ZPRAVODAJ

                           č. 9 / 2003

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  12.9.2003

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

- 2 -

 

OBSAH:

 

1. Informace ze setkání výboru ZO FN2 s úsekovými důvěrníky (2.9.2003)

 

2. Informace z jednání výboru ZO FN2 (10.9.2003 )

 

3. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

4. Informace o připravovaných akcích odborů FN2

 

 

1.     Informace ze setkání výboru ZO FN2 s úsekovými důvěrníky:

 

      a) Informace o aktuálním dění v odborech

          Informaci o práci výboru ZO podal předseda ing. Popule. Hovořil o činnosti odborového svazu, o připravované demonstraci, která se koná na podporu požadavků odborů, souvisejících s připravovanou reformou veřejných financí a zároveň vyzval přítomné k účasti. Připomněl  hlavní úlohu odborů, která spočívá hlavně ve vyjednávání se zaměstnavatelem (kolektivní vyjednávání) a v podpoře zaměstnanců vůči zaměstnavateli.

     b) Organizační struktura ZO FN2

 

     Na návrh úsekářky paní Šilerové bude její úsek rozdělen na tři úseky. Novými úsekovými důvěrníky se stanou Richard Zach  a Radka Züglerová z RDG. Konkrétní rozdělení členů podle pracovišť bude provedeno po jejich vzájemné domluvě.

 

     

2.     Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

     Členské záležitosti:

Odborové příspěvky:

 

Marie Honzíková  - příspěvek na brýle  500,- Kč

 

    Odměny z FKSP:  

 

   Jiřina Hejlová   -         35 let ve FN  - 7000,- Kč

   Daniela Maršálková – 25 let celkové doby zaměstnání - 2 500,- Kč

 

   

- 3 -

 

     Sociální výpomoc nenávratná:

 

     Miroslava Rugovacová – samoživitelka, bývalý manžel žije v cizině, má  

     velké finanční problémy, výbor doporučuje vedení FN poskytnout finanční

     výpomoc ve výši 10 000,- Kč.

 

     Informace z jednání:

    

     Byly zakoupeny vstupenky na představení Kristián II. Paní Ryplová prove-

     de výběr z přihlášených a podá zprávu výboru ZO o kriteriích výběru a

     vyřazených členech.

 

     Budou zakoupena čtyři trička s logem FN na turnaj v kuželkách a podle

     Zásad o čerpání FKSP budou proplacena z fondu. 

 

 

3.     Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

     Dne 15.10.2003 proběhne v Plzni krajská konference, které se za náš výbor

     zúčastní pan Pena a paní Vakešová,. Na celostátní konferenci bude za naši

     ZO  kandidovat pan Pena. Ing. Popule se krajské konference zúčastní jako

     host, na celostátní konferenci bude delegován jako člen VR OS ZSP ČR.  

 

 

 

4.Informace o připravovaných akcích odborů FN2 :

 

-    Byly objednány vstupenky na vystoupení divadla Járy Cimrmana.

 

-         Začne příprava na výroční konferenci, která se bude konat začátkem prosince.

 

-         Ve dnech 3.-5.10. proběhne v Blansku turnaj v kuželkách.

 

-         Je připravován poznávací zájezd do Bretaně ve dnech 24. – 28.10.2003 (viz podrobná informace níže):

 

 

 

 

 

 

 

- 4 -

 

 

 

 

Fakultní nemocnice Plzeň a odborová organizace FN 2 uspořádají

                společně s cestovní kanceláří František Remta 5-ti denní zájezd

                autokarem za krásami severozápadní Francie

 

 

                               ÚCHVATNÁ  BRETAŇ

            TERMÍN ZÁJEZDU :         24.10.  -  28.10.2003

            CENA ZÁJEZDU      :        5 995 . – Kč.

         PROGRAM :

         1.den :  Odjezd z Plzně od autobusového nádraží v 18 .00 hod.Tranzit přes SRN.

                Noční přejezd Francií.

 

2.den :    Brzy ráno příjezd do města Chartres,prohlídka jedinečné katedrály.Odjezd do města Rouen,metropole Normandie,kde navštívíme katedrálu s nejvyšší věží ve Fran

cii,chrám Johanky z Arku a orloj.Poté odjedeme do města Lisieux,kde si prohlédneme

druhé nejslavnější poutní město Francie.Po prohlídce návštěva soukromého výrobce

CALVADOS –PERE JULES s degustací(3 EUR).Dále se přesuneme do města Caen,

kde je významný hrad,muzeum vylodění a kláštery.Ubytování v hotelu na okraji města

Caen.Nocleh.

 

3.den : Ráno po snídanipřejezd přes městečko Villedieu, které je proslulé výrobou zvonů,dále přes Avranches (generál Patton) do slavného městečka na žulové skále

Mont – St.Michel s nejnavštěvovanějším klášterm v zemi.Poté kolem Cancale,pro-

lulého výrobou ústřic.V podvečer si prohlédneme bývalé město pirátů  - opevněné

Saint – Malo,které uspokojí i nejnáročnější turisty.Přejezd do města Rennes – metro-

pole Bretaně.Ubytování v hotelu na okraji města.Nocleh.

 

4.den : Po snídani odjezd do centra města Vannes ( dom,hradby),ležícího u západní-

ho pobřeží.Poté návštěva obce Carnac s prehistorickými megality. V podvečer pro –

hlídka metropole Bretaně ,města Rennes.Nocleh opět v hotelu na okraji města.

 

5.den : Časně ráno po snídani odjezd napříč Francií přes Champagne a Alsasko.Zde

je možnost zastávky a degustace ve vinném sklepě (vstupné s degustací 3-5 EUR).

Tranzit přes SRN.Příjezd do Plzně v nočních hodinách.

 

CENA ZAHRNUJE : Dopravu pohodlným autokarem s klimatizací,videem s možností

nákupu nápojů,3 x ubytování ve 2-3 lůž.pokojích hotelu se soc.zařízením a TV na po-

koji,3 x snídaně,komplexní zdravotní pojištění České pojišťovny,průvodcovské služby

na celé trase.

 

DOPORUČENÉ KAPESNÉ : 80 EUR na vstupenky a degustace.

 

Zájezd není pojištěn na storno!Zajištěno komplexní zdravotní pojištění.Cestovní kan-

celář je řádně pojištěna proti úpadku.

 

 

 

 

 

 

 

- 5 -

 

Ceny zájezdu:

 

1995.- Kč              člen odbor.org.FN 2

2495.- Kč              1.rodinný příslušník člena FN 2

2995.- Kč              zaměstnanec FN Plzeň(nečlen odb.org.)

4995.- Kč              důchodci (členové odb.org)

5995.- Kč              ostatní-cizí účastníci

Závazné a řádně vyplněné přihlášky zasílejte do 10 .10.2003na adresu:

               

                Ladislav PENA,odd.ELEKTRO FN Plzeň-Bory,E.Beneše 13,305 99 Plzeň

                Tel.FN : 2911,státní 377 402 911,e-mail:pena@fnplzen.cz

-5-

                                                                 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz