ZPRAVODAJ

                           č. 11/ 2004

 

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  30. 11. 2004

 

 

 

 

Obsah:

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2(20.10.,3.11,24.11.2004.)

2.Informace z Odborového svazu ZSP ČR

3.Připravované akce ZO FN 2

 

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2:

 

  Členské záležitosti:

 

  Odborové příspěvky:

 

   Alena Ryplová - na sportovní soustředění dcery Kateřiny                  500.-Kč

   Dáša Kepková – odchod do starobního důchodu                             500.-Kč

   Marie Růžičková – odchod do starobního důchodu              500.-Kč

   Šárka Kroftová – příspěvek na brýle pro syna Pavla            500.-Kč

   Irena Strejcová – příspěvek na brýle                                    500.-Kč

   Miroslava Švehlová – přísp.na ozdravný pobyt dcery           500.-Kč

   Marie Žítková – příspěvek na rekreaci                                             500.-Kč

 

  Příspěvky z FKSP:

 

   Alena Ryplová – na překlenutí tíživé finanční situace         15 000.-Kč

   Marcela Bártová – půjčka na koupi bytového zařízení                 50 000.-Kč

   Jan Kopa – odchod do starobního důchodu                      2 800.-Kč

   Marie Růžičková – odchod do starobního důchodu           9 000.-Kč

   Dáša Kepková – odchod do starobního důchodu                          8 000.-Kč

   Eva Kunešová – půjčka ve výši 10 000Kč byla zamítnuta

   z důvodu nesplacení předešlé půjčky.Po splacení předešlé

   půjčky lze požádat o novou.

 

                                                                                                                                              Odhláška: Olga Cibulková – k 30.11.2004 – bez udání důvodů..

 

Nová členka: Lada Beštová – odd.dietologie – úsek paní Škarbanové – od 1.12.2004.

                       Novou členku vítáme v naší odborové organizaci a přejeme jí všechno dobré.

 

 

Různé:

 

Dne 27.10.2004 se uskutečnila schůzka části výborů ZO FN 1,ZO FN 2 a LOK, která se   týkala přípravy odborových organizací FN Plzeň před nadcházejícím kolektivním   vyjednáváním s vedním FN na rok 2005.

První kolo proběhlo dne 8.11. a druhé dne 22.11.t.r..Informaci výboru ZO FN 2 o těchto jednáních přednesli ing.Popule a pan Pena, kteří se těchto jednání pravidelně zúčastňují.

 

Členky našeho výboru pí Havlová,pí Špottová a pí Vakešová se zúčastnily školení                  o podvojném účetnictví dne 11.10 a 12.10.2004 v „Pekle“. Z OS jsme obdrželi program na používání tohoto účetnictví, které bude povinně používat od 1.1.2005 naše ZO.

 

Na pracovištích FN Plzeň se uskuteční pravidelné roční kontroly plnění BOZP za účasti odborových organizací FN.

 

Výbor řešil též písemný podnět pí. Maršálkové ohledně pořádání zájezdů naší ZO.V něm kritizuje zájezdové akce na příští rok (letní),ale při návrzích ,které úseky dodaly výboru ZO, její připomínky chybí.Ohledně příspěvků našim členům, pokud se zúčastní zájezdu s jinou odborovou organizací ve FN Plzeň musí rozhodnout konference ZO FN 2.Předseda ing.Popule zaslal jménem výboru ZO FN2  pí. Maršálkové písemnou odpověď.

 

V letošním roce jsme ztratili dva dlouhodobé členy naší odb.organizace.Rodinám našich bývalých členů a to pana Květoslava Stejskala a pana Karla Suka, kteří zemřeli,byly zaslány kondolence a podpory při úmrtí ve výši 800.-Kč(p.Stejskal) a 900.-Kč(p.Suk).

 

 Dále výbor projednal neúčast pí Lucie Košařové na zájezdu „Praha – muzikal Bídníci“.

 Paní Košařová oznámila až půl hodiny před odjezdem, že se zájezdu z důvodu onemocnění

 rod.příslušníka nezúčastní. Je to škoda, protože v tak krátkém čase nebylo již možné sehnat

 náhradu a tím vstupenky propadly. Paní Košařová bude vyzvána, aby doplatila i druhou část

 vstupenek. Žádáme naše členy, aby k těmto záležitostem přistupovali odpovědně a tím šetřili

 naše společné odborové prostředky !

 

 Výbor také projednal organizační zajištění a program výroční konference ZO FN 2 a setká-

 ní s bývalými členy ZO FN 2.

 

 Dále byl projednán návrh na úpravu zásad pro čerpání odborových prostředků na rok 2005,

 který bude podkladem pro projednání a ke schválení konferencí ZO FN 2.

 

 Výbor odsouhlasil zakoupení vánočních balíčků pro děti členů ZO FN 2 (do 15.let) v hodnotě

 cca 50.-Kč.

 Též byly zakoupeny poukázky pro bývalé členy ve výši 200.-Kč a pro Vánoční turnaj

 v kuželkách budou zakoupeny ceny v celkové hodnotě 2000.-Kč. Vyzýváme všechny členy,

 aby si přišli s námi zasoutěžit a vypadnout tak z předvánočního shonu.

 

2.Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Odborový svaz zveřejnil výsledky 5.ročníku turnaje v kuželkách v Blansku ve dnech         1.10-3.10. Zatím jsou tyto informace na internetových stránkách svazu a budou zveřejněny v příštím čísle Bulletinu odborového svazu.

 

Ing.Popule přivezl z OS vzorovou předlohu pro kolektivní vyjednávání s organizacemi,kterou vypracovali právníci našeho odborového svazu, která je nezbytnou pomůckou při konkrétním vyjednávání.

 

 

 

 

 

 3.Připravované akce ZO FN 2:

 

 Výroční konference se uskuteční dne 3.12.2004 od 15,00 hod. Je třeba, aby členové,

 kteří byli delegováni ,se jí zúčastnili v plném počtu.

 Konference se koná netradičně v prostorách kavárny „KUFR“ na náměstí Republiky č.22.

 Po konferenci lze ale již tradičně posedět a pobavit se s kolegy při hudbě k tanci i poslechu.

 

 3.ročník Vánočního turnaje v kuželkách se uskuteční dne 17.12.2004 od 15,00 hodin

 v kuželně „SOKOL 5“.

 

 

 

Upřesněné termíny pro zájezdy v roce 2005:

 

 Francie – Savojské Alpy –Chamonixlyžování -       18.3 – 27.3.2005

 Francie – Disneyland – akce pro děti              13.5 – 15.5.2005

 Liberec – Aquapark – pro děti členů ZO FN 2             4.6 –   5.6.2005

 Švédsko – kombinovaný zájezd 10 ti denní                 24.7  -   2.8.2005

 Francie – SRN – Strassburg,Alsasko – poznávací      28.9  - 1.10.2005

 SRN – Passau (Pasov) – předvánoční výlet                10.12.2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA: Svoje připomínky,názory a náměty zasílejte kdykoliv na níže uvedenou adresu

nebo se osobně obraťte na kteréhokoliv člena výboru ZO FN 2 nebo Vašeho úsekáře.Vaše

příspěvky mohou směrovat též přímo do našeho zpravodaje,kde budou zveřejněny!

 

Výbor Základní organizace odborů FN 2                Tel.č.: 377 103 357

Ing.Petr Popule,předseda ZO FN 2             e-mail: popule@fnplzen.cz

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej svobody 80

304 60 P L Z E Ň

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnešní číslo zpracoval:    Ladislav Pena

Ověřil a upravil:               Ing. Petr Popule