ZPRAVODAJ

č.2 / 2000

Odborové organizace FN 2

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 3.2.2000

- 2 -

OBSAH: 1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (19.1 a 2.2.2000)

    1. Informace z Odborového svazu ZSP ČR
    2. Informace o připravovaných akcích odborů FN2 a OS

4. Další informace pro členy ZO FN2

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

Na jednání výboru ZO FN2 dne 19.1.t.r. byl schválen tématický zájezd pro rodiče s dětmi do Paříže ve dnech 27.4. - 1.5.2000. V programu zájezdu bude návštěva muzea vědy a techniky v La Villette a návštěva akvaparku s možností rehabilitace, koupání atd. Cena zájezdu bez příspěvků je 5 000,- Kč. Obsahuje dopravu autobusem Karosa Lux s možností občerstvení po cestě, 3x nocleh se snídaní v hotelu Village (se sociálním zařízením na pokoji), průvodce a základní pojištění.

Příspěvky naší odborové organizace: - pro člena ZO FN2 1 500,- Kč

- pro rodinného příslušníka 1 000,- Kč

- pro děti členů 2 000,- Kč

- pro důchodce 500,- Kč

Cena bude dále snížena o poměrnou částku za dopravu, která se hradí z FKSP. Zaměstnanec FN může také zažádat o příspěvek na dovolenou ve výši 3 000,- Kč a dalších 300,- Kč na rehabilitaci v rámci zájezdu. Celková cena pro výše uvedené kategorie účastníků bude upřesněna po celkové kalkulaci dopravy. Cizí účastníci budou platit plnou cenu zájezdu.

Další schválený zájezd se uskuteční do Španělska - Tossa de Mar ve dnech

  1. - 23.7.2000. Jedná se o pobytový zájezd pro rodiny s dětmi na pobřeží Costa Brava s možností fakultativních výletů do okolí, které je nesmírně bohaté na historické památky i současné turistické atrakce , např. koupání v  moři

i v nedalekém akvaparku, možnost kulturního a společenského vyžití v nejmalebnějším koutě této části Španělska. Ubytování ve ** hotelu s polopenzí ( snídaně servírované - kontinentální, večeře formou švédských stolů), doprava autobusem s možností občerstvení po cestě. Autobus bude po celou dobu zájezdu na místě k dispozici pro fakultativní zájezdy (možnost návštěvy Barcelony, Fugeras, Andorry, Monseratu apod.).V ceně zájezdu je i základní pojištění pro cestu a pobyt. Plná cena zájezdu bez příspěvků je 10 000,- Kč

Příspěvky naší odborové organizace: pro člena ZO FN2 - 2 000,- Kč

pro rodinného příslušníka- 1 500,- Kč

pro dítě člena ZO FN2 - 1 500,- Kč

pro důchodce - 1 000,- Kč

- 3 -

Zaměstnanec FN Plzeň může požádat zaměstnavatele o příspěvek na dovolenou

z FKSP ve výši 3 000,- Kč a dalších 300,- Kč na rehabilitaci v rámci tohoto zájezdu. Další snížení ceny pro účastníky zájezdu budou uvedeny v podrobných informacích k závazným přihláškám po kalkulaci ceny dopravy zájezdu, na kterou se přispívá z FKSP. Celková cena pro naše členy bude velmi lukrativní. Očekáváme proto velký zájem a proto po obdržení předběžných přihlášek neváhejte s odpovědí ! V případě velkého zájmu bude provedeno výběrové řízení podle včas zveřejněných kritérií. To platí pro oba uvedené zájezdy, pořádané naší základní odborovou organizací.

Na jednáních výboru ZO FN2 19.1.a 2.2.t.r. byly dále projednány tyto záležitosti:

Jiřina Hejlová (OLVaS Bory) - 500,- Kč

Ludmila Zemanová (OLVaS Bory) - 500,- Kč

Jiří Svoboda (doprava): 15 000,- na překlenutí tíž. fin. situace (dl. nemoc)

Ing. Petr Popule (OTI): zvýšení půjčky z 50 000,- na 60 000,- Kč na

pořízení bytu - v r.1999 nečerpáno, letos zvýšen limit podle platných zásad.

Ing.Olga Machková (EO) : 1 000,- Kč lyžařský výcvikový kurz pro 2 děti

200,- Kč na individuální cvičení - jóga

Ilona Záhoříková (OLVaS Bory): 200,- Kč na individuální cvičení

 

 

 

- 4 -

2. Informace z odborového svazu:

našeho odborového svazu přišly důležité legislativní materiály, které budou mít vliv na odměňování pracovníků ve zdravotnictví:

1) Nařízení vlády č. 312/1999 Sb., kterým se mění nař.vlády č. 333/1993 Sb. o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdových zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci.

2) Nařízení vlády č. 313/1999 Sb., kterým se mění nař.vlády č. 303/1995 Sb. o minimální mzdě.

