ZPRAVODAJ

                                       č.3/2006

Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 12.4.2006

                                                          

OBSAH:

- 2 -

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (15.3.2006, 29.3.2006)

 

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3. Akce pořádané ZO FN 2

 

4. A co my, nezdravotníci ?

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

    Přihlášky:

   

    Veronika Šeráková DK –               od 1.4.2006

    Jana Foldová  DK–                       od 1.4.2006

    Helena Vitásková  prádelna –         od 1.4.2006

    Vladimíra Hackerová OLV a S L – od 1.4.2006

 

    Půjčky z FKSP:

 

    Jana Plzáková – 30.000,-Kč - bytové zařízení

    Marcela Špottová – 100.000,-Kč - koupě bytu

  

Odměny z FKSP:

 

   M.Jílková – 25 let celkové doby zaměstnání –                      2.500,- Kč

   Z.Havlová – 50 let věku                                                        2.000,- Kč

 

Odborové příspěvky odsouhlasené výborem ZO FN 2:

 

    Lucie Miltová – dioptrické brýle –                                       500,- Kč

    Lada Beštová – příspěvek na vzdělání –                              500,- Kč

    L.Vodičková – dioptrické brýle –                                        500,- Kč

    Zdeňka Havlová – životní jubileum –                                 1.000,- Kč

    M. Švehlová – léčebný pobyt syna –                                   500,- Kč

    L. Dudková – důchodkyně – lyžařský zájezd – 500,- Kč,cvičení – 100,- Kč

 

Odborové příspěvky na zájezdy pořádané ZO FN2 :

 

   Kateřina Medulová – Dolomity – 2.000,- Kč

   Richard Zach – Dolomity – 2.000,- Kč

   M. Vožechová – zábavný park Gardaland      2.000,- Kč

   M.Peroutová -                                                 2.500,-Kč

   K.Mičková -                                                    1.500,-Kč

    Michalíková                                                   2.000,- Kč

    Rugovacová                                                   1.500,- Kč

- 3 –

    R. Šulcová – Skandinávie                                 3.500,- Kč

    A.Soukupová – Řecko II.                                4.500,- Kč

    Ing. Popule – Skotsko                                      2.000,-Kč

    L.Beštová – Řecko II.                                      4.500,-Kč

    M.Rugovacová – Řecko I.                               4.500,- Kč

    S.Magoňová – Řecko I.                                   4.500,- Kč

  

  Odborové příspěvky na zájezdy pořádané ZO FN1:

  (členové ZO FN2)

    I. iperová- Toskánsko                                             1.000,- Kč              

    J. Šatrová -                                                              1.000,- Kč

   

  

    Různé:

  

Byly zakoupeny dva stoly na stolní tenis, hrazeny z FKSP. Jsou umístěny v tělocvičně bývalé FN.

 

Výbor ZO FN 2 přivítal na svém jednání dne 29.3.2006 novou úsekářku paní Čmolíkovou, která přebírá úsek paní Novákové Ivanky, která odešla do starobního důchodu.

 

Paní Špottová podala zprávu o průběhu lyžařského zájezdu do Dolomit, který se konal v době od 3.3. do 11.3. 2006, účastníci byli spokojeni.

 

Blahopřejeme naší člence výboru Zdeňce Havlové k významnému životnímu jubileu hodně zdraví, spokojenosti a pracovních  i životních úspěchů.    

      

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR:

 

Ing. Petr Popule se zúčastnil jednání Sekce nezdravotnických pracovníků, kde se jednalo o odměňování nezdravotnických pracovníků.

 

Připravuje se nový počítačový program pro agendu členské základny ABRA 2.

 

Probíhá příprava celostátního sjezdu OSZSPČR, který se bude konat ve dnech 24. a 25.11.2006. Volba delegátů proběhne na krajské konferenci.

 

3. Akce pořádané ZO FN 2:

 

Byly zakoupeny vstupenky na vystoupení Pavla Šporcla a na muzikál „Škola, základ života. Na dne 30.5.2006 na představení v divadle Miroslava Horníčka 

„Kdes to byl/a v noci“. Přihlášky na akce podávejte prostřednictvím úsekových důvěrníků.                                                                                                  

      

 

- 4 -

4. A co my, nezdravotníci ?

 

Zdravotnictví je v současné době nejfrekventovanější téma ve všech sdělovacích prostředcích. Skloňuje se ve všech pádech, probírá se ze všech stran, věnují se mu odborníci i „odborníci“. Je vděčným předvolebním tématem politiků a je nástrojem k ovlivňování veřejného mínění obyvatel této země. Pozorně a podrobně sleduji toto dění a čím dále častěji zjišťuji, že problematika zdravotnictví se zužuje pouze na několik mediálně zajímavých aspektů, v tom lepším případě, nebo pouze na skandální kauzy medializované bulvárním způsobem.

 

Už dlouho jsem ale nikde nečetl solidní analýzu celkového stavu, ale zejména všech souvislostí, které v této oblasti hrají roli. Snad pouze Bulletin Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky se snaží objektivně hodnotit situaci a dávat prostor k pluralitnímu vyjadřování názorů. Ale i tam se někdy trochu pozapomíná na roli, kterou v systému zdravotnictví a sociální péče hrají nezdravotničtí pracovníci. Vždyť už zavedená terminologie je někdy nejasná a zavádějící. Platná legislativa rozlišuje pracovníky ve zdravotnictví, respektive jejich povolání, na lékařská a nelékařská. Bylo by asi logické, kdyby mezi nelékařské pracovníky patřili i výše zmínění nezdravotníci. Ale ono tomu tak není! A kdyby šlo jen o terminologii, jistě bychom nebyli tak úzkoprsí a nedohadovali bychom se o slovíčka. Jenže ono jde o jednu podstatnou maličkost, totiž o peníze!

