ZPRAVODAJ

                         

                           č.11 / 2000

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  8.11.2000

                                                           

              

                                              

-         2 –

 

OBSAH:    

 

1.     Informace z jednání výboru ZO FN2 (18.10. a 2.11.2000)

 

2.     Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

3.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 a OS

 

4.  Další informace pro členy ZO FN2

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

Na jednáních výboru ZO FN2 byly  projednány tyto záležitosti:

 

-         Informace o zahájení kolektivního vyjednávání mezi odborovými organizacemi  (FN1 a LOK) a zaměstnavatelem (FN Plzeň) o uzavření kolektivní smlouvy na rok 2001. 1. Kolo proběhlo 1.11., druhé bude 14.11.

 

-         Schválené nadlimitní přesčasové hodiny u zdravotních sester v nepřetržitých provozech.

 

-         Projednána organizační změna – od 1.12.t.r. bude zřízeno samostatné kardiochirurgické oddělení a ústav lékařské genetiky.

 

 

Schválené příspěvky z odborových prostředků:

 

Vladimíra KRATOCHVÍLOVÁ:         200,- Kč, individuální cvičení

Soňa PRAŽÁKOVÁ:                      200,- Kč, individální cvičení

Ilona ZÁHOŔÍKOVÁ:                            500,- Kč, škola v přírodě

 

Zamítnutý příspěvek:

 

Marie MAREŠOVÁ: žádost o sociální podporu byla zamítnuta pro

                                    nedostatečné zdůvodnění žádosti – neodpovídá

                                    kritériím zásad pro čerpání odborových prostředků –

                                    bylo vyjádřeno kladné stanovisko k poskytnutí

                                    příspěvku z FKSP.

 

 

 

- 3 -

 

Schválené odměny z FKSP:

 

Radislava KOPPOVÁ:                 1 500,- Kč, 25 let celkové doby zaměstnání

Zdeněk KRAFT:                       2 200,- Kč, první odchod do důchodu

 

Půjčka z FKSP:

 

Marie MICHALÍKOVÁ:       20 000,- Kč, na vybavení bytu

 

Noví členové naší ZO:

 

Pravoslava HROMASOVÁ – OLVaS Lochotín – od 1.11.2000
Olga CIBULKOVÁ – 1.Interní klinika – 5.A     -  od 1.11.2000

 

Odhlášení členové:

 

Ing. Jiří HANIŠ, MUDr. Iveta Hanišová – členství ukončeno k 31.10.t.r.

 

 

2. Informace z odborového svazu:

 

-         Jednala výkonná a dozorčí rada odborového svazu – zprávy z jednání jsou

     pravidelně zveřejňovány v Bulletinu OS, který je k dispozici ve výboru ZO.

 

-         Na žádost naší odborové organizace provedl OS ZSP finanční analýzu podkladů, které jsme v rámci plnění kolektivní smlouvy dostali od

         zaměstnavatele. Z analýzy vyplývá poměrně slušné hospodaření FN

         v období prvního pololetí letošního roku, což umožňuje dobrou vyjednávací

         pozici pro jednání o zvýšení mezd v příštím roce.

 

-         Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky zaslal všem

Základním organizacím podrobné materiály ke kolektivnímu vyjednávání: Vzory kolektivních smluv , které zohledňují nové pracovně právní předpisy, především novelu zákoníku práce a nové předpisy pro BOZP.

 

4.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 a OS:

 

 

-  Konference:   1.12.2000 proběhne jako každoročně slavnostní výroční

   konference, za účasti našich bývalých zaměstnanců. Konference se zúčastní

   předseda odborového svazu ZSP pan RNDr. Jiří Schlanger, ředitelka fakultní

- 4 -

    nemocnice paní ing. Jaroslava Kunová a další hosté. Po jednání konference je   

    připraveno občerstvení a kulturní program. Delegáti konference budou určení

    prostřednictvím úsekových důvěrníků. Vyzýváme naše členy k účasti na této

    akci. Bližší informace: Zdeňka Havlová – jednatelka ZO, tel.: 2422 a pozvánka 

    na konferenci:

P O Z V Á N K A

 

na výroční konferenci Základní organizace FN2  OSZSP České republiky,

 

která se koná

 

v pátek 1. prosince 2000

       od  15.00 hodin

 

v malém sále – kavárně v PDA „Peklo“ Pobřežní ul.8, Plzeň

 

                     P R O G R A M:

 

1. Presence - spojená s předáním dárku bývalým členům

2. Úvod - přivítání účastníků konference a hostů, schválení programu

3. Vystoupení hostů

4. Volba pracovních skupin - mandátová, návrhová

5. Zpráva o činnosti ZO FN2 za rok 2000

n   zpráva předsedy ZO FN2

n   zpráva o hospodaření za rok 2000

n   zpráva komise BOZP

n   zpráva komise péče o pracující

n   zpráva komise pro práci s dětmi

n   zpráva dozorčí rady ZO FN2

6. Návrh a schválení rozpočtu odborových prostředků na rok 2 001

7. Diskuse

8. Návrh a schválení usnesení

9. Občerstvení a kulturní program

10. Závěr konference

 

Informace pro účastníky:

 

V rámci konference je zajištěno občerstvení (teplé jídlo, pití, zákusek a káva)

a hudební skupina pro příjemnou zábavu k tanci i poslechu.

