ZPRAVODAJ

                         

                           č.8 / 2007

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  7. 9.  2007

                       

                                                                      

 

 

 

 

 

- 2 -                                                   

OBSAH:

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2 (1.8.,22.8. a 5.9.2007)

2. Informace z odborového svazu ZSP ČR

3. Připravované akce

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2:

 

Členské záležitosti

 

Odborové příspěvky:

 

Na zdravotnické pomůcky,vesměs dioptrické brýle,byl poskytnut příspěvek ve výši 500.-Kč

členům naší zákl.organizace panu K.Walachovi,I.Lavičkové,M.Andrášiové a J.Foldové.

Osobní výročí oslavila paní R.Koppová, které byl vyplacen příspěvek ve výši 1 000.-Kč.

Za desetileté členství v ZO odborů FN 2 obdržela paní J.Štíchová odměnu ve výši 500.-Kč.

Příspěvky na rekreace a zájezdy byly podle zásad odborů FN 2 přiznamé těmto členům:

 

J.Štruncová(důch.)                                                      500.-Kč

M.Vítová(syn Michal,školní exkurze Francie)   500.-Kč

V.Klik (zájezd s odbory FN 1)                                 1 000.-Kč

M.Kliková(zájezd s odbory FN 1)                           1 000.-Kč

Ing M.Vožechová + 1 rod.přísl.(Slovinsko)              2 500.-Kč

Ing P.Popule + 1 rod.přísl.(Slovinsko)          2 500.-Kč

 

Odměny z FKSP:

 

H.Bicanová – 25 let celkové doby zaměstnání      2 500.-Kč

MUDr.D.Hrušák – 20 let ve FN Plzeň         4 000.-Kč

B.Čmolíková – 20 let ve FN Plzeň                        4 000.-Kč

J.Foldová – 20 let ve FN Plzeň                               4 000.-Kč

M.Modlíková – odchod do starob.důchodu         11 200.-Kč

 

Půjčky z FKSP:

 

Na modernizaci a opravu rodinného domku požádala paní N.Švábková o půjčku 100 000.-Kč.

Výborem ZO FN 2 byla schválena půjčka 80 000.-Kč; splátky 1 500.-Kč měsíčně.

 

Různé:

 

Výbor ZO FN 2 obdržel od zaměstnavatele přehled o mzdách jednotlivých pracovních kategorií zaměstnanců za první pololetí r.2007. Ten bude sloužit jako podklad pro kolektivní vyjednávání pro příští rok.

 

Od ředitelky FN Ing.Kunové přišel dopis s oznámením, že bývalé rekreační středisko Vidžín je nabízeno k prodeji,který zajišťuje realitní kancelář Pubec.

 

V případě pana Vopaleckého z CS Lochotín, který se na naši odborovou organizaci obrátil se žádostí o pracovně právní pomoc,byly učiněny kroky ve smyslu kolektivní smlouvy.Jednání

výboru dne 22.8.2007 se zúčastnily nám.pro zdrav.péči Bc.Vobořilová a vrchní sestra CS paní Loužecká. Při tomto jednání vyšly najevo další skutečnosti,.které nebyly panem Vopaleckým uvedeny. Pracovní smlouvu má uzavřenu do konce roku 2007 a nebude mu již zaměstnavatelem prodloužena.

Výbor ZO FN 2 vzal stanoviska jeho nadřízených na vědomí s tím,že do skončení pracovního

- 3 -

poměru budou  striktně dodržovány  pracovně právní předpisy ze strany zaměstnavatele tak,aby práce pana Vopaleckého byla přísně a objektivně posuzována s ohledem na jeho pracovní náplň. Stanovisko výboru bylo panu Vopaleckému oznámeno písemně ve smyslu platné kolektivní smlouvy.

Pracovní porada předsedů zákl.organizací se zástupci odborového svazu se uskuteční dne 15.10.2007 v Plzni.

O schůzce ke kolektivní smlouvě, kterou svolala JUDr Nováková,Vás budeme informovat po projednání výborem v zářijovém zpravodaji ZO FN 2.

 

2. Informace z odborového svazu ZSP ČR

Na výzvu OS „ Program pro nadějné odborové lídry“ se přihlásila naše členka Bc J.Špottová.

Výbor schválil a odeslal její nominaci na OS ing.I.Břeňkové.

JUDr Tomek (právník OS) byl naší organizací požádán o formální a obsahové posouzení naší kolektivní smlouvy pro rok 2007,které bude sloužit jako jeden z podkladů pro vyjednávání kolektivní smlouvy pro rok 2008.

 

3. Připravované akce:

 

Zájezdy:

 

Výbor diskutoval o problémech,které se vyskytly během zájezdu pořádaném naší ZO do Norska.Byl vytvořen dotazník spokojenosti,na který odpoví účastníci tohoto zájezdu.

 

Zájezd do Turecka,který byl z důvodu úpadku cestovní kanceláře zrušen,byl ve spolupráci s cest.agenturou PRO Travel nahrazen jiným,velmi podobným zájezdem do zhruba stejné destinace včetně poznávacích výletů.

 

Předseda naší ZO ing Popule,který je členem komise pro rekreace zajistí svolání schůzky této komise ohledně lyžařského zájezdu v roce 2008, který organizuje paní M.Špototvá.

 

Sport:

 

Po prázdninách se opět rozběhnou sportovní aktivity našich zaměstnanců, které FN zajišťuje.

Cvičení a ostatní sporty v tělocvičně BVN mají již svůj pravidelný řád a proto Vás už můžeme pozvat na první kuželkářské odpoledne dne 12.9.2007 v 16,00hod do kuželny ve Štruncových sadech. Ostatní termíny včetně pozvání na další Vánoční turnaj FN budou uvedeny po dohodě se správci TJ na intranetu FN Plzeň.

 

 

Svoje připomínky,názory a náměty můžete zasílat kdykoliv na níže uvedenou adresu nebo se můžete obrátit

na kteréhokoliv člena výboru ZO FN 2.

Rádi přivítáme Vaše písemné připomínky,které budou zveřejněny v našem Zpravodaji.

 

Výbor Základní organizace odborů FN 2

Ing.Petr Popule – předseda ZO FN 2

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

 

Telefon: 377 103 356                                                  E – mail: popule@fnplzen.cz

Fax.       377 103 357                                                                    odboryFN2@fnplzen.cz