ZPRAVODAJ

                         

                           č.12 / 2007

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  31. 12. 2007

 

                                                                     

- 2 -

 

OBSAH:

 

1.Informace z výroční konference ZO FN 2 dne 7.12.2007

2.Informace z OSZSP

3. Připravované akce

 

1.Informace z výroční konference ZO FN 2.

 

Výroční konference se konala  dne 7.12.2007 v restauraci „U Pramenů“

 

Konferenci řídil místopředseda odborů FN Ladislav Pena.

 

Program jednání:

 

1/ Zahájení – přivítání členů odborů FN 2, schválení programu jednání

 

2/Volba pracovních komisí

 

Mandátová- Zdeňka Havlová, Jana Holubová

Návrhová -  Marcela Špottová, Martina Vítová

 

3/ Zpráva o činnosti ZO FN2 za rok 2007

 

Zprávu přednesl předseda ZO FN2 Ing. Petr Popule. Seznámil přítomné s prací a výsledky činnosti základní organizace v roce 2007.

 

4/ Informace o hospodaření, činnosti jednotlivých komisí a dozorčí rady ZO FN2

            a/ zpráva o hospodaření za rok 2007 – Marcela Špottová – hospodářka

            b/ zpráva komise BOZP – Zdeňka Havlová –jednatelka

            c/ zpráva kulturní komise Martina Vítová

            d/ zpráva dozorčí rady – Jana  Holubová – předsedkyně DR

 

5/Návrh a schválení rozpočtu odborových prostředků na rok 2008

 

Návrh rozpočtu na rok 2008 přednesla hospodářka Marcela Špottová. Návrh byl přijat většinou přítomných delegátů.

 

6/Návrh a schválení doplnění zásad čerpání odborových prostředků na rok 2008

 

Čl. 1- školení a semináře:bod c/ ZO odborů FN2 přispívá svým členům na výdaje, které nehradí zaměstnavatel, spojené s dalším vzděláváním v rámci svého oboru do výše 750,- Kč na jednoho člena v kalendářním roce. Schváleno : 32 bylo pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel hlasování

Čl.5 –Tělovýchova a sport bod: a/ Svým členům na individuální cvičení, rehabilitace, masáže, plavání,  saunu,  případně jiné podobné aktivity do výše  300,- Kč na člena nebo do výše     200,- Kč na 1 bývalého člena nebo matky na mateřské dovolené v kalendářním roce. Schváleno: 32 členů bylo pro, nikdo proti a nikdo se nezdržel  hlasování.

7/Diskuse

 

Richard Zach –navrhnul možnost čerpání příspěvku na dopravu při zájezdech alespoň ve dvou částkách.

 

Naděžda Švábová – žádala o půjčku 100 000,00 Kč  na opravu RD /okna/. Půjčka  ji nebyla poskytnuta, protože podle zásad pro poskytování půjček v této výši musí být stavební povolení, ale na opravu oken nebo okapů se toto povolení neposkytuje. Ing. Popule ji doporučil, aby si na začátku roku 2008 zažádala znovu, protože v roce 2008 budou platit jiné zásady čerpání FKSP.

 

8/Usnesení

Ze 129 členů ZO FN2  se konference zúčastnilo 32 členů. Na konferenci bylo také přítomno 34 bývalých  členů        ZO FN2.

 

 

 

2.Informace z OSZSP:

 

Doporučujeme našim členům sledovat aktuální dění v odborovém svazu na webových stránkách nebo na stránkách Bulletinu OS, který dostávají úsekoví důvěrníci. Ti by měli aktuální dění přenášet mezi členy naší odborové organizace a naopak jejich náměty a připomínky předávat výboru ZO FN2. Úsekoví důvěrníci dostávají pravidelně elektronickou poštou monitoring denního tisku pro aktuální informovanost o dění ve společnosti.

 

3. Připravované akce:

 

Byly nabídnuty vstupenky na kulturní akce pořádané v lednu 2008:

5.1. 2008 - Celebrity s.r.o – v Komorním divadle

24.1.2008 -Chicago – muzikál – v Komorním divadle

 

Přihlášky na uvedené akce přijímá telefonicky na kl.4681 nebo mailem

Vitova@fnplzen.cz ve stanovených termínech pí VítováLochotín pav 6.patro- Dětské poradny. Předání vstupenek bude vždy sděleno.

  

 

Svoje připomínky,názory a náměty můžete zasílat kdykoliv na níže uvedenou adresu nebo se můžete obrátit  na kteréhokoliv člena výboru ZO FN 2.

Rádi přivítáme Vaše písemné připomínky,které budou zveřejněny v našem Zpravodaji.

 

Výbor Základní organizace odborů FN 2

Ing.Petr Popule – předseda ZO FN 2

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

 

Telefon : 377 103 356                                                           

E – mail  popule@fnplzen.cz

Fax : 377 103 357                                                                          odboryFN2@fnplzen.cz