ZPRAVODAJ

                           č. 7 / 2004

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  16.7.2004

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

 

OBSAH:

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (14.7.2004.)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Připravované akce odborů FN 2

 

4. Příspěvky členů ZO FN 2

 

 

 

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

Členské záležitosti:

 

Odborové příspěvky:

D.Konjatová – syn Marcel – školka v přírodě  -  500.- Kč

J.Maleček – syn Jan – lyžařský výcvik    -  500.- Kč

 

Různé :

 

Dne 24.6.2004 proběhla schůzka mezi vedením FN a odborovými organizacemi ohledně

navýšení DPH u stravenek.Za vedení FN se zúčastnili JUDr Nováková a ing.Machková,

za ZO FN 2 ing.Popule a pan Pena,za ZO FN 1 pan Vasilev,MUDr Bejvančický za LOK

se omluvil.Ing Machková vysvětlila principy DPH,změny v zákoně o DPH a jejich vliv

na cenu stravenky.Účastníci schůzky obdrželi od ekonomického odboru vývoj kalkulace

ceny stravenky pro zaměstnance od roku 2002. Ing Popule upozornil,že zvýšení ceny

stravenek nebylo předem projednáno s odbory FN. Zaměstnavatel chybu uznal a slíbil

pro příště nápravu.  

    

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Ing Popule podal výboru informaci o zasedání výkonné rady, kde se rokovalo též o diskri-

minaci nezdravotnických zaměstnanců v platovém zařazení ve zdravotnictví.

Tento podnět vzešel z připomínek ing. Valové (FN Ostrava) a proto na příští jednání VR

OS ZSP ČR bude pozvána k jednání o této aktuální problematice.

 

3. Připravované akce odborů FN 2:

 

Jak jistě všichni víte od svých úsekových důvěrníků,uskuteční se ve dnech 24.9-28.9.2004

zájezd za poznáním další části Francie.Proto bychom chtěli touto cestou oslovit členy naší ZO FN 2, pokud ještě máte někdo z Vás zájem se tohoto zájezdu zúčastnit, tak neváhejte a při-

hlaste se na adrese: Ladislav Pena, odd.elektro údržby FN Bory, tel.2911,

e-mail:pena@fnplzen.cz

 

4.Příspěvky členů ZO FN 2:

 

1.  Kuželky :

Od září do konce června máme možnost si protáhnout tělo v kuželnách Slavoje Masna

(u zimního stadionu) a Sokol Plzeň 5 (roh Slovanské a Farského ul.).V poslední době

ale podle mého názoru zájem našich členů ochabuje.Myslím si,že je to velká škoda,neboť

kuželny jsou placeny z FKSP FN Plzeň, pořádáme též Vánoční turnaje o hezké ceny a hlavně

si prostě pěkně zasportujeme.V září 2004 začne další ročník a termíny budou včas uveřejně-

ny na intranetu FN, u úsekových důvěrníků a výboru ZO FN 2.

                                                                                                          Ladislav Pena

                                                                                                          Místopředseda ZO FN 2

 

2. Dostali jsme další sportovní nabídku pro cyklisty (horská kola). Dne 4.9.2004 se uskuteční

1.ročník celostátního zdravotnického závodu na horských kolech „MEDICAL MTB CUP“

ve sportovním areálu BŘÍZKY v Jablonci nad Nisou.Podmínkou účasti je být pracovníkem

ve zdravotnictví,vlastnit horské kolo a sportovního ducha. Podrobnosti a přihlášky Vám dodá

pan Ladislav Pena,tel.FN Plzeň 2911,e-mail: pena@fnplzen.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz