ZPRAVODAJ

č.10 / 2000

Odborové organizace FN 2

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 12.10.2000

- 2 -

OBSAH:

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (20.9. a 4.10.2000)

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

3. Informace o připravovaných akcích odborů FN2

4. Výsledky jednáních o navýšení platů ve FN Plzeň

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

Na jednání výboru ZO FN2 byly projednány tyto záležitosti:

Byl proveden rozbor hospodaření za měsíce leden až září t.r. a hospodářkou vypracovány předpokládané příjmy a výdaje do konce tohoto roku. Z předložených podkladů bude vypracován konkrétní návrh nového finančního řádu ZO, který by měla schválit členská schůze nebo konference naší organizace.Ještě před tím bud dán k připomínkovému řízení členům ZO FN2 prostřednictvím úsekových důvěrníků. Potom budou dokumenty platné a závazné pro ZO na další období.

- 3 -

Na jednáních výboru ZO FN2 byly dále projednány tyto záležitosti:

Pavla CAJTHAMLOVÁ: 1 000,- Kč životní jubileum

500,- Kč sportovní soustředění syna

Dagmar SCHINDLEROVÁ: 1 000,- Kč životní jubileum

500,- Kč příspěvek na brýle

Olga BERÁNKOVÁ: 1 000,- Kč příspěvek na rekondici

100,- Kč příspěvek na cvičení

Anna ŠÍMOVÁ: 1 000,- Kč příspěvek na rekreaci

Marie ŠKARBANOVÁ: 500,- Kč sportovní soustředění syna

Alena RYPLOVÁ: 500,- Kč sportovní soustředění dcery

Šárka KROFTOVÁ: 500,- Kč sportovní soustředění syna

Miroslava RUGOVCOVÁ: 500,- Kč škola v přírodě dcery

Ladislav PENA: 200,- Kč životní jubileum

Marcela ŠPOTTOVÁ: 200,- Kč cvičení

Zdeňka HAVLOVÁ: 200,- Kč cvičení

František ROHRER: 150,- Kč cvičení

Růžena ŠPILLAROVÁ: 10 000,- Kč na bytové zařízení

Jana ŠTÍCHOVÁ: 20 000,- Kč na bytové zařízení

Lenka SVATOŇOVÁ: 30 000,- Kč na bytové zařízení

Stanislav REISCHL: 28 843,- Kč na zakoupení bytu

Simona MANDALOVÁ, 1.Interní klinika

Danka MATĚJKOVÁ, OLVaS Lochotín

Alice NAUŠOVÁ, UKB Bory

Šárka TOMÁNKOVÁ, ÚKB Bory

Jaroslav BENEŠ, Měření a regulace Lochotín

2. Informace z odborového svazu:

 

- 4 -

 

3.Informace o připravovaných akcích ZO FN2:

vinném sklípku. Informace a předběžné přihlášky byly rozeslány na jednotlivé

úseky. Další informace podá paní Marcela Špottová na lince č. 3653.

Zájemci se ještě mohou přihlásit do konce října na tel.: 3356 – ing. Petr Popule.

 

  1. Výsledky jednání o navýšení platů ve FN Plzeň:

Zveřejňujeme společné stanovisko všech tří odborových organizací a vedení FN Plzeň, které bylo podepsáno všemi zúčastněnými stranami a které zaručuje dohodnuté navýšení platů všech pracovníků ve FN Plzeň od 1.10.2000:

 

Jednání se zástupci odborových organizací FN s ředitelkou FN

konané dne 27. 9. 2000

Program:

Ředitelka FN informovala zástupce odborových organizací o záměru zvýšit pro období
4. čtvrtletí 2000 osobní příplatky všem zdravotnickým pracovníkům FN dle pokynu ministra zdravotnictví o 10 % jejich tarifních platů v jednotlivých kategoriích a nezdravotnickým pracovníkům (THP a dělníci) o 5 % jejich tarifních platů v jednotlivých kategoriích.

Zástupce LOK MUDr. Šubrt navrhl pouze pro kategorii lékařů tyto varianty (pořadí je dle priorit):

  1. zvýšení osobních příplatků o částku, která by se rovnala zvýšení tarifního platu každého lékaře o 3 tarifní stupně v rámci přiznané tarifní třídy dosavadní tabulky tarifů (maximálně však do tarifního stupně 12)
  2. zvýšení osobních příplatků paušálně o 10 % tarifního platu každého lékaře
  3. diferenciované rozdělení, dle vypočteného koeficientu z následujících kritérií:

 

- 5 -

 

Zástupci odborové organizace FN p. Vasilev a p. Housarová a zástupce odborové organizace FN 2 p. Pena navrhli zvýšení osobního příplatku paušálně každému pracovníkovi o 10 % jeho tarifního platu. Po vyslechnutí vysvětlení p. ředitelky u kategorie THP a dělníků souhlasili pouze s 5 % zvýšením u těchto kategorií pracovníků. Pokud nebude možné zvýšení pracovníkovi do osobního příplatku přiznat z důvodu překročení maximální výše osobního příplatku, požadují vyplacení tohoto zvýšení formou mimořádné odměny v prosinci 2000.
O vyplacení těchto odměn (ne o jejich v
ýši ani rozdělení na jednotlivá pracoviště a pracovníky) chtějí být informování. Odmítli diferenciované rozdělení přes vedoucí pracovníky. Navíc souhlasili s použitím zvýšení osobních příplatků u lékařů o částku, která by se rovnala zvýšení tarifního platu každého lékaře o 3 tarifní stupně v rámci přiznané tarifní třídy dosavadní tabulky tarifů (maximálně však do tarifního stupně 12).

Závěr z jednání:

  1. paušální zvýšení osobních příplatků pro 4. čtvrtletí 2000 o 10 % tarifního platu u zdravotnických kategoriích, včetně vyplacení mimořádných odměn pracovníkům, kterým nebude možné zvýšit osobní příplatek
  2. paušální zvýšení osobních příplatků pro 4. čtvrtletí 2000 o 5 % tarifního platu u THP a dělníků, včetně vyplacení mimořádných odměn pracovníkům, kterým nebude možné zvýšit osobní příplatek

Zapsala: JUDr. Košařová, Jana Kadlečková

 

V Plzni dne

Za výbory odborových organizací: Za zaměstnavatele:

 

Krasimír Vasilev, předseda ZO FN Ing. Jaroslava Kunová

ředitelka FN

ing. Petr Popule, předseda ZO FN 2

MUDr. Ivan Šubrt, předseda LOK

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60 PLZEŇ

________________________________________________________________

Vydává: Výbor základní organizace ZO FN2

Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

Alej Svobody 80

304 60 Plzeň

Tel./ Fax.: 019 / 531 420

E - mail: popule@fnplzen.cz