ZPRAVODAJ

č.1 / 2000

Odborové organizace FN 2

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 17.1.2000

- 2 -

ÚVOD: Slovo předsedy ZO FN2

Vážení členové naší odborové organizace,

po téměř deseti letech činnosti naší odborové organizace ve Fakultní nemocnici Plzeň, která vznikla jako nástupce odborů v KÚNZ Plzeň po jeho delimitaci, lze konstatovat, že je organizací, která má svoje místo a význam mezi ostatními odborovými organizacemi ve FN.

Na rozdíl od Základní organizace FN1, která sdružuje převážně zdravotnické pracovníky a na rozdíl od Lékařského odborového klubu, jehož členskou základnu tvoří výhradně lékaři, naše odborová organizace hájí zájmy především technicko hospodářských a nezdravotnických zaměstnanců fakultní nemocnice. Jistě nemusím připomínat, že tyto kategorie zaměstnanců jsou ve srovnání s výše zmíněnými profesemi značně podhodnoceny, což je zvláště ve zdravotnictví,které je v současné době ve značné ekonomické krizi, o to vážnější.

Naším hlavním cílem a posláním je proto prosazovat oprávněné požadavky našich členů, hlavně v oblasti mzdové,ale i v oblasti ochrany bezpečnosti a zdraví při práci, zlepšování pracovního prostředí zaměstnanců a také v oblasti sociální. Ta zahrnuje péči o svoje členy a jejich rodinné příslušníky formou organizování kulturních, společenských a sportovních aktivit, péčí o děti našich členů a také snahou organizovat akce pro naše bývalé zaměstnance a členy naší odborové organizace formou pravidelných setkání a zájezdů.

K tomu všemu je nezbytná dobrá informovanost členské základny naší organizace. Vracíme se proto k léty prověřenému systému úsekových důvěrníků, kteří budou mít za úkol informace získané od výboru základní organizace dále přenést na členy svého úseku a naopak požadavky a potřeby členů formulovat pro jednání výboru. Jejich odpovědnost a dobrá znalost svých úseků jistě napomůže lepší a operativnější komunikaci mezi členskou základnou a vedením základní organizace FN2. Také se vracíme k vydávání Zpravodaje odborové organizace FN2, kde budou zveřejňovány všechny důležité informace, týkající se práce odborů ve FN Plzeň. Budou zde uvedeny výstupy jednání výboru ZO FN 2 a všechny připravované akce v nejbližší budoucnosti. Nebude chybět ani prostor pro příspěvky našich členů, jejich náměty, ale i případnou kritiku. Jen tak můžeme přizpůsobovat naší práci Vašim potřebám.

Ing. Petr POPULE - předseda výboru ZO FN2

 

- 3 -

Informace o složení výboru ZO FN2 a Dozorčí rady:

Na základě řádných voleb v ZO FN 2, které proběhly 17.6.1998 byli do výboru Základní organizace FN2 zvoleni tito členové:

- Alena STRNADOVÁ

- Ing. Petr POPULE

- Zdeňka HAVLOVÁ

- Marcela ŠPOTTOVÁ

- Alena RYPLOVÁ

- Ladislav PENA

- Václav KLIK a náhradníci:

- Marie VITÁKOVÁ

- Jiří BOHÁČ

- Danica KOZÁKOVÁ

Do dozorčí rady ZO FN2 byli zvoleni tito členové:

- Věra VAKEŠOVÁ

- Ivo LIČMAN

- Irena STREJCOVÁ a náhradníci:

- Jiří SVOBODA

- Naděžda ŠVÁBKOVÁ

- Stanislav REISCHL

Na první schůzi dne 29.6.1998 byli ze zvolených členů odborových orgánů zvoleni jejich předsedové a místopředsedové tajným hlasováním:

Předsedou výboru ZO byl zvolen Ing.Petr POPULE,

místopředsedkyní byla zvolena paní Marcela ŠPOTTOVÁ

a předsedkyní dozorčí rady ZO FN2 byla zvolena paní Věra VAKEŠOVÁ.

