ZPRAVODAJ

                           č. 8 / 2004

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 12.8.2004

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

 

 

OBSAH:

 

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (28.7.2004 a 11.8.2004)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Připravované akce odborů FN 2

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

 

Členské záležitosti:

 

Odborové příspěvky:

B.Vodičková – dcera Barbora  – příspěvek na školku v přírodě  – 500,- Kč

I.Oxová  - příspěvek na brýle  – 500,- Kč

M.Brunnerová  - důchodkyně, bývalá členka naší ZO – žádost o příspěvek                    

                            na zájezd – 500,- Kč

                                        

Příspěvky z  FKSP                                                                                                 

      

     V.Chmelařová – příspěvek na zdrav. pomůcky nehrazené pojišťovnou -                        

                                   sluchadla,výbor doporučuje poskytnout částku Kč 8.000,-

                                   /přibližně polovina ceny/                          

Půjčky: 

     

       B.Zieglerová  – půjčka na bytové zařízení – 20.000,- Kč,

                                 spl. 1.000,- Kč /měs.

                                 Půjčka byla schválena s tím, že bude čerpána až po uvolnění                   

                                půjček.

 

Různé:

 

      Byla schválena organizační změna č. 50 – Změny úseků na urologické klinice.

 

       Z OS přišel katalog seminářů na 2.pololetí 2004. Nosným tématem školení je

       podvojné účetnictví. Na to bude muset naše odborová organizace přejít od

       začátku roku 2005. Proto se školení zúčastní hospodářka ZO FN 2 paní

       Špottová, předsedkyně dozorčí rady ZO FN 2 paní Vakešová a jednatelka naší

       organizace paní Havlová.

      

       Předseda ing.Popule napsal dopis předsedovi ZO FN 1, ve kterém ho vyzval

       ke vzájemné spolupráci a navrhl setkání výborů obou organizací v měsíci září.

 

       Za účasti zástupce naší odborové organizace proběhlo jednání stravovací

       komise.Výbor ZO FN 2 byl seznámen  se zápisem z jednání stravovací komise.

 

Informace:

   

      Z krajské rady přišla nabídka na účast na II. Ročníku turnaje v malé kopané

      a odbíjené , který se bude konat dne 18.9.2004.

 

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

O prázdninách odpadlo jednání výkonné rady odborového svazu. Uskuteční se až druhé úterý v září. Budeme Vás informovat o jeho jednání. Mimo jiné má být na programu projednávání odměňování nezdravotnických pracovníků a jejich platová diskriminace.

 

Vyšel Bulletin OS ZSP ČR, který bude distribuován úsekovým důvěrníkům.       

 

3. Připravované akce odborů FN 2:

 

Probíhá příprava zájezdu do Francie, který se bude konat v září. Byly rozeslány

závazné přihlášky. Termín zasílání příhlášek je 24.8.2004.

 

Na říjen se bude připravovat akce: jednodenní zájezd do Liberce – Aquapark.

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz