ZPRAVODAJ

                         

                           č.6 / 2007

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  14. 6. 2007

 

 

                                              

- 2 -

 

OBSAH:

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2 dne 30.5. a 13.6.2007

2.Informace z OSZSP

3. Připravované akce

4. Slovo předsedy

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2.

 

Členské záležitosti

 

Přihláška :

Josef Rendl OTS Bory od.1.6.2007

 

Schválené odborové příspěvky:

 

Vl.Kratochvílova-syn Lukáš, školka v přírodě -500,-Kč

M.Vítová-dcera Markéta-škola v přírodě -500.- Kč

J.Šípová + 1RP-příspěvek na rekreaci -Leptokárie -3 500.- Kč

O.Machková +1RP -příspěvek na rekreaci Leptokárie -3 500.- Kč

R.Zuglerová-dcera Lucie, škola v přírodě -500.- Kč

M.Špottová +1RP-příspěvek na rekreaci Norsko -3 500.- Kč

V.Živný příspěvek na rekreaci Turecko -2 000.- Kč

I.Šilerová +1RP zájeyd Marineland -1 500.- Kč

 

Půjčky z FKSP:

J.Hufeislová- na bytové účely -40 000.- Kč

 

Schválené odměny z FKSP:

 

R.Koppová - 50 let věku       - 4 000.- Kč

I.Lavičková - 20 let ve FN     - 4 000.- Kč

L.Vodičková - 25 let ve FN   - 5 000.- Kč

L.Vodičková - 25 let celkové doby zaměstnání - 2 500.- Kč 

 

Různé:

 Výbor ZO schválil organizační změny ve FN:

1)RHC zrušen"Úsek Bory"- nový úsek RHC Bory patří pod interní kliniku

2)Geriatrie- označení Geri 1 a  2 se mění na "Geri A" a "Geri B"

3)Odbor služeb OLV a S -ruší se úsek ekonomický úsek -Zřízení sociálních lůžek na 2.IK

 

Výbor podrobně projednal Zprávu č.3/2007 z kontroly plnění Kolektivní smlouvy FN Plzeň, kterou provedlo Oddělení interního auditu. realizace  jednotlivých plnění je prováděna           v souladu s právními normami a Kolektivní smlouvou.

 

Na rekreační komisi, která se sešla  18.5., byli vybráni účastníci zájezdu do Turecka.

 

- 3 -

 

Dne 23.6. se konala demonstrace odborových svazů proti připravované vládní reformě veřejných financí, kterou organizovala Českomoravská konfederace odborových svazů, v níž je členem také náš Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky. Demonstrace se zúčastnilo přes 30 tisíc lidí, odborářů i občanů odborově neorganizovaných. Naše základní odborová organizace vypravila do Prahy autobus a připravila pro svoje členy    i odpolední kulturní program.

Z naší organizace , ve které je přes 150 členů, se zúčastnilo akce asi 20% členské základny.

 

 

2.Informace z OSZSP:

 

Doporučujeme našim členům sledovat aktuální dění v odborovém svazu na webových stránkách nebo na stránkách Bulletinu OS, který dostávají úsekoví důvěrníci. Ti by měli aktuální dění přenášet mezi členy naší odborové organizace a naopak jejich náměty                 a připomínky předávat výboru ZO FN2.

 

3. Připravované akce:

 

Pořádané kulturní akce jsou umístěny na intranetu FN .

 

Pro nezájen členů nebyly zakoupeny vstupenky na 4-TET.

 

Budou zakoupeny  volné vstupenky do ZOO a vstupenky na výstavu Saudkových fotografií      v plzeňském muzeu.

 

 

Přihlášky na uvedené akce se budou přijímat telefonicky na kl.4681 nebo E-mailem

Vitova@fnplzen.cz ve stanovených termínech. Vstupenky je nutné zaplatit po jejich obdržení

u pí.Vítové: FN Lochotín pav.F, 6.patro- Dětské poradny. Předání vstupenek bude vždy sděleno.

 

 4. Slovo předsedy:

 

Slovo předsedy ZO FN2:

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové odboráři !