Protože v každém zdravotnickém nebo sociálním zařízení jsou mezi zaměstnanci vždy také nezdravotníci, dochází ke značné diferenciaci v odměňování mezi zdravotníky                 a nezdravotníky. V současné době totiž zaměstnanci v jedné zaměstnanecké organizaci jsou odměňováni podle dvou tarifních tabulek a někde dokonce není výjimkou, že v jedné organizací platí tabulek i více. Například, pokud jsou tam zaměstnanci, kteří vykonávají pedagogickou činnost. A rozdíly v tarifech? Tu 17%, onde 25% ! A navrhuje se další 10% zvýhodnění zdravotníků.

Čím si tedy nezdravotničtí pracovníci vysloužili takový přístup? Jsou snad méně pracovití? Nejsou pro týmy v nemocnicích užiteční? Mohou být nahrazeni méně kvalifikovanými nebo dokonce nekvalifikovanými zaměstnanci? Mají nižší životní náklady?  Podle systému odměňování to tak vypadá! Není tak dnes výjimkou, že pomocný zdravotnický personál s nejnižším vzděláním a kvalifikací má vyšší finanční ohodnocení než kvalifikovaný středoškolsky vzdělaný a dlouholetou praxí ve zdravotnictví kvalifikovaný zaměstnanec, jenom proto, že si náhodou ve svých patnácti letech nezvolil zdravotnické povolání. Vezměte si k ruce tabulky platových tarifů a srovnejte sami!

Občas slyším argumenty, že taková technicko hospodářská pracovnice v personálním oddělení, tedy například mzdová účetní, vykonává stejnou činnost ve zdravotnictví jako          i v jiných oborech. Že pracovník údržby má stejnou náplň práce jako údržbář ve fabrice. Že systémový inženýr v nemocnici pracuje na stejném PC jako v jakékoliv jiné firmě. Že zaměstnanci ústavní kuchyně vaří stejně jako v jiné zaměstnanecké kuchyni. Že prádelny jsou stejné na celém širém světě. Že uklízečka smýčí prach v ústavu sociální péče stejně jako doma. Že, že, že… Příkladů slýchávám mnoho, ale především od těch, kterých se to moc netýká a tuto diskriminaci necítí na vlastní kůži.

Od těch, co jí naopak cítí velmi silně, slyším logické argumenty, v nichž téměř vždy zaznívají slova: provádíme úzce specializované a pro zdravotnictví specifické činnosti, jsou na nás kladeny stejné anebo i vyšší odborné a morálně etické požadavky jako na zdravotníky. Účastníme se dalšího vzdělávání ve svých oborech, což je podmínkou vykonávání našich činností ve zdravotnictví. Vytváříme technicko organizační zázemí zdravotníkům tak, aby se oni mohli věnovat svojí odborné činnosti a tím se, samozřejmě nepřímo, ale neoddiskutovatelně, podílíme na získávání bodů a tedy na prosperitě našeho zařízení, atd.

Zkusme si představit i ten nejjednodušší zdravotnický provoz bez tohoto zázemí. Existuje dnes nějaké zařízení bez elektřiny, bez vody a tepla? A co počítače? Není daleko doba, kdy se jejich počet bude rovnat počtu zaměstnanců. A další obslužné činnosti, jako je

- 5 -

 

doprava, úklid, údržba a podobně? Napadá mě, že snad při výpadku elektřiny by mohl ve své práci pokračovat pouze renomovaný psychiatr, který by si ke své činnosti zapálil svíčku         a ještě navíc by to vydával za součást terapie a nechal by si ji navíc dobře zaplatit, nejlépe pojišťovnou nebo přímo pacientem.

A tak postupně se systémovou diferenciací v odměňování zdravotníků a nezdravotníků dochází k jisté nevraživosti mezi nimi. Kvůli těmto problémů vznikla při výkonné radě Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Sekce nezdravotnických pracovníků, která se už od svého vzniku snaží tyto disproporce odstraňovat nebo alespoň pojmenovávat pravým jménem. Ale přesto, že nezdravotníků pracuje ve zdravotnictví             a sociálních službách téměř 25%, zastoupení členů odborového svazu je v sekci nezdravotnických pracovníků velmi malé. A tak jako jsou důležité silné, početné a jednotné odbory vůči zaměstnavatelům, stejně důležité jsou jednotlivé profesní sekce uvnitř odborových svazů. Ty znají konkrétní problémy svých členů, ty sledují aktuální dění ve svojí oblasti, ty mají zájem na řešení situace a ty musí burcovat příslušné orgány k činnosti. Sekce nezdravotnických pracovníků našeho odborového svazu se o to upřímně snaží na všech dostupných úrovních. Potřebujeme ale vědět, že na to nejsme sami. Pasivita členů ještě nikdy nic nepřinesla. Apeluji proto na všechny nezdravotníky: připojte se k nám, nedejme se, nerezignujme, bojujme za naše oprávněné zájmy a požadavky, ať nemusíme po dalším zvyšování platů a mezd ve zdravotnictví opět smutně konstatovat: …a co my, nezdravotníci?

 

 

 Ing. Petr POPULE – předseda výboru ZO FN 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva:

 Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr Popule – předseda ZO FN2

 

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon:  377 103 357

Fax:        377 103 357                                    E-mail:  popule@fnplzen.cz