 

 

 

- 5 -

 

-         Připravuje se vánoční turnaj v odbíjené – termín (asi prosinec t.r.) a podmínky budou upřesněny a včas zveřejněny.

 

 

Poznámka:

   Pro omezený objem finančních prostředků se do konce letošního roku neuskuteční žádná další kulturní akce. V této souvislosti výbor ZO FN2 rozhodnul, že v příštím roce nebudou zakoupeny permanentky do plzeňského divadla, ale budou pořádány individuální kulturní akce podle výše limitu daného rozpočtem na příští rok.

 

 

4. Další informace pro členy ZO FN2:

 

Právní poradenství.

 

Členství v odborech zakládá právo člena na hájení jeho oprávněných zájmů vůči zaměstnavateli nejen v rámci kolektivního vyjednávání, ale také při zcela individuálních problémech, zejména v pracovně právních záležitostech, v problémech s odměňováním a v některých osobních problémech. Někdy je nezbytné využít i kvalifikovanou právní pomoc, např. poradenství, sepsání listiny

o právním úkonu, sepsání právního rozboru věci, jednání s protistranou, písemné podání u soudu atd. Uvedené služby jsou poskytovány členům odborových svazů

sdružených v ČMKOS z d a r m a. V jednotlivých regionech České republiky fungují střediska regionálního právního poradenství, kam se můře každý člen odborů obrátit. Musí ovšem jednoznačně prokázat svoje členství v příslušném odborovém svazu, tedy například doporučením nebo potvrzením svojí základní odborové organizace o tom, že má splněny všechny svoje závazky, které vyplývají z členství v ZO OS ZSP ČR.

 

V Plzni sídlí regionální právní poradenství v Pobřežní ulici č.8, 303 15 Plzeň, telefon: 019/72 36 039, fax: 019/723 60 39, E-mail: rpppplzen@iol.cz.

 

Právní poradenství poskytuje: JUDr. Miluše HUGROVÁ a JUDr.Josef SIEGEL

v následujících návštěvních hodinách:

                        

dr. Hugrová:                                                    dr.Siegel:                                               .                                  

 

úterý,středa:    10,00 - 17,00 hodin           úterý, středa:    9,00 - 16,00  hodin

čtvrtek:           13,00 - 15,00 hodin      čtvrtek:                 13,00 - 15,00 hodin

 

- 6 -

 

Případnou schůzku je nutné nejprve telefonicky objednat, nejlépe prostřednictvím výboru naší základní organizace,která zajistí i potřebné potvrzení o členství v ZO.

 

Půjčování sportovních potřeb.

 

Naše základní organizace získala z likvidovaného dětského tábora do svého vlastnictví některý sportovní a turistický materiál, který hodlá využívat pro půjčování svým členům. Půjčování je bezplatné, zájemce pouze složí příslušnou zálohu (částky v závorce u jednotlivých položek), která mu bude vrácena v plné    výši, pokud vrátí zapůjčenou věc bez poškození. V případě poškození, znečištění nebo ztráty věci bude záloha použita na opravu nebo pořízení nového materiálu

Jedná se hlavně o tento materiál:

10 párů dětských běžek s botami i hůlkami ( 300,- Kč), které jsou vhodné hlavně pro děti, které potřebují vybavení na lyžařské výcvikové kurzy pořádané základními školami, ale také například pro pobyt na horách při jarních prázdninách.

10 ks - Spací pytle + hygienické vložky ( 200,- Kč)

11 ks - Polystyrénové plavací vesty pro vodáky ( 200,- Kč)

10 ks - Izolační podložky do stanu (karimatky) ( 100,- Kč)

10 ks - turistický stan ( 300,- Kč)

 

Další informace Vám poskytne Váš úsekový důvěrník nebo člen výboru ZO FN2.

                                                        

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

_________________________________________________________________

Vydává:         Výbor základní organizace ZO FN2

                  Odborového svazu zdravotnictví

                  a sociální péče České republiky

                  Alej Svobody 80

                  304 60 Plzeň

Tel./ Fax.:   019 / 531 420

E - mail:         popule@fnplzen.cz