 

V sobotu 23. 6. 2007 proběhla v Praze demonstrace proti připravované vládní reformě veřejných financí, kterou organizovala Českomoravská konfederace odborových svazů, v níž je členem také náš Odborový svaz zdravotnictví           a sociální péče České republiky. Demonstrace se zúčastnilo přes 30 tisíc lidí, odborářů i občanů odborově neorganizovaných. Naše základní odborová organizace vypravila do Prahy autobus a připravila pro svoje členy i odpolední kulturní program. Přesto, že je v naší organizaci přes 150 členů, zúčastnilo se akce pouhých 27 lidí (a to počítáme i malé děti a naše bývalé členy – důchodce).

 

Dovolte mně, abych vyjádřil svůj osobní pocit z celé akce a z naší účasti na ní:

 

- 4 -

Účel a důvod demonstrace jsme našim členům sdělili s velkým časovým předstihem. Nikdo tedy nemohl říci, že se o ní dozvěděl na poslední chvíli. Jistě bylo možné si udělat čas nebo vyměnit si případnou službu. Předpokládal jsem jako samozřejmost, že pojedou všichni členové výboru ZO, dozorčí rady ZO       a všichni úsekoví důvěrníci. Dokonce jsem si bláhově myslel, že se do autobusu ani nevejdeme… Realita však byla dosti smutná. Kladu si otázku, proč lidi nezajímá dění ve společnosti, i když se jich bezprostředně týká nebo týkat bude? Jsou všichni spokojení se svými platy, daněmi, cenami zboží a služeb, poplatky, společenským postavením,atd.? Nebo snad věří našim politikům, že připravovanými opatřeními se jejich postavení zlepší? A to je ten lepší případ. V horším případě se jedná o nezájem našich členů, o nedostatek solidarity s ostatními zaměstnanci a sociálně slabšími vrstvami lidí. Ale přátelé, o tom jsou přeci odbory! Je to jediná síla, která může věci v této oblasti oficiálně a účinně ovlivňovat. Nadáváním v hospodách se ještě nikdy nic nevyřešilo!

Někteří naši členové jsou našimi členy pouze pro námi poskytované výhody: kulturní a sportovní akce, zájezdy a příspěvky na kdeco. Tyto výhody členové čerpají často, rádi a běda, když na ně náhodou nezbydou vstupenky do divadla nebo do kina, běda, když se nedostanou na zájezd nebo se z finančních důvodů zkrátí některý příspěvek nebo půjčka. To hned vyhrožují, že z odborů vystoupí, že se jim to nevyplatí! Ale pokud někdo uvažuje takto, nemá skutečně mezi námi co dělat a my ho mezi sebou držet násilím nebudeme. Jsou to v převážné míře členové, kteří do naší společné pokladny přispívají těmi nejmenšími částkami, přičemž výhody čerpají opakovaně a v plné míře. Využívají až zneužívají právě zmíněné solidarity ostatních členů odborů.

Doufám, že si tyto řádky ti „potrefení“ přečtou a zamyslí se nad sebou, zejména ve chvíli, kdy budou o něco žádat a domáhat se svého „práva“ na nějaký ten benefit. Slibuji jim, že při rozhodování o těchto věcech ve výboru ZO FN2 budu k těmto záležitostech přihlížet a výbor průběžně ovlivňovat.

Upřímně přeji všem našim členům, aby se nenaplnily chmurné vize připravované reformy veřejných financí a nedopadly na ně. Přeji jim, aby nikdy nepotřebovali zastání od naší odborové organizace a byli spokojení se svým pracovním i osobním životem.

                                                               

Ing. Petr Popule - předseda výboru ZO FN2

V Plzni dne 25.6.2007

 

__________________________________________________________________________________

 

 

 

Svoje připomínky,názory a náměty můžete zasílat kdykoliv na níže uvedenou adresu nebo se můžete obrátit

na kteréhokoliv člena výboru ZO FN 2.

Rádi přivítáme Vaše písemné připomínky,které budou zveřejněny v našem Zpravodaji.

 

Výbor Základní organizace odborů FN 2

Ing.Petr Popule – předseda ZO FN 2

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

Telefon : 377 103 356

Fax:        377 103 357                                               

E–mail:  odboryFN2@fnplzen.cz