ZPRAVODAJ

                         

                           č.12 / 2000

                         Odborové organizace FN 2

 

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

 

                         ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  21.12.2000

                                                           

              

                                              

 

                                         

                                                              - 2 -

OBSAH:    

 

1.     Informace z jednání výboru ZO FN2 (15.11.,29.11.,13.12 a 20.12.2000)

 

2.     Informace z konference ZO FN2

 

3.     Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 

4.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 a OS

 

5.     Slovo předsedy na závěr roku

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

 

Na jednáních výboru ZO FN2 byly  projednány tyto záležitosti:

 

-         Informace o průběhu kolektivního vyjednávání mezi odborovými organizacemi  (FN1 a LOK) a zaměstnavatelem (FN Plzeň) o uzavření kolektivní smlouvy na rok 2001. 1. Kolo proběhlo 1.11., 2. kolo 14.11., 3.kolo 28.11, 4.kolo 7.12.a poslední 5.kolo se uskutečnilo v pátek 15.12.t.r.

 

-         Rozbor hospodaření FN Plzeň v 1.pololetí 2000, provedený OS

 

-         Návrh a schválení paušálního příspěvku pro přidružené členy naší ZO ve výši 100,- Kč za měsíc, jako průměrná výše členského příspěvku v r.2000.

 

-         Informace z celostátního turnaje v kuželkách, který pořádal OS ZSP ČR ve dnech 24.-26.11.2000. Turnaje se zúčastnilo naše družstvo ve složení: ing.Popule, p.Pena, p.Lauermann a pí. Kojzarová. Družstvo se umístilo na  11.místě ze 17 zúčastněných v kategorii mužů a smíšených družstev. Pro zlepšení výkonnosti je třeba trénovat ! Z toho důvodu bude v příštím roce zajištěn pronájem kuželny, který bude financován z prostředků FKSP.

 

-         Projednány organizační změny – od 1.2.2001 bude zrušen vlastní úklid v areálu FN Lochotín a tím se uvolní 24 pracovnic, které částečně přejdou na jiná pracoviště FN a zbytek bude propuštěn. Z těchto pracovnic je pouze jedna naší členkou. Proto s ní byla celá záležitost podrobně projednána při osobním jednání a byla instruována o dalším postupu tak, aby nebyla poškozena, zejména v délce výpovědní doby, výši odstupného, náplně  práce s vazbou na zadávání práce po organizační změně a možných       překážek v práci na straně zaměstnavatele.

 

 

 

 

-         3 –

-         Další organizační změny: od 1.2.2001 změna počtu úseků na ústavu mikrobiologie – bude promítnuto do organizačního řádu FN v příloze č.2.                  – na Gynekologicko-porodnické klinice dojde od 1.2.2001 k organizační

        změně na úseku telefonní ústředny a vrátnice. Je to reakce na problém

        směnného provozu, který na podnět pracovnic, našich členek řešila naše

        odborová organizace.

 

Schválené příspěvky z odborových prostředků:

 

Jana DRŽÍKOVÁ:                          200,- Kč, individuální cvičení

Martina VÍTOVÁ:                     200,- Kč, individuální cvičení

Alena RYPLOVÁ:                           200,- Kč, individuální cvičení

Roman BURŠÁK:                    500,- Kč, školka v přírodě-dcera

Miroslava RUGOVACOVÁ:              2 000,- Kč, sociální podpora    

Ivanka NOVÁKOVÁ:                      500,- Kč, příspěvek na brýle

Linda GOTTWALDOVÁ:             200,- Kč, individuální cvičení

 

Schválené odměny z FKSP:

 

MUDr. Zdenko VYKOPAL:        3 000,- Kč, první odchod do důchodu

Václav ZENG:                         5 200,- Kč, první odchod do důchodu

 

Sociální podpora z FKSP:

 

Marie VITÁKOVÁ:               5 000,- Kč, ztráta zaměstnání manžela

 

Půjčka z FKSP:

 

Marie MAREŠOVÁ:            20 000,- Kč, na překlenutí tíž.fin.situace

 

Noví členové naší ZO:

 

Pavla ŠMOLÍKOVÁ –    OLVaS Lochotín – od 1.11.2000
Zdeněk ŠILER                   RDG oddělení -  od 1.11.2000

Markéta KOJZAROVÁ – přidružený člen – od 1.11.2000

Jiří LAUERMANN -         přidružený člen – od 1.11.2000

Olga ROUBOVÁ -  Interna 5. Patro FN Lochotín – od 1.1.2001

Radek SÜSS  - RDG oddělení FN Lochotín –            od 1.1.2001

Marcela PROKEŠOVÁ – OLVaS FN Lochotín -     od 1.1.2001

 

