ZPRAVODAJ

                         

                           č. 12 / 2002

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  23.12.2002

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

OBSAH:

 

Úvod – slovo předsedy ZO FN 2

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (20.11., 4.12. a 12.12. 2002)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Informace o připravovaných akcích odborů FN2

 

Úvod – slovo předsedy ZO FN 2:

Vážené kolegyně a kolegové odboráři,

 

je to až neuvěřitelné, ale je za námi další rok, který nám přinesl několik zásadních událostí v našem odborovém i celospolečenském životě. Zmíním pouze volby,     a to jak ty komunální a senátní, tak především volby v odborovém svazu na všech úrovních. V červnu jsme v naší organizaci zvolili nový výbor základní organizace, který oproti minulosti zeštíhlel ze sedmi na pět členů. To na jedné straně „zlevní“ chod naší organizace, na straně druhé to však bude klást vyšší nároky na členy výboru i úsekové důvěrníky. Věřím, že se ale s úkoly na příští rok všichni vyrovnáme ke spokojenosti hlavně Vás řadových členů naší organizace.

Druhým důležitým mezníkem v životě odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky byl IV.sjezd OS ZSP, který proběhl začátkem prosince. Na něm byly projednány, přijaty a schváleny nové dokumenty svazu, především nové stanovy, program na léta 2003 – 2006, jednací, volební a finanční řád OS. I na tomto sjezdu byly na programu volby. Volil se předseda a místopředsedové svazu, členové výkonné rady a dozorčí rady svazu. Je pro naší organizaci potěšitelné, že máme v těchto orgánech svoje zastoupení tak jako v minulém období. V minulém volebním období jsem pracoval v dozorčí radě OS a na tomto sjezdu jsem byl zvolen jako člen výkonné rady. To mě zavazuje k zodpovědné práci ve svazu i v naší základní organizaci. Doufám, že to pro naší ZO bude přínosem především v oblasti rychlých a kvalitních informací z ústředí.

 

Osobně Vám chci popřát jen to nejlepší do nového roku, příjemné prožití Vánoc, hodně zdraví a štěstí. A také to, abyste nemuseli ani jednou využít služeb odborů v oblasti, která je stěžejní, totiž hájení zájmů svých členů v pracovně právní oblasti.

 

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN 2

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

-         Naše odborová organizace přijala nové členky, kterými jsou:

 

Bohunka VODIČKOVÁ

Ladislava VODIČKOVÁ

Ludmila SOUKUPOVÁ

Eva PELCOVÁ

 

  Doufáme, že splníme jejich očekávání a že se nové členky aktivně zapojí do

  odborové práce. Vítáme je mezi námi.

 

-         Bylo dokončeno letošní kolektivní vyjednávání. Po třech kolech jednání, kdy v posledním kole byla přítomna i ředitelka FN paní ing. Jaroslava Kunová, byly uzavřeny všechny otázky a kolektivní smlouva bude v nejbližších dnech podepsána. Mimo jiné byla projednána otázka platů nezdravotnických platů a výsledek je slibný….

 

-         Proběhla výroční konference naší ZO FN 2, která byla spojena s každoročním setkáním s našimi důchodci. Konference se zúčastnil za odborový svaz jeho nově zvolený místopředseda Milan Zaoral a za vedení FN vystoupila v diskusi paní JUDr. Jaroslava Košařová. Konference přijala některé navrhované změny v zásadách čerpání odborových prostředků a ve finančním řádu. Po skončení pracovní části konference proběhla její společenská část s hudbou a tancem.

 

-         16.12.2002 proběhl tradiční vánoční turnaj v kuželkách pro zaměstnance FN, který pořádala naše odborová organizace. Na pěkném druhém místě skončil pan Ladislav Pena, který si zaslouženě odnesl hezký dárkový koš plný dobrot.

 

-         17.12.2002 se předseda ZO FN 2 zúčastnil semináře kliniky ARO spojeného s neformální setkáním vedoucích pracovníků s managementem FN. Tato tradiční akce proběhla v prostorách velkého salonku v plzeňském Prazdroji.

 

-         Byly projednány příspěvky a dary pro členy ZO FN2:

 

Příspěvky z odborových prostředků:

 

Olga BERÁNKOVÁ       100,- Kč – individuální cvičení

Václav KLIK                  500,- Kč – příspěvek na brýle

Dáša KEPKOVÁ             500,- Kč – příspěvek na brýle

Pan ROZMARA              500,- Kč – pohřebné

Miroslav PRAŽÁK          500,- Kč – odchod do důchodu

 

 

Příspěvky z FKSP:

 

Iveta VALIŠOVÁ           5 000,- Kč – sociální výpomoc nenávratná

                                                              (dlouhodobá nemoc manžela)

 

2.  Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

-         Ing. Petr Popule informoval členy výboru ZO FN2 o aktuálním dění v OS, zejména v dozorčí radě OS a v sekci nezdravotnických pracovníků při VR OS SZP, jejímž je předsedou. Hlavním tématem byly informace o IV.sjezdu, který proběhl začátkem prosince v hotelu Pyramida v Praze. Za naší odborovou organizaci se jako delegáti zúčastnili pan Ladislav Pena a ing Petr Popule, který byl zvolen do výkonné rady odborového svazu.

 

3.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 :

 

V plném proudu je příprava dvou zájezdů do Řecka a jednoho lyžařského zájezdu do Francie v příštím roce, které pořádá naše odborová organizace ve spolupráci s FN Plzeň. Členy budeme průběžně informovat.

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz