika- od 1.10.2002

Marie Honzíková – EO – od 1.10.2002

Danuše Konjatová – KCH – od 1.10.2002

Marie Kebrlová – KCH – od 1.10.2002

Jana Tykvartová – KCH – od 1.10.2002

 

2.  Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

-         -         Ing. Petr Popule informoval členy výboru ZO FN2 o aktuálním dění v Odborovém svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky, zejména v její výkonné radě, kde byl delegován jako zástupce DR, v dozorčí radě OS, jejímž je řádným členem a v sekci nezdravotnických pracovníků při VR OS SZP, kde je předsedou výboru. Hlavním tématem jednání všech volených orgánů i aparátu OS je příprava prosincového IV.sjezdu, zejména sjezdových dokumentů, nových stanov OS, jednacích a volebních řádů i finančního řádu OS ZSP na další čtyři roky. Ve skupině pro přípravu stanov pracuje také    ing. Popule. Skupina se již několikrát sešla a postupně zapracovává připomínky a náměty z jednání volených orgánů svazu ( VR a DR ) i  krajských schůzek, tedy připomínek ze široké členské základny. Poslední pracovní verze dokumentů už byly zaslány do základních organizací k diskusi, budou předloženy krajským konferencím a potom IV.sjezdu OS ZSP ke schválení.

 

-         -         Z odborového svazu jsme dostali statistické podklady o platech za 1.pololetí roku 2002 v členění podle kategorií zaměstnanců. Tato data srovnáme s údaji, které nám poskytuje zaměstnavatel (FN Plzeň) a budeme naše členy informovat o konkrétní situaci v platové oblasti ve srovnání s celostátním průměrem.

 

 

3.) Informace o připravovaných akcích odborů FN 2.

 

Dne 4.10.-6.10.2002 proběhne v Blansku již 3.turnaj odborového svazu v kuželkách,

kterého se zúčastní též čtyřčlené družstvo mužů naší odborové organizace. Přejeme jim

ještě lepší výkony a umístění než v předchozích ročnících !

 

Ve dnech 24.10. až 28.10.2002 se uskuteční zájezd  za poznáním oblastí jižní Francie.

 

V příštím roce – od 14.3.až 23.3.2003 – se připravuje zimní lyžařský zájezd (pro sjezda-

ře ,běžkaře i pro milovníky horského prostředí) do střediska „Puy st.Vincent“ve franc.

Alpách.

 

Z kulturních akcí  se uskuteční návštěva divadla Spejbla a Hurvínka dne 20.10.2002 ve 14.hod.Vstupenky budou rozděleny na jednotlivé úseky.

 

Nadále je možné během roku přijít do kuželny Slavoje Masna Plzeň v Třebízkého ul.

a to v těchto letošních termínech:8.10.,22.10.,5.11.,19.11.,3.12 a 17.12.Koncem roku

2002 bude v této kuželně uspořádán 2.Vánoční turnaj v kuželkách.Přesný termín bude

včas uveřejněn v dalším čísle Zpravodaje a oznámen úsekovým důvěrníkům.

 

 

V Plzni dne 3.10.2002.                                     Ladislav Pena,místopředseda odb.org.FN2

 

 

 

 

VÝZVA !

------------

Uvítáme jakékoliv názory,připomínky a podněty,které se týkají odborové organizace FN 2 včetně

písemných příspěvků do našeho Zpravodaje. Se svými náměty se můžete také obrátit osobně nebo

telefonicky na kteréhokoliv člena výboru  ZO FN 2.

 

 

Výbor Základní organizace odborů FN 2

-----------------------------------------------------

Ing.Petr POPULE – předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej svobody 80

304 60 P L Z E Ň

 

Vydává: Výbor základní organizace FN2

               Odborového svazu zdravotnictví

              a sociální péče České republiky

              Alej svobody 80

              304 60 Plzeň tel/fax:377103357

              e-mail:popule@fnplzen.cz