ZPRAVODAJ

 

č.4 / 2008

Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

E.Beneše 13 - 305 99 - Plzeň

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  15.4.2008

 

                                                                     

 

 

OBSAH:

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2 dne 19.3 a 2.4.2008

2.Informace naší členky o setkání mladých odborářů v Japonsku

 

 

1.Informace z jednání výboru ZO FN 2 dne 19.3.2008 a 2.4..2008:

 

Členské záležitosti:

 

Odborové příspěvky:

 

Ing. Vožechová, J.Hercíková,D.Pivoňková - příspěvek na zdrav.pomůcky -.................500.-Kč

J.Hercíková,I.Vališová,B.Morávková,M.Rugovacová- příspěvek na cvičení................ 300.-Kč

J.Vargová – příspěvek Řecko…………………………………………………………2.000,-Kč

P.Pekařová + 1 RP,H.Sedláčková + 1 RP,– příspěvek Řecko ………………….……3.500,-Kč

I. Šilerová + 1 RP  - příspěvek Řecko.………………………………………….…….4.500,-Kč

N.Švábková + 1 RP, J.Hercíková + 1 RP – příspěvek Irsko……………………….…4.500,-Kč

Ing. Popule Petr – příspěvek Irsko pro RP……………………………………………2.000,-Kč

P.Stupka – zamítnuto – člen odborů od r. 2008

M.Kliková – odchod do starobního důchodu…………………………………………1.000,-Kč

 

 

Příspěvky  z FKSP:

 

Půjčky, odměny:

 

R.Šmolíková  na bytové zařízení……. .....................................................................50 000.- Kč

B.Abrtová – dovršení 50 let věku ............................................... ………………... ...5 000.- Kč

A.Naušová – odchod do starobního důchodu………………………………..………5.600,-Kč

D.Pivoňková – 25 let celkové doby zaměstnání………………………….………….3.000,-Kč

M. Kliková – odchod do starobního důchodu………………………………………11.200,-Kč

 

Přihláška do odborů ZO  FN 2

 

Klára Žďárová  DK – od 1.3.2008, zařazena do úseku paní Züglerové Radky RDG L.

 

Různé:

 

Dne 10.3.2008 proběhlo výběrové řízení na vedoucího oddělení krizového managementu zvítězil Ing.Beneš.

 

Výbor ZO FN 2 odsouhlasil  proplacení  cestovního  příkazu  v  ceně  hromadné dopravy pro Ing. Populeho – školení – 396,- Kč + cestovní příkaz na setkání zástupců ZO přímo řízených MZČR ze dne 27.3. v Praze – 389,- Kč.

 

Schůze výboru se zúčastnila slečna Jana Špottová, která přítomné informovala o průběhu setkání mladých odborářů z východních zemí, které proběhlo v Japonsku.

 

 

 

2. Informace naší členky o setkání mladých odborářů v Japonsku:

 

Japonsko 13.2.-27.2.2008

Co jsme viděli a slyšeli …

V únoru letošního roku jsem se spolu s kolegou Mgr. Jaroslavem Stránským z ČMKOS zúčastnila vzdělávacího programu pořádaného japonskou organizací JILAF.

Po jedenáctihodinovém letu s přestupem ve Frankfurtu jsme přistáli na letišti v Tokiu, odkud jsem se autobusem přesunuli do hotelu. Po krátkém odpočinku jsme se seznámili s ostatními účastníky a zorientovali se v hotelu a okolí. Programu se zúčastnili zástupci odborů z Polska, Maďarska, Slovenska, Litvy, Lotyšska, Estonska a Ruska. Celkem nás bylo 14 účastníků.

V pátek 15.2. byl program v sídle JILAFu oficiálně zahájen. Nejprve se představili zástupci JILAFu poté o sobě a své práci řekli pár vět všichni účastníci programu. Odpoledne byla na programu přednáška o historii japonských odborů.

V sobotu jsme se autobusem s průvodkyní vydali za největšími zajímavostmi Tokia.

Navštívili jsme Tokio Tower odkud byl díky krásnému počasí úchvatný výhled na Tokio a Mount Fudgi, poté jsme se přesunuli do tokijského muzea a na závěr jsme si prohlédli čtvrti Asakusa a Akihabara.

Neděle byla volná. dopoledne jsme využili k odpočinku a dospávání časového posunu a  odpoledne jsme s kolegou Jardou a děvčaty ze Slovenska navštívili park Yojogi, kde jsme viděli tradiční japonské svatby.

V následujících třech dnech jsme vyslechli přednášky na ministerstvu práce                 a sociálních věcí, v Japonském centru produktivity a navštívili jsme centrálu japonských odborů RENGO.Celý jeden den byl vyhrazen k výměně zkušeností.

Ve čtvrtek ráno jsme odletěli do města Kagoshima, které je nazýváno jižní branou Japonska. Zde nás přívítali zástupci RENGA ze zdejší organizace. Strávili jsme zde 48 hodin, ale program byl velmi pěkný a pestrý. Ihned po příletu jsme byli pozváni domů k předsedovi místní organizace na tradiční japonský oběd, poté jsme navštívili továrnu Panasonic a byli jsme přijati na radnici. Během večerního setkání se nám představili zástupci lokálního vedení RENGA poté byl prostor pro výměnu zkušeností. Večer byl zakončen slavnostní večeří. Druhý den ráno jsme se vydali do geotermální elektrárny Yamagawa, kde nám ukázali jak využívají energie z činné sopky , dále jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet japonské lázně, kde jsme byli zahrabáni do horkého písku. Odtud jsem již spěchali na oběd a na letadlo zpět do Tokia. Ve zbývajících dnech jsme ještě navštívili Japonskou průmyslovou federaci a vyslechli přednášku o Japonské mírové politice.

Poslední den bylo vyhodnocení a závěrečné zakončení programu. Poté už nám zbývala jen 13-ti hodinová cesta zpět do Prahy s přestupem ve Vídni.

Celý program byl velmi pečlivě připravený, zajímavý a poučný. Byla to jedinečná možnost poznat tuto krásnou a pro nás stále dosti nedostupnou zemi a naučit se něco od našich Japonských kolegů.

 

 

Co jsme se dozvěděli …

Nejvíce informací a ucelený přehled o Japonských odborech nám přinesla  přednáška pana Takahashiho, zaměřená na současný stav a největší výzvy odborového hnutí v Japonsku.

V úvodní části přednášky jsme byli seznámeni se základními body  vývoje japonského odborového hnutí, která byla významně provázána s dalšími, ekonomicko-společenskými událostmi v japonské moderní historii.

V tzv. období Meiji (1868 - 1945) byla nejvyšším společenským cílem národní             a vojenská síla, což vedlo zejména k rozvoji válečného průmyslu. Odborové hnutí bylo v té době potlačováno. Po skončení 2. světové války následovalo období rekonstrukce (1945 - konec 50. let), charakterizované mimo jiné demokratizačním procesem. Hned v roce 1945 byl vydán zákon o odborových organizacích. Bylo nastartováno úsilí vedoucí k ekonomické vyspělosti, ačkoli japonská společnost začínala vlastně od nuly. Vztahy mezi vlastníky podniků, resp. managementem a zaměstnanci byly v té době poměrně vyostřené. V roce 1955 odbory započaly v tzv. jarní ofenzívě (spojené úsilí odborových organizací zaměřené na dosažení mzdového nárůstu). V témže roce byly položeny základy hnutí za zvýšení produktivity.

V období vysokého růstu (ekonomika stabilně rostla o více než 10 %), které trvalo od konce 50. let do začátku let 70. byl největší důraz kladen na rozvoj ekonomiky, ovšem rovněž na spolupráci mezi managementem a zástupci zaměstnanců. Svou roli zde sehrávalo rovněž rozvíjející se hnutí za produktivitu. Další období je označováno jako doba stabilního růstu. Ta trvala do poloviny 80. let a byla charakterizována růstem ekonomiky v rozmezí 4 až 6 %.

Po tomto období došlo v japonské ekonomice k závažným strukturálním změnám, vyplývajícím z globalizace, IT revoluce, vysokého zhodnocování yenu, deflační ekonomiky     a vzrůstu nezaměstnanosti. Důsledky těchto změn, se kterými se Japonsko potýká v současnosti, jsou zejména stárnutí populace, nízká porodnost a společenská polarizace.

Další část přednášky obsahovala základní informace o organizaci, působení                  a fungování japonských odborů. Japonská pracovní síla v současné době čítá bezmála 67 miliónů lidí (celková populace Japonska dosahuje 128 miliónů). S ohledem na to, že nezaměstnanost činí asi 4 %, pracuje v Japonsku přibližně 64 miliónů zaměstnanců. Odborově organizovaných je něco přes 10 miliónů. Míra odborové organizovanosti v Japonsku tedy lehce přesahuje 18 %. Tendence odborové organizovanosti je přitom v současné době poměrně významně klesající.

Největší japonská odborová centrála (RENGO) sdružuje 6, 65 miliónů zaměstnanců. Druhá největší centrála Zenroren asi 930 tisíc. Více než dva milióny zaměstnanců jsou organizováni v odborech, které nejsou přidruženy k žádné centrále.

Mezi základní odborová práva zaměstnanců patří právo na odborové sdružování, právo na kolektivní vyjednávání a právo na stávku. Právo stávkovat ovšem nemají státní zaměstnanci, kteří představují asi 20 % z celkového počtu odborově organizovaných zaměstnanců.

Pokud se týká vztahů mezi odbory a zaměstnavateli na podnikové úrovni, rozlišují se dvě základní úrovně vztahů. Jedna z nich je kolektivní vyjednávání, druhá pak systém konzultací. Zatímco v rámci kolektivního vyjednávání převládají konfrontační prvky, v rámci konzultací převládá prvek spolupráce. Při kolektivním vyjednávání dochází ke konfliktům, jejichž jádrem je spravedlivý podíl zaměstnanců na vytvořených hodnotách a pracovní podmínky. Konzultace pak probíhají na základě vzájemného úsilí, které směřuje k vybudování vzájemné důvěry. Důvěra přitom samovolně roste, pokud si odbory a zaměstnavatel vzájemně poskytují dostatek správných informací. Zaměstnavatelé i odbory si této formy spolupráce velmi váží a přistupují k ní s maximální vážností a pečlivostí. Profitují z ní totiž obě strany.

Nejdůležitějším obdobím kolektivního vyjednávání je již zmíněná jarní ofenzíva (Šuntó). Probíhá v jarních měsících, kdy končí starý a začíná nový fiskální rok. V rámci její přípravy se odborová konfederace a poté odborové svazy dohodnou na výši požadavku mzdového nárůstu. Tento mzdový nárůst je poté prosazován na podnikové úrovni základními odborovými organizacemi, které s přihlédnutím k možnostem konkrétního zaměstnavatele postupují relativně jednotně a navzájem tak posilují svůj tlak. Jedná se o celospolečensky i mediálně velmi sledovanou událost. Dohodnutý a vyjednaný jarní mzdový nárůst má velký vliv na celou japonskou společnost. Na odborech vyjednaném mzdovém nárůstu se totiž víceméně „svezou“ i odborově neorganizovaní zaměstnanci.

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

 

Svoje připomínky,názory a náměty můžete zasílat kdykoliv na níže uvedenou adresu nebo se můžete obrátit  na kteréhokoliv člena výboru ZO FN 2.

Rádi přivítáme Vaše písemné připomínky,které budou zveřejněny v našem Zpravodaji.

 

Výbor Základní organizace odborů FN 2

Ing.Petr Popule – předseda ZO FN 2

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej svobody 80

304 60  PLZEŇ

 

 

Telefon : 377 103 356                                                           

E – mail  popule@fnplzen.cz

Fax : 377 103 357                                                                          odboryFN2@fnplzen.cz