Odhlášené členky: Jindřiška EICHLEROVÁ – od 1.1.2001 členství ukončeno

                            Jana KOCOUROVÁ – od 1.12.2000 členství ukončeno

                            Ivana LUNGOVÁ -      od  1.12.2000 členství ukončeno

 

 

                                                     - 4 -

2. Informace z konference ZO FN2:

 

V pátek  1.12. 2000 proběhla v PDA Peklo výroční konference naší odborové organizace za účasti vybraných delegátů (podle platného volebního řádu), bývalých zaměstnanců – důchodců, členů naší ZO a pozvaných hostů. Místo ředitelky FN, která se omluvila pro zaneprázdnění, se zúčastnila náměstkyně pro zdravotní péči paní MUDr.Jitka Šlechtová a předseda odborového svazu pan dr.Jiří Schlanger.

 

Konference proběhla podle schváleného programu:

Pracovní část začala volbou pracovních komisí. Ty začaly ihned pracovat. Byly předneseny zprávy o činnosti ZO FN2 v letošním roce, zprávy jednotlivých komisí a proběhla diskuse. V ní vystoupili přítomní hosté. V rámci pracovního programu byly předneseny návrhy na změnu finančního řádu naší ZO a návrh na doplnění zásad čerpání odborových prostředků. Návrhy byly odhlasovány bez připomínek. Pracovní část konference skončila zprávou mandátové komise          a hlasováním o usnesení. To bylo přijato jednohlasně.

 

Následovala společenská část konference, kdy se podávalo občerstvení a hrála hudba. Potom následovala volná zábava.

 

Konference se letos účastnili na vlastní přání především naši noví členové, kteří se tak i neformálně dozvěděli o činnosti naší odborové organizace. Snad i proto se nám daří nábor nových členů, kterých letos bylo více než 20% !

 

3. Informace z odborového svazu:

 

-         Jednala výkonná a dozorčí rada odborového svazu – zprávy z jednání jsou

     pravidelně zveřejňovány v Bulletinu OS, který je k dispozici ve výboru ZO.

 

-         Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky zaslal všem

Základním organizacím další podrobné materiály ke kolektivnímu vyjednávání:  Materiály a právní rozklady k pracovním pohotovostem a přesčasům podle nového zákoníku práce, nové tarifní tabulky atd.

 

-         Ve středu 6.12.2000 proběhla v Praze schůzka předsedů ZO OS ZSP ČR

     fakultních nemocnic s vedením odborového svazu, se zástupci LOK            a následně s řediteli fakultních nemocnic z celé republiky. Na programu

      bylo financování zdravotnictví a problémy kolem nového zákoníku práce. Za naší organizaci se zúčastnil předseda ZO FN2 ing. Petr Popule, který informoval o jednání a výsledcích výbor ZO.

 

 

 

                                                        

                                                      - 5 -                          

4.     Informace o připravovaných akcích odborů FN2 a OS:

 

Začátkem příštího roku se uskuteční kulturní akce: návštěva divadelního představení  „Vrabčák z předměstí“. 

 

5.     Slovo předsedy na závěr roku:

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové a přátelé,

 

Stojíme nejen před koncem běžného roku, ale také před koncem století a dokonce tisíciletí. Tento magický přelom mnozí z nás očekávají s jistou nadějí, že všechno bude jiné a ve skrytu duše věří, že snad i lepší. Jen notoričtí pesimisté neustále hořekují nad tím, jak je všechno horší a horší. Já osobně tuto skepsi nesdílím. Při rekapitulaci naší práce (a teď mám na mysli tu odborovou) nacházím objektivně doložitelné pozitivní výsledky, které nás posunuly opět        o kousek dál. Namátkou chci zmínit úspěšné kulturní a sportovní akce pro naší členskou základnu a poskytování ostatních výhod ve formě příspěvků na nejrůznější, především sociální, účely. Těžištěm ale zůstává důsledné hájení oprávněných zájmů našich členů. I to se nám v poslední době daří. Snad i proto došlo u naší organizace k výraznému zvýšení členské základny. Jsem tomu osobně rád i přesto, že bych byl raději, kdyby k pracovně právním ani jiným sporům nedocházelo vůbec. Ale zároveň vím, že je to přání nereálné.

 

V nastávajícím čase Vánoc Vám osobně přeji především zdraví a klid, dále potom úspěchy v práci i rodině a optimismus do dalšího života.

 

                                                                                    Ing. Petr Popule, v.r.

                                              

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

 

Výbor Základní organizace odborů  FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60  PLZEŇ

_________________________________________________________________

Vydává:         Výbor základní organizace ZO FN2

                  Odborového svazu zdravotnictví

                  a sociální péče České republiky

                  Alej Svobody 80

                  304 60 PlzeňTel./ Fax.:   019 / 531 420

E - mail:         popule@fnplzen.cz