V důsledku odchodu paní Strnadové z FN do jiného zaměstnání nastoupila na její místo ve výboru ZO paní Marie Vitáková. V rámci výboru ZO FN2 byly také rozděleny činnosti na jednotlivé členy a nyní má výbor a dozorčí rada ZO FN2 následující členy:

Jméno a příjmení: Funkce: Telefon:_____________________

Výbor ZO FN2:

Ing.Petr POPULE - předseda ZO 710 3356, 531420 fax.

Marcela ŠPOTTOVÁ - místopředsed. a hospodářka 710 3653

Zdeňka HAVLOVÁ - jednatelka 740 2422

Václav KLIK - komise BOZP 740 2941

Alena RYPLOVÁ - komise kulturní 740 2637

Marie VITÁKOVÁ - komise pro děti 710 3476

Ladislav PENA - komise pracovně právní 740 2911

Dozorčí rada ZO FN2:

Věra VAKEŠOVÁ - předsedkyně DR 740 2471

Ivo LIČMAN - člen DR 740 2805

Irena STREJCOVÁ - členka DR 710 3107

- 4 -

Informace o činnosti výboru ZO FN2 a DR při ZO FN2:

Výbor i Dozorčí rada Základní organizace FN2 OS ZSP ČR jsou tvořeny zvolenými členy těchto orgánů (viz předchozí odstavec).V těchto orgánech jejich členové pracují dobrovolně a nad rámec svých pracovních povinností. Základní organizace FN2 tedy nemá žádného uvolněného placeného pracovníka. Naše ZO se řídí: Stanovami Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Finančním řádem ZO FN2, schváleným Rozpočtem, Volebním řádem ZO FN2, Jednacím řádem ZO FN2 , Usnesením členské schůze nebo konference ZO FN 2 a odhlasovanými návrhy jednání Výboru ZO FN2.

Výbor Základní organizace se schází pravidelně každých 14 dní na svých jednáních, kde rozhoduje o všech záležitostech demokraticky, tedy po přednesení podnětu následuje diskuse, přednesení návrhů, případně pozměňovacích návrhů, hlasování o návrzích a přijetí usnesení, které je platné, je-li schváleno většinou hlasů. Hlasuje se veřejně a v případě rovného počtu hlasů má rozhodující hlas předseda Výboru ZO. Výsledek hlasování je závazný pro všechny členy ZO FN2 a může ho změnit pouze přednesení návrhu a jeho odhlasování na členské schůzi nebo konferenci ZO FN2, která je zároveň nejvyšším orgánem odborové organizace FN2. Nad ním jsou už pouze výkonné orgány Odborového svazu ZSP ČR, který sídlí v Praze, Koněvova ulice č.54/1107.

Každého jednání Výboru ZO FN2 se má právo účastnit člen Dozorčí rady ZO FN2. V naprosté většině případů se ho zúčastňuje přímo předsedkyně DR. Přítomný člen DR může vstupovat do jednání výboru svými návrhy a připomínkami, ale při hlasování má pouze hlas poradní, nikoliv rozhodující. Má ovšem právo na objasnění všech souvislostí s přijímaným rozhodnutím výboru a následnou kontrolu usnesení a plnění schválených úkolů, zejména v souvislosti s rozpočtem odborové organizace a jeho čerpáním. Zprávu o činnosti Dozorčí rady ZO FN2 přednáší a nechává schvalovat její předsedkyně na každé členské schůzi nebo konferenci ZO FN2, které se konají nejméně 2x za rok (podle platných stanov OS).

Naše odborová organizace úzce spolupracuje s ostatními odborovými organizacemi ve FN Plzeň, zejména s odborovou organizací FN1, která funguje pod stejným odborovým svazem jako naše odborová organizace (OS ZSP ČR), a s Lékařským odborovým klubem. Spolupráce je nezbytná zejména v oblasti kolektivního vyjednávání při uzavírání Kolektivní smlouvy ve FN Plzeň, kdy musí všechny odborové subjekty vystupovat po vzájemném konsensu vůči zaměstnavateli jednotně. V tomto ohledu jsou všechny odborové organizace ve FN Plzeň, bez ohledu na poměr počtu jejich členů, rovnoprávné. Jednotný je také přístup k čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Jsou vypracovány zásady čerpání prostředků tohoto fondu, které platí pro všechny zaměstnance FN - odboráře i neodboráře. Zásady jsou součástí Kolektivní smlouvy a upravují na co a za jach podmínek se fond tvoří a čerpá. Další nedílnou součástí kolektivní smlouvy je Vnitřní mzdový předpis, který upravuje po dohodě s odbory způsob a výši odměňování zaměstnanců FN Plzeň v rámci platné legislativy.

Zcela odlišná je ale situace při čerpání odborových prostředků každé odborové organizace. Každá odborová organizace má svoje Zásady čerpání odborových prostředků, svůj rozpočet i svůj plán činnosti. Například LOK přispívá pouze na vzdělávání svých členů a příspěvky na

odbornou lékařskou literaturu. Odborová organizace FN1 se zaměřuje např. na pořádání nákupních jednodenních zájezdů do Polska, na některé kulturní aktivity, půjčování knih nebo

návštěvu divadel. Naše odborová organizace, přes relativně malý počet členů má nejširší záběr

- 5 -

v pořádaných aktivitách: Kromě základní činnosti, kterou je hájení oprávněných zájmů svých členů v oblasti pracovně právní, BOZP nebo v oblasti zlepšování pracovního prostředí, pořádá

naše organizace akce kulturní (návštěvy divadel, koncertů,filmových představení apod.), sportovní (oddíl volejbalu, stolního tenisu, apod.), rehabilitační (individuální cvičení, plavání,apod.), poznávací ( zájezdy za poznáním v tuzemsku i v zahraničí) i akce pro děti (návštěvy ZOO, koupání v SRN, divadelní představení, vánoční kolekce, apod.) a mnoho dalších aktivit.

Ve spolupráci s naším odborovým svazem, který nám poskytuje velmi aktuální a kvalitní informace z oblasti tripartitních jednání, přípravy nové legislativy apod., předáváme tyto informace naší členské základně. Členové výboru ZO a DR se také účastní školicích akcí, pořádaných OS ZSP ČR nebo ČKOS tak, aby mohli kvalitně vykonávat svoji činnost v odborech. Protože pouze erudovaný a dobře připravený odborový funkcionář dokáže být užitečný pro svoji odborovou organizaci, při kontaktu se zaměstnavatelem a také dovede dobře obhájit svoje postavení v zaměstnání i ve společnosti, která má ještě dnes vůči odborům předpojaté názory a spojuje současné odbory s Revolučním odborovým hnutím minulého režimu, kdy odbory byly loajální součástí režimu. Dnes je ale situace úplně jiná. To si ovšem mnozí z těch, kteří z odborů vystoupili, uvědomí až tehdy, když potřebují pomoc ve svých problémech se zaměstnavatelem a kdy každá kvalifikovaná rada nebo pomoc stojí mnoho vlastního úsilí a peněz.

Připravované akce:

Plavenky do bazénu na Slovanech - paní Alena RYPLOVÁ

Permanentky do Komorního divadla v Plzni - paní Marcela ŠPOTTOVÁ

Jan Nedvěd koncert oblíbeného zpěváka - paní Alena RYPLOVÁ

Zájezd do Paříže ve dnech 27.4.-1.5.2000 pro děti - ing. Petr POPULE

Zájezd do Španělska o prázdninách pro rodiny- ing. Petr POPULE nebo Alena RYPLOVÁ

Zájezd do ZOO Dvůr Králové pro děti - paní Marie VITÁKOVÁ

Podzimní zájezd za vínem na Moravu nebo do Rakouska

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Výbor Základní organizace odborů FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60 PLZEŇ