ZPRAVODAJ

                           č. 2 / 2003

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  26.2.2003

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

OBSAH:

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (29.1.2003 a 12.2.2003)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Informace o připravovaných akcích odborů FN2

 

    4.Informace o možnosti mobilní komunikace v privátní podnikové síti OS

 

      

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

Členské záležitosti:

 

     Do výboru naší ZO FN2 byl pozván daňový poradce ing. Josef Kolář, který výbor seznámil se současnou situací fondu Pioneer, kde má naše organizace vložené finanční prostředky ve formě akcií. Doporučuje ponechat prostředky ve fondu, dokud akcie neposílí. Slíbil předat výboru ZO ověřenou zprávu o stavu k 31.12.2002 ve finanční hodnotě.

 

     Od 1.2.2003 si může každý zaměstnanec  vyzvednou v ústavních lékárnách vitaminy v hodnotě  300,- Kč. Vyřizuje sl.Gruberová – zaměstnanecký odbor FN.

 

     Marie Modlíková požádala výbor o souhlas a doporučení  pro bezplatnou právní poradnu odborů ve věci pracovně-právní a také občansko-právní. Výbor doporučení schválil. Vydáno potvrzení o členství v ZO FN2.

 

Noví členové:

Lýdie Reitspiesová – KCH  - od 1.2.2003

Jana Divišová – OLV a S L – od 1.2.2003

Zuzana Kozáková – HOO   -  od 1.2.2003

Zuzana Boháčová – KCH   -  od 1.2.2003

Bc.Jaroslava Nováková – KCH – od 1.2.2003

Alena Černá – TRN -             od 1.2.2003

 

Noví přidružení členové:

 

Stanislav Kopa – od 1.1.2003

Alena Strnadová – od 1.1.2003

Členské příspěvky pro přidružené členy byly stanoveny průměrným měsíčním příspěvkem člena v roce 2002, tj . Kč 140,- na měsíc.

 

 Odborové příspěvky:

   

     Ing. Marie Vožechová – plavání –  200,- Kč

     Alena Ryplová  – lyžařský kurs dcera Kateřina –500,- Kč

     Marie Peroutová – lyžařský kurs syn Martin –500,- Kč

     Renata Hetzlerová - porodné - 1.000,- Kč

     Zdeňka Havlová – masáže –200,- Kč

     Ladislava Dudková (důchodkyně) – cvičení –100,- Kč

     Alena Ryplová -  brýle dcera Barbora -  300,- Kč

     Danica Kozáková – odchod do starobního důchodu –500,- Kč

 

Schválené příspěvky na lyžařský zájezd do Francie:

 

    Libuše Břízová + RP                        2 500,-

    Vlasta Černá + RP                           2 500,-

    Alena Čížková + RP                        2 500,-

    Eva Fajtová  + RP                           2 500,-

    Václav Klik                                     1 500,-

    Miluše Kliková                                1 500,-

    Danica Kozáková + RP                   2 500,-

    Miriam Penová + RP                       2 500,-

    Ing. Petr Popule + RP                      2 500,-

    František Rohrer                              1 500,-

    Barbora Ryplová RP                        1 000,-

    Radek Suss                                      1 500,-

    Pavel Šorm                                      1 500,-

    Dana Šormová                                 1 500,-

    Marcela Špottová RP                       1 000,-

    Naděžda Švábková                          1 500,-

    Marie Vitáková + RP                       2 500,-

    Martina Vítová + RP                        2 500,-

    Richard Zach                                   1 500,-

 

 

  Příspěvky z FKSP:  

  Životní jubileum:

  Ing. Petr Popule – dovršení 50 let –2000,- Kč

 

  Půjčky:

  Blažena Abrtová – 30 000,- Kč na BZ

  Naděžda Švábková – 100 000,- Kč na opravu RD

 

 Nenávratná sociální výpomoc:

 Renata Hetzlerová – 10 000,- Kč samoživitelka 4 děti, předáno k posouzení

 vedení  FN Plzeň.

 

2.  Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Proběhla jednání dozorčí výkonné rady a sekce nezdravotnických pracovníků při OS ZSP v Praze, kterých se zúčastnil ing. Popule. Dne 10.3.2003 proběhne v Praze sněm sekce nezdravotnických pracovníků, který zhodnotí dosavadní činnost sekce. VR OS delegovala ing. Populeho na sněm ČMKOS za OS ZSP.

 

 

3.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 :

 

Byly zakoupeny vstupenky na představení  Labutí jezero.

 

 

4. Informace o možnosti mobilní komunikace v privátní podnikové síti OS

 

 

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR pro Vás,své členy a Vaše rodinné příslušníky sjednal s RadioMobil a.s. koncem minulého roku možnost mobilní komunikace v Privátní podnikové síti OS mobilního operátora                T-Mobile.Celý systém Priv.podn.sítě T-Mobile(PPS) je sjednán tak,aby v něm mohli bez jakýchkoliv barier komunikovat funkcionáři,zaměstnanci OS i členové OS,včetně jejich rodinných příslušníků za co nejvýhodnějších podmínek.

 

                            Tyto výhody představují:

 

Možnost nákupu mobil.telefonu za 1.-Kč,výběr z vyššího počtu typů telefonů než je běžné a další telefony ve zvýhodněném režimu, možnost volání za podmínek tarifů PPS s použitím množstevních slev pro všechny subjekty včetně volání  za 1,50Kč/min resp.1,90Kč/min u  nejlevnějšího tarifu 150.Kč v PPS(bez DPH), možnost využití dalších slev a výhod při nákupu zboží ve zvýhodněném režimu odpovídajícím standardu významného zákazníka, možnost využití výhod tarifů     a zvýhodněného volání i při komunikaci s rodinnými příslušníky, pokud bude číslo jejich SIM karty začleněno do systému PPS aktivace nových SIM a převod stávajících čísel T-Mobile zdarma a jejich zařazení do PPS dle smlouvy s OS,

přechod z vyššího tarifu na nižší zdarma bez ztráty výhody mob.telefonu objednaného za 1.-Kč, resp. za výhodnějších podmínek pro významného zákazníka.

 

 

Podmínky,které je nezbytné splnit :

 

Základní organizace a člen OS musí písemně souhlasit s podmínkami, které jsou nezbytné, aby systém PPS fungoval a úhrady byly řádně placeny. Při objednání služeb pro ZO OS nebo pro konkrétního člena je třeba vyplnit a podepsat soubor smluvních dokumentů,obsahujících podmínky a závazky při využití služeb           a nákupu telefonů.

Mezi hlavní podmínky patří i to, že člen se smluvně zavazuje k tomu, aby mu byla případná dlužná částka za služby sražena ze mzdy, a dále k tomu, že si sám bude aktivně a hlavně včas vyzvedávat pro něho určené faktury             a vyúčtování, na jejichž základě provede úhradu.

Každý si velmi vše zjednoduší, pokud si založí inkasní platbu ve prospěch RadioMobilu a.s. a její limit bude dostatečný.

Faktury v případě členů a jejich rodinných příslušníků jsou vystaveny na člena OS a jsou zasílány na adresu ZO.

 

Základní instrukce a manuál k využití mobilní komunikace vyplývající ze smlouvy mezi Odborovým svazem zdrav. a soc.péče a RadioMobilem a.s.

 

1.) Řádné členství v OS a existence ZO OS s tím,že jsou řádně plněny povinnosti

      vyplývající ze stanov OS.

2.) Řádné,úplné a pravdivé vyplnění předloh smluv pro PPS a vyplnění

     účastnické smlouvy T-Mobile,vše opatřené veškerými podpisy a razítkem ZO.

Bez řádně podepsaných listin opatřených razítkem ZO nebudou požadavky uspokojeny.

Podrobné informace,administrativní postup,nabídka mobilních tel.přístrojů, ceníky služeb T-Mobile a nabídka odborového svazu jsou u členů výboru zákl. organizace FN 2 a to předsedy ZO ing Petra Populeho a místopředsedy ZO Ladislava Peny.

                  

 

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Alena Ryplová- členka výboru ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz