ZPRAVODAJ

                           č. 6 / 2004

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  24.6.2004

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

 

OBSAH:

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (9.6.2004, 23.6.2004)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Připravované akce odborů FN 2

 

 

 

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

 

Členské záležitosti:

 

Odborové příspěvky:

    

J. Beneš – dioptrické brýle  -              500,- Kč

Z. Havlová –dioptrické brýle –           500,- Kč

Ing. P. Popule – dioptrické brýle –     500,- Kč

E. Kunešová – dioptrické brýle –       500,- Kč

J. Divišová – dioptrické brýle –          500,- Kč

 

M. Peroutová – syn Miroslav – škola v přírodě – 500,- Kč

I. Hostinská   -  syn Jakub  - škola v přírodě             -500,- Kč

Š. Kroftová – syn Tadeáš – škola v přírodě               -500,- Kč

Š, Kroftová – syn Pavel – škola v přírodě                  -500,- Kč

M. Michalíková – syn Kamil – škola v přírodě          -500,- Kč

J. Holubová – dcera Andrea – škola v přírodě           -500,- Kč

M. Peroutová – syn Martin – sportovní soustředění   -500,- Kč

M. Marešová – odchod do invalidního důchodu         -500,- Kč

 

 

Byl odsouhlasen odborový příspěvek na zájezd do Francie, pořádaný v září t.r.

Člen ZO FN2         – 1 500,- Kč

Rodinný příslušník – 1 000,- Kč

 

Příspěvek z FKSP:

 

Marie Marešová – finanční problémy spojené s odchodem do invalidního

                               důchodu- výbor doporučuje částku  5 000,- Kč

 

 

Různé:

 

Za člena stravovací komise byl paní ředitelkou jmenován k 1.6.2004 ing. Petr Popule, který nahradil odcházející paní Vitákovou.  Schůzky , která proběhla dne 16.6.  se zúčastnila paní Havlová. Na této schůzce se jednalo především o dietní stravu pro pacienty. Byly také projednány stížnosti na stravu zaměstnanců, ale protože byly neadresné (příliš slané, tvrdé maso apod.) a nebyly podepsány, nemohly být řešeny,respektive nebylo komu odpovědět.

 

Byla otevřena otázka odborových příspěvků ze ZO FN2 na zájezdy pořádané ZO FN1 na základě dotazu některých členů. Pro letošní rok je toto již uzavřeno s tím, že na další roky se pokusí naše ZO projednat s ZO FN1, že na zájezdy pořádané druhou organizací budou poskytovány také odborové příspěvky recipročně. Naše organizace ve výjimečných případech rozhodla o poskytnutí příspěvku na rekreaci nebo zájezd, pořádaný ZO FN1 těm našim členům, kteří byli závazně přihlášeni na námi pořádaný zájezd a který se neuskutečnil pro nedostatečné naplnění, tedy z naší „viny“. Proto byla například žádost paní Soukupové, která se zúčastní rekreace pořádané ZO FN1 , pro letošní rok zamítnuta (nebyla přihlášena na naší akci).

 

Od paní Štíchové přišel písemný podnět, zda by stravovací provoz na jídelně č. 1 nemohl vydávat obědy již od 11.30. Ing. Popule se spojil s vedoucím odboru služeb panem Černým a s paní Benčovou, vedoucí stravovacího provozu a požádal je o písemnou odpověď. Bylo mu sděleno, že v jídelně č. l v Zásobovací ústředně nelze po otevření jídelny č. 2 U dubu zachovat tuto otevírací dobu z provozních důvodů (museli by navýšit počet zaměstnanců stravovacího provozu). Odpověď paní Štíchové byla bez odkladu postoupena. a ta písemně vyjádřila svoje poděkování za velmi rychlé vyřízení podnětu.

 

Z OS přišla nabídka školení o podvojném účetnictví, které proběhne na podzim v Plzni. Školení se zúčastní paní Špottová a paní Vakešová. Vyplývá to z nutnosti přejít od 1.1.2005 na podvojné účetnictví v naší ZO. 

 

Dne 24.6. proběhne schůzka mezi vedením FN a odborovými organizacemi ohledně navýšení DPH u stravenek. Za vedení FN se zúčastní JUDr. Nováková a ing. Machková, za naši organizaci ing. Popule a pan Pena.

 

 2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Do krajské rady byl přijat nový regionální pracovník pan Václav Matoušek za odcházejícího pana Romana Soukupa. Na jednání krajské rady 9.6.t.r. byl přítomen  předseda ZO FN 2 ing.Popule, člen výkonné rady OS ZSP ČR. Tam byl také představen pan Václav Matoušek. Krajská rada jednala především o problematice akciových společností, které byly zřízeny z bývalých okresních nemocnic a ústavů sociálních služeb v Plzeňském kraji.

 

V úterý 22.6.2004 jednal v Praze na odborovém svazu výbor sekce nezdravotnických pracovníků, jehož předsedou je ing. Popule. Výbor se zabýval především diskriminací nezdravotnických pracovníků, zejména v oblasti odměňování. V této souvislosti upozorňujeme na diskusi k této problematice, která právě probíhá na stránkách Bulletinu OS (viz. č.4 / 2004 a č.6 / 2004 – články JUDr. Tomka, Ing. Valové a RNDr. Schlangera). Bulletiny jsou k dispozici u úsekových důvěrníků nebo na internetových stránkách odborového svazu.

 

3. Připravované akce odborů FN 2:

 

Vzhledem k letním prázdninám nejsou zatím žádné akce připravovány. Od září budou opět zahájeny kulturní akce (divadla, koncerty apod.).

 

Všem našim členům, zaměstnancům FN i jejich rodinám přeje výbor ZO FN 2 příjemné prožití letních dovolených a jejich dětem pěkné počasí o prázdninách.

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz