ZPRAVODAJ

                                             č.2/2006

Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 10.3.2006

                                                          

              

                                              

 

                                         

 

OBSAH:

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (25.1.2006, 8.2.2006 a 1.3.2006)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Akce pořádané ZO FN 2

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

    Přihláška:

   

    MUDr.Tomáš Nathanský - od 1.2.2006

    Drahomíra Pivoňková      - od 1.2.2006

    MUDr. Daniel Hrušák      - od 1.3.2006

    Marcela Voláková            - od 1.3.2006

 

    Půjčky z FKSP:

 

    Vladimíra Kratochvílová      – 30 000,-Kč – bytové zařízení

     Květuše Kudláčková            – 20 000,-Kč – bytové zařízení

     Eva Kunešová                      - 10 000,- Kč -  bytové zařízení

     Anna Jehlíková                    - 30 000,- Kč -  bytové zařízení

     Dana Matějová                    - 20 000,-  Kč – překlenutí tíživé finanční situace

 

 

 

    Sociální výpomoc z FKSP:

 

    M.Slováčková (pracovnice prádelny, samoživitelka) – 10 000.-Kč  - těžká

    finanční situace – výbor doporučil vedení FN ke kladnému vyřízení.

 

   Odměny z FKSP:

 

   Jana Janečková – životní jubileum 50 let věku – 2 000,- Kč

 

 

 

 

    Odborové příspěvky odsouhlasené výborem ZO FN 2:

 

    Martina Vítová – příspěvek na cvičení                – 200,-Kč

    Ing. Petr Popule – příspěvek na dioptrické brýle – 500,-Kč

    Jana Kolářová  přísp.na brýle  pro dceru           – 300,-Kč

    Zdeňka Havlová – přísp. na ortodont. p ro dceru  - 300,-Kč

    I. Nováková – odchod do starobního důchodu       -500,-Kč

    E.Fajtová – příspěvek na zubní náhradu                - 500,-Kč

    D. Maršálková – příspěvek na dioptr.brýle           - 500,-Kč

    E. Čechová -       příspěvek na dioptr.brýle           - 500,-Kč

    Bc.L.Vodičková-příspěvek na dioptr.brýle           - 500,-Kč

    D. Turč – příspěvek na školu v přírodě pro syna  - 500,-Kč

 

   Odborové příspěvky na zájezdy pořádané ZO FN2 :

 

   M. Vítová +1 RP– lyžařský zájezd             - 3 500,- Kč

   M.Špottová (vedoucí lyž. zájezdu) +1 RP – 1 500,- Kč

   A.Čížková + 1RP –lyžařský zájezd            -  3 500,- Kč

   Z.Havlová (vedoucí zájezdu Řecko)  1 RP – 2 000,- Kč         

   L.Svatošová – Řecko I                                 - 2 500,- Kč

    A.Kletečka + 1 RP – Řecko I.                     – 4 500,-Kč

    Matoušek + 1 RP      Řecko I.                     – 4 500,- Kč

    E. Fajtová + 1 RP      Řecko II.                    – 4 500,-Kč

    M. Vítová + 1 RP      Řecko II.                    – 4 500,-Kč

    L.Pena                       Řecko II.                     – 2 500,-Kč

    M.Penová                  Řecko II.                     – 2 500,-Kč

    S.Reischl + 1 RP       Řecko II.                     – 4 500,-Kč

    J. Holubová + 1 RP   Řecko II.                     – 4 500,-Kč

    M. Špottová + 1 RP  Skotsko                       -  4 500,-Kč

    Šmolíková + 1 RP     Skotsko                       - 4 500,-Kč

    B.Abrtová + 1 RP      Skotsko                       - 4 500,-Kč

    Z. Havlová + 1 RP     Skandinávie                - 3 500,-Kč

    J. Divišová + 1 RP     Skandinávie                - 3 500,-Kč

    J. Štíchová + 1 RP      Skandinávie                - 3 500,-Kč

    B. Zieglerová             Skandinávie                 - 2 000,- Kč

 

   Odborové příspěvky na zájezdy pořádané ZO FN1:

   (členové ZO FN2)

    D. Maršálková    Mallorca                              - 1 000,-Kč

    V. Klik                Mrtvé moře                         - 1 000,-Kč

    M.Kliková          Mrtvé moře                         - 1 000,-Kč

  

 

    Různé:

  

    Byl projednán  a schválen návrh rozpočtu FKSP na rok 2006.

 

   Byl vypracován harmonogram na využití volné kapacity tělocvičny v bývalé

   VN pro jednotlivá družstva  tvořená především zaměstnanci FN a pro cvičení

    aerobiku.

 

    Pro potřeby zaměstnanců prádelny   vedení FN odsouhlasilo zakoupení 2 ks

    mikrovlnných trub.

 

    Vedoucí Oddělení interního auditu pan Bc. Milan Topinka byl vyzván na  

     jednání s předsedou naší ZO ing.Populem ve  smyslu dikce kolektivní

     smlouvy o kontrolu  jejího plnění ve všech bodech v předepsaných

    termínech. Společně dohodli konkrétní obsah kontrol KS.

 

    Proběhlo zasedání stravovací komise za účasti zástupců odborových        

    organizací.Na toto zasedání byli pozváni zástupci firmy Stravbyt. Tato firma,

    která vaří stravu v areálu bývalé VN, by ji ráda připravovala pro celý borský

    areál. Strava by se nemusela zchlazovat a dovážet z FN Lochotín, na místě

    regenerovat a podávat dva dny po uvaření. Zároveň by firma vařila i pro

    pacienty.  Byly vyhodnoceny měsíce leden a únor a nebyly shledány žádné

    nedostatky. Bude přijata dietologická sestra, která bude jídlo této firmy

    sledovat. Odborové organizace podpoří žádost firmy Stravbyt u vedení FN.

 

    Byla zpracována inventarizace odborových zásob.

 

 

   

                      

 2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Ing. Petr Popule se zúčastnil jednání Výkonné rady OS a jednání Sekce nezdravotnických pracovníků. Podrobné informace z jednání těchto orgánů jsou uvedeny v Bulletinu OS a na internetových stránkách OS.

 

12. a 13. 2006 se za naši odborovou organizaci zúčastnil ing. Petr Popule  Eurodemonstrace ve Štrasburku.Podrobná informace je v Bulletinu OS ZSP ČR.

 

Dne 22.2. 2006 se konalo setkání zástupců OSZSP ČR s předsedy a zástupci výborů základních organizací Plzeňského kraje.Za naši ZO se zúčastnila paní Věra Vakešová. Místopředseda OSZSP ČR pan Milan Zaoral seznámil přítomné s prací odborového stavu za uplynulé období: probíhá příprava krajských konferencí a sjezdu OS, který se bude konat koncem roku.

Nejvíce se hovořilo o neziskových nemocnicích a  odměňování  jejich pracovníků. Paní Mgr. Ivana Štěpánková seznámila přítomné se schvalováním zákona č. 96 o způsobilosti a se zákonem o sociálních službách.

 

 

3. Akce pořádané ZO FN 2:

 

Paní Martina Vítová připravuje zájezd pro děti do Itálie – zábavný park Gardaland u Lago di Garda.

 

Z kulturních akcí : byly zakoupeny vstupenky na koncert Lenky Filipové.

 

                                                                                                  

      

  Výzva:

 Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz