ZPRAVODAJ

č.3 / 2000

Odborové organizace FN 2

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 3.3.2000

- 2 -

OBSAH: 1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (16.2 a 1.3.2000)

  1. Informace o nové legislativě
  2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR
  3. Informace o připravovaných akcích odborů FN2 a OS

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

Na jednání výboru ZO FN2 dne 16.2.t.r. podal předseda ZO FN2 informace o probíhajícím jednání mezi odborovými organizacemi a vedením FN Plzeň:

 1. Zavádění identifikačních kartiček ve stravovacím provozu FN Bory. Proběhla schůzka u technicko provozního náměstka ing. Řeřichy za účasti pracovníků OLVaS Bory, odboru služeb, pracovníků SIS a předsedů odborových organizací ve FN. Pracovníci SIS předložili nabídka dvou firem na zavedení systému identifikace strávníků. Účastníci schůzky se dohodli, že bude vybrána firma, jejíž produkty jsou už ve FN používány a že bude v první fázi zvolena základní varianta pouze pro identifikaci a objednávání jídel s jedním objednávacím pracovištěm tak, aby zavedení systému bylo jednoduché, levné a rychlé. Další jednání na toto téma se uskuteční v pátek 3.3.2000.
 2. Příprava dětského tábora ve Vidžíně. Proběhla schůzka zástupců všech odborových organizací ve FN s vedoucí OPMA JUDr. Košařovou o možnosti provozování dětského tábora ve Vidžíně ve druhé polovině srpna t.r. asi pro 50 dětí na 14 dní. Bylo dohodnuto, že se provede průzkum předběžného zájmu o tuto formu dětské rekreace a potom se bude pokračovat v přípravě tábora.

Na jednáních výboru ZO FN2 16.2.a 1.3.t.r. byly dále projednány tyto záležitosti:

pí. Šimandlová (kontrolní odd.): 5 000,- Kč, 25 let ve FN

pí. Žítková (OLVaS Bory): 6 000,- Kč, 30 let ve FN

pí. Ryplová (OLVaS Bory): 10 000,- Kč na bytové zařízení

pí. Záhoříková (OLVaS Bory): 15 000,- Kč na bytové zařízení

pí. Trojanová (OLVaS Bory): 30 000,- Kč na bytové zařízení

pí. Svatoňová (OLVaS Bory): nesplňuje podmínku 4 roky ve FN.

 

 

- 3 -

2.Informace o nové legislativě:

Dne 20.1.2000 proběhlo v Plzni setkání s předsedou ČMKOS ve zdravotnictví RNDr.Jiřím Schlangerem a ekonomickými pracovníky odborového svazu,kterého se za naši odborovou organizaci zúčastnili ing. Petr Popule a Ladislav Pena.

Na této schůzce jsme byli seznámeni s návrhem novely zákoníku práce, která reaguje na legislativu Evropské unie tak, aby naše republika byla připravena na vstup do tohoto společenství. Předpokládaná účinnost novely je od 1.7.2000, ve vybraných ustanoveních až od 1.1.2001.

Dále jsme byli informováni o návrhu novely zákona o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku. Z obsahu např.vyplývá, že podmínky pro poskytování mzdy musí být stejné pro muže i ženy, pokud vykonávají práci stejné hodnoty. I tato novela předpokládá platnost od 1.7.2000 a některé části od l.l.2001.

Na závěr nám byl přednesen výklad k novele vyhlášky o FKSP, která na základě vyhlášky ministerstva financí č.314/1999 Sb. umožňuje hradit za zaměstnance příspěvek nebo jeho část na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Od 1.1.2000 se tedy rozšiřuje možnost použití FKSP i pro tyto účely. Objem prostředků a konkrétní výše příspěvku je plně v kompetenci zaměstnavatele a odborové organizace. Protože zmíněná novela byla přijata v době, kdy už byla dojednána kolektivní smlouva a schválen rozpočet FKSP na letošní rok, dohodly se odbory se zaměstnavatelem, že příspěvek na penzijní připojištění letos nebude ve FN poskytován. V průběhu roku budou připravována kritéria a proveden ekonomický propočet případných příspěvků tak, aby bylo možné upravit zásady čerpání FKSP na rok 2001.

Toto je pouze stručný obsah jednání a případní zájemci o podrobné znění těchto návrhů se mohou obrátit na předsedu ZO FN 2 ing.Petra Populeho nebo na člena výboru p.Ladislava Penu.

Pro Zpravodaj ZO FN 2 zpracoval:

Ladislav Pena

komise pracovně právní výboru ZO FN 2

 

 

 

- 4 -

3. Informace z odborového svazu:

4.Informace o připravovaných akcích:

 1. Doba členství v ZO FN2
 2. Účast na předešlých akcích ZO FN2
 3. Výše čerpání příspěvků z odborových prostředků ZO FN2
 4. Přednost aktivních členů ZO FN2

Poznámka:

Jako rodinný příslušník je považován také druh/družka člena ZO FN2. Tuto skutečnost je nutné doložit nejen společným bydlištěm partnerů, ale také potvrzením příslušného státního úřadu o tom, že jsou partneři jako druzi vedeni.

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60 PLZEŇ

________________________________________________________________

Vydává: Výbor základní organizace ZO FN2

Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

Alej Svobody 80

304 60 Plzeň

Tel./ Fax.: 019 / 531 420

E - mail: popule@fnplzen.cz