3) Vyhláška č. 314/1999 Sb., kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 310/1995 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb ve znění vyhlášky č. 167/1997 Sb.

4) Nařízení vlády č. 332/1999 Sb., kterým se mění nař.vlády č. 48/1995 Sb. o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.

  1. Informace o připravovaných akcích:

Ve smyslu plnění programu odborového svazu v oblasti kulturního a sportovního vyžití svých členů budou letos uspořádány “SPORTOVNÍ HRY OS ZSP 2000”

v následujících disciplínách:

O tom, v jakých z uvedených sportů budou turnaje uspořádány, kdy a kde, rozhodne předběžný zájem základních organizací.

Protože v naší základní organizaci funguje oddíl volejbalu, zaslali jsme předběžnou přihlášku na OS. Pro informaci pro zájemce uvádíme, že se družstvo volejbalu schází pravidelně jedenkrát týdně v tělocvičně 33. ZŠ v Zadních Skvrňanech vždy v úterý od 18,30 hodin do 20,00 hodin. Přijďte i Vy mezi nás!!!

Vyzýváme také zájemce o stolní tenis a ostatní uvedené sporty, aby projevili svůj zájem a ozvali se na naši adresu, uvedenou níže! Pořádané turnaje budou dotované OS hodnotnými cenami a budou organizačně a finančně dobře zajištěny. Navazuje se tak na tradice, které byly velmi oblíbené mezi členy odborů a které

- 5 -

přispívaly nejen k dobré fyzické kondici, ale také k dobrým vztahům mezi lidmi, které jsou v současné době v naší společnosti tak potřebné...

  1. Další informace pro členy ZO FN2:

Právní poradenství.

Členství v odborech zakládá právo člena na hájení jeho oprávněných zájmů vůči zaměstnavateli nejen v rámci kolektivního vyjednávání, ale také při zcela individuálních problémech, zejména v pracovně právních záležitostech, v problémech s odměňováním a v některých osobních problémech. Někdy je nezbytné využít i kvalifikovanou právní pomoc, např. poradenství, sepsání listiny

o právním úkonu, sepsání právního rozboru věci, jednání s protistranou, písemné podání u soudu atd. Uvedené služby jsou poskytovány členům odborových svazů

sdružených v ČMKOS z d a r m a. V jednotlivých regionech České republiky fungují střediska regionálního právního poradenství, kam se můře každý člen odborů obrátit. Musí ovšem jednoznačně prokázat svoje členství v příslušném odborovém svazu, tedy například doporučením nebo potvrzením svojí základní odborové organizace o tom, že má splněny všechny svoje závazky, které vyplývají z členství v ZO OS ZSP ČR.

V Plzni sídlí regionální právní poradenství v Pobřežní ulici č.8, 303 15 Plzeň, telefon: 019/72 36 039, fax: 019/723 60 39, E-mail: rpppplzen@iol.cz.

Právní poradenství poskytuje: JUDr. Miluše HUGROVÁ a JUDr.Josef SIEGEL

v následujících návštěvních hodinách:

dr. Hugrová: dr.Siegel: .

úterý,středa: 10,00 - 17,00 hodin úterý, středa: 9,00 - 16,00 hodin

čtvrtek: 13,00 - 15,00 hodin čtvrtek: 13,00 - 15,00 hodin

Případnou schůzku je nutné nejprve telefonicky objednat, nejlépe prostřednictvím výboru naší základní organizace,která zajistí i potřebné potvrzení o členství v ZO.

Půjčování sportovních potřeb.

Naše základní organizace získala z likvidovaného dětského tábora do svého vlastnictví některý sportovní a turistický materiál, který hodlá využívat pro půjčování svým členům. Půjčování je bezplatné, zájemce pouze složí příslušnou zálohu (částky v závorce u jednotlivých položek), která mu bude vrácena v plné

- 6 -

výši, pokud vrátí zapůjčenou věc bez poškození. V případě poškození, znečištění nebo ztráty věci bude záloha použita na opravu nebo pořízení nového materiálu

Jedná se hlavně o tento materiál:

10 párů dětských běžek s botami i hůlkami ( 300,- Kč), které jsou vhodné hlavně pro děti, které potřebují vybavení na lyžařské výcvikové kurzy pořádané základními školami, ale také například pro pobyt na horách při jarních prázdninách.

10 ks - Spací pytle + hygienické vložky ( 200,- Kč)

11 ks - Polystyrénové plavací vesty pro vodáky ( 200,- Kč)

10 ks - Izolační podložky do stanu (karimatky) ( 100,- Kč)

10 ks - turistický stan ( 300,- Kč)

Další informace Vám poskytne Váš úsekový důvěrník nebo člen výboru ZO FN2.

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

Vydává: Výbor základní organizace ZO FN2

Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

Alej Svobody 80

304 60 Plzeň

Tel./ Fax.: 019 / 531 420

E - mail: popule@fnplzen.cz