ZPRAVODAJ

                           č. 7 / 2003

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                                 ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  3. 7. 2003

                                                          

              

 

 

 

 

 

 

                                              

 

                                         

 

OBSAH:   

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (25.6.2003 a 2.7.2003)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

Členské záležitosti:

 

Odborové příspěvky:

 

škola nebo školka v přírodě:    

 

Miroslava Rugovacová –500,- Kč

Marie Peroutová           –500,- Kč

Ing. Marie Vožechová  - 500,- Kč

Vlasta Černá                - 500,- Kč – lyžařský výcvik

 

Jiné příspěvky:

 

Radmila Koppová – 10 let členství ve FN 2 – 500,- Kč

 

Příspěvky z FKSP:  

 

Iveta Vališová     – 10 000,- Kč – nenávratná sociální výpomoc

Marie Růžičková – 7 000,- Kč – 35 let ve FN

Ladislav Pena       - 6 000,- Kč – 30 let ve FN

Marcela Špottová – 4 000,- Kč - 20 let ve FN

 

Informace  z jednání výboru:

 

Náměstek ing. František Řeřicha informoval výbor ZO FN2 dopisem o  řešení neutěšené situace v dopravě po přestěhování značné části zaměstnanců z FN Bory do FN Lochotín. Byla posílena linka č.33 o 6 spojů v každém směru.

Zájezd Řecko:

 

Z CK Iriny Tours přišlo Výboru ZO FN 2 na vědomí vyjádření právního zástupce CK Iríny Tours ke stížnosti, kterou podali někteří účastníci zájezdu do Leptokárie ohledně  ubytování. Informaci o situaci na místě podala výboru ZO FN 2 pí.Ryplová, která slíbila předložit některé důkazy (videozáznam, vlastní písemnou stížnost účastníků a deníček delegátky). Stížnost si zatím  řeší přímo účastníci zájezdu, kteří si ji podali v době trvání zájezdu na místě.

Záležitost bude také konzultována se zástupcem zaměstnavatele (FN Plzeň) JUDr. Jaroslavou Novákovou dne 7.7.2003. Potom se bude jednat o dalším postupu.

 

Neúčast MUDr. Tajblové , která nezaplatila zájezd a k odjezdu se bez omluvy nedostavila. Dr.Tajblová bude písemně vyzvána k úhradě stornovacích poplatků, které byly CK předepsány a uhrazeny fakultní nemocnicí Plzeň, a to ve výši 9 013,- Kč. Další postup bude konzultován se zástupcem zaměstnavatele (viz výše) a podle reakce na dopis bude projednán další postup.

 

2.  Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky dále jedná na úrovní tripartity i ČMKOS o aktuálních problémech zejména v souvislosti s připravovanou reformou státních financí. Chystá se účastnit a spoluorganizovat nátlakové akce, včetně demonstrací a stávek.

První demonstrace proběhla dne 23.6.2003 před Úřadem vlády. S politováním konstatujeme, že přestože byl vypraven autobus z FN Plzeň, zúčastnili se demonstrace za naší organizace pouze členové výboru ZO FN2 a předsedkyně DR ZO FN2. O akci se vědělo s dostatečným předstihem a prostřednictvím úsekových důvěrníků s ní byli seznámeni všichni členové naší ZO.

Vyzýváme všechny naše členy, aby se zamysleli nad svojí neúčastí a vyvodili si z toho pro sebe patřičné závěry…Vždyť odbory dnes nejsou jen o příspěvcích na zájezdy a jiné kulturní a poznávací akce, ale hlavně o vzájemné solidaritě, zejména ve sféře odmněňování za práci a sociálních podmínkách.

Podle aktivity svých členů bude výbor ZO FN2 v budoucnu posuzovat také žádosti o různé požitky svých členů... A ty jsou, jak známo, zcela nenárokové!

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Tel.: 377 103 356,  Fax: 377 103 357      E-mail: popule@fnplzen.cz