ZPRAVODAJ

                         

                           č. 1 / 2003

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  16.1.2003

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

OBSAH:

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (18.12.2002 a 8.1.2003)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Informace o připravovaných akcích odborů FN2

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

Ukončeno členství přidruženého člena p.Lauermana k 31.12.2002

 

 Odborové příspěvky:

   

     Božena Zieglerová – půjčka na bytové zařízení  ve výši Kč 30.000,-

     Nicol Reimannova – příspěvek na brýle – Kč 500,-

     Miroslava Švehlová – léčebný pobyt dětí /dcera a syn/ - Kč 1.000,-

     Danica Kozáková – 10 let ve FN 2 – Kč 500,-

 

 

 

  Příspěvky z FKSP:  

 

 

  Božena Zieglerová – 20 let ve FN – 4.000,- Kč

  Danica Kozáková – 40 let ve FN – 8.000,- Kč

 

 

 Turnaj v kuželkách

 

      Na pravidelné turnaje v kuželkách byly zakoupeny  2 ks putovní standardy.     

 

       

 

 

 

 

 

(

IV. sjezd OS ZSP ČR

 

 

    Ing. Popule a p. Pena  podali informace ze sjezdu OS, které se oba zúčastnili.

    Sjezd zvolil předsedu OS, mistopředsedy OS a členy výkonné a dozorčí rady.

    Ing. Popule byl zvolen jako člen výkonné rady OS. 

 

 

2.  Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

     Z OS přišly nové základní dokumenty – stanovy, volební řád, finanční řád .

     Jsou k nahlédnutí u předsedy  ZO FN 2.

 

 

3.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 :

 

Pokračuje příprava zájezdů do Francie a Řecka. Budou rozesílány přihlášky

zaměstnancům a členům odboru, kteří projevili zájem  o účast na zájezdu

v Řecku.

 

Informace z odborového svazu.

 

Ing. Petr Popule se zúčastnil jako řádně zvolený člen výkonné rady OS ZSP jejího prvního jednání dne 14.1.2003, které proběhlo v sídle svazu v Praze. Jednání řídil předseda svazu RNDr. Jiří Schlanger za účasti obou místopředsedů OS Milana Zaorala a Jany Dvořákové. Celá výkonná rada je devatenáctičlenná a schází se pravidelně jednou za měsíc. Protože je to mezi celostátními konferencemi a sjezdy nejvyšší orgán odborového svazu, projednává, navrhuje a schvaluje všechny důležité dokumenty a její rozhodnutí ovlivňuje vše, co se děje uvnitř i vně OS.

 

Na prvním jednání výkonné rady bylo na programu organizační zajištění práce na letošní rok, tedy stanovení termínů jednání VR, dále seznámení nově zvolených členů se systémem práce VR a poděkování přítomným odstupujícím členům rady. Následovala informace předsedy svazu o konstituování a práci nově zvolených krajských rad, přičemž byla vyzdvižena iniciativa krajské rady plzeňského kraje, jejímž předsedou byl zvolen pan Roman Soukup. Rada začala pracovat ihned po sjezdu svazu koncem minulého roku a letos se už také sešla k vyřešení organizačních záležitostí a stanovení priorit úkolů. Krajská rada se bude scházet v prostorách FN Plzeň a přestože do ní nebyli zvoleni zástupci FN, bude jim umožněna účast na jednání s hlasem poradním.

 

Dalším bodem jednání výkonné rady OS bylo zhodnocení a plán činnosti odborných sekcí. Měly by fungovat obdobným způsobem jako dosud, ale jejich činnost by měla být efektivní a výsledky by měly směřovat ke konkrétním podnětům směrem k výkonné radě i ke členské základně svazu. Předsedou sekce nezdravotnických pracovníků je  předseda naší organizace ing. Petr Popule. Tato sekce se zabývá především řešením úkolů, které souvisejí s problematikou pracovníků nezdravotnických profesí. Je to podstatná část členů naší základní organizace a snad právě proto je vznik a práce sekce NP pro nás tak důležitá !

 

Důležitým bodem jednání VR OS bylo projednávání prvního návrhu rozpočtu svazu na rok 2003. Vzhledem k dokumentům, které přijal sjezd OS, zejména stanov a finančního řádu, který stanovuje výši příspěvků a odvodů svazu, je předpoklad, že dojde ke snížení příjmů  svazu. Tím se stává rozpočet silně deficitní. Výkonná rada nad touto skutečností dlouho diskutovala a došla k závěru, že je nezbytné návrh rozpočtu specifikovat a podrobně posoudit jednotlivé výdajové položky. Před přijetím rozpočtu se k němu bude vyjadřovat také dozorčí rada svazu a bude nezbytné hospodárně nakládat s prostředky svazu.

 

V letošním roce připravuje odborový svaz směrem ke svým členům pokračovat ve zvýhodňování různých služeb a nákupů spotřebního zboží. V nejbližší době to bude možnost výhodného nákupu a provozování mobilních telefonů sítě T-mobil. Je připravena velmi výhodná smlouva, která bude umožňovat využívat výhodných tarifů pro naše členy a neomezený počet rodinných příslušníků. Podrobnosti v nejbližší době zveřejníme.

 

V samostatném bloku informoval předseda svazu o situaci v resortech zdravotnictví, sociální péči, financích, tripartitě a vládě o současné aktuální situaci. Zhodnotil stav resortů a úkoly na nejbližší období. Zdůraznil, jak důležité je co nejdříve zvolit presidenta republiky tak, aby naše země byla věrohodnou demokracií v rámci Evropy. To má samozřejmě dopad i na vnitropolitické vztahy v naší zemi.

 

Na závěr jednání výkonné rady byli všichni její členové i ostatní členové odborového svazu vyzváni k aktivnímu přístupu k činnosti svazu, zejména k publikační činnosti v Bulletinu OS, Zdravotnických novinách nebo na internetových stránkách odborového svazu.

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Věra Vakešová – předsedkyně dozorčí rady

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz