ZPRAVODAJ

č.4 / 2000

Odborové organizace FN 2

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 3.5.2000

OBSAH:

 1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (15.3,29.3,30.3,12.4. a 26.4.2000)

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 1. Informace o připravovaných akcích odborů FN2 a OS

4. BOZP – pracovní úrazy

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

Na jednání výboru ZO FN2 podal předseda ZO FN2 informace o probíhajícím jednání mezi odborovými organizacemi a vedením FN Plzeň:

 1. Zavádění identifikačních kartiček ve stravovacím provozu FN Bory.
 2. Proběhla 2.schůzka u technicko provozního náměstka ing. Řeřichy za účasti vedoucí OLVaS Bory, vedoucího odboru služeb, pracovníka SIS a předsedů odborových organizací ve FN. Technicko provozní náměstek předložil nabídku na nejlevnější řešení problému – zavedení autonomního PC s jednoduchou tiskárnou účetních dokladů ve výdejně stravenek. S tímto řešením byl ze strany odborů vysloven jednomyslný souhlas.

 3. Příprava dětského tábora ve Vidžíně.
 4. Proběhl průzkum předběžného zájmu o tuto formu dětské rekreace a byl zjištěn minimální zájem ze strany zaměstnanců. Důvodem může být skutečnost, že rodiče už zajistili svým dětem pobyty v jiných táborech, případně, že zveřejnění naší informace neproběhlo včas a v dostatečné míře (máme signály, že”Informace vedení FN” končí pouze u vedoucích pracovníků a nedostávají se k řadovým zaměstnancům). Proto se v přípravě na letošní tábor nebude pokračovat. Akci zopakujeme v příštím roce s větším předstihem a s větší publicitou.

 5. Problematika placeného parkování zaměstnanců FN
 6. Naší odborové organizaci byl adresován písemný dotaz na oprávněnost vybírání poplatků za parkovací karty od zaměstnanců FN Plzeň. Předseda ZO FN2 písemně žadatelce odpověděl s tím, že bude vyžádán právní rozbor situace odborovými právníky. Proto byl požádán předseda OS, aby se situací příslušní

  - 3 -

  pracovníci svazu zabývali. O stanovisku k uvedené problematice budeme členskou základnu informovat.

 7. Schválení nadlimitních přesčasových hodin.
 8. Na žádost zaměstnavatele se sešel dne 30.3.t.r. výbor ZO FN2 na mimořádném jednání, kde posoudil požadavek nadlimitní přesčasové práce pro příslušné kategorie zaměstnanců. Tomu předcházelo jednání s předsedy ostatních odborových organizací ve FN a zjištění jejich stanoviska. Výbor ZO FN2 dospěl k těmto závěrům: Z předložených podkladů vyplývá, že u specializovaných zdravotnických pracovníků je požadavek zcela oprávněný. U některých ostatních kategorií je nezbytné (vzhledem k výši požadovaných nadlimitních přesčasových hodin- až 400 hod.) posoudit, zda nedochází k porušování zákoníku práce nebo bezpečnostních předpisů, zejména stanovených přestávek v práci a předepsaná doba odpočinku mezi směnami. Tyto skutečnosti prověřuje předseda komise pro BOZP ve spolupráci s bezpečnostním technikem FN.

 9. Regionální konference odborového svazu.

Dne 19.4.2000 proběhla v Plzni regionální konference OS ZSP ČR. Na tuto konferenci byla zvolena jako delegátka za naší odborovou organizaci jednohlasně paní Marcela Špottová. O průběhu konference bude podána písemná zpráva v příštím zpravodaji.

Na jednáních výboru ZO FN2 16.2.a 1.3.t.r. byly dále projednány tyto záležitosti:

Ing. Vožechová (EO Bory): 200,- Kč příspěvek na cvičení

pí. Zieglerová (EO Bory): 500,- Kč příspěvek na brýle

pí. Lungová (OTO Lochotín): 500,- Kč příspěvek na školu v přírodě

p. Stejskal (doprava FN): 500,- Kč věcnýdar,odchodu do důchodu

pí. Čmolíková (ŠPAU): 5 000,- Kč soc.podpora,dlouhodobá nemoc

p. Libor Klasna,MUDr.Iveta HANIŠOVÁ,

pí. Věra Kondrová, Jana TUTKOVÁ,

pí.MartinaVÍTOVÁ,Marie PEROUTKOVÁ

pí. Monika Süssenbeková

- 4 -

pí. Radislava Koppová: 20 000,- Kč na bytové zařízení

p. Vlastimil Kondr: 10 000,- Kč na překlenutí tíž. fin. situace

p. Jiří Svoboda: 5 000,- Kč na překlenutí tíž. fin. situace

p. František Rohrer: 30 000,- Kč na bytové zařízení

3. Informace z odborového svazu:

4.Informace o připravovaných akcích:

- 5 -

 

 1. BOZP – pracovní úrazy.

 

Co je pracovní úraz a jak postupovat při pracovním úrazu, jeho registraci a evidenci.

Definice pracovního úrazu:

Za pracovní úraz považujeme jakékoli poškození zdraví nebo smrt, které byly způsobeny pracovníkovi nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů v souvislosti s ním.

Pracovní úrazy rozdělujeme do čtyř skupin (kategorií) dle vyhl. 110/1975 Sb.

 1. smrtelný
 2. těžký
 3. hromadný – je-li zraněno více než 10 osob
 4. ostatní – všechny pracovní úrazy, které nejsou v předchozích kategoriích

Od kdy pracovní úraz vzniká:

Jestliže následkem úrazu byla způsobena smrt nebo pracovní neschopnost trvající nejméně jeden den mimo dne, kdy došlo k pracovnímu úrazu.

Pozor!

Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.

Jak postupovat při pracovní úrazu – hlášení:

 1. Podle závažnosti úrazu vyhledat lékaře nebo přivolat lékařskou pomoc
 2. Nahlásit vedoucímu pracovníkovi, který by měl úraz zaznamenat do knihy úrazů
 3. Sepsat záznam o úrazu – není-li tiskopis na pracovišti, nahlásit technikovi BOZP, který záznam o úrazu sepíše. Záznam musí být sepsán do 2 dnů (dle vyhl.274/90 Sb,110/75 Sb.)

Náhrada za úraz

a) zaměstnanec si musí zažádat o náhradu škody, která je součástí evidence úrazů – sepíše u

technika BOZP.

b) u svého ošetřujícího lékaře požádat o posudek o bolestném (body), toto též předat

technikovi BOZP

c) takto kompletně sepsaný a nahlášený úraz je předán na právní oddělení FN

Další si postižený pracovník vyřizuje přes právní oddělení a technika BOZP.

K 20.3.2000 došlo ve FN od začátku roku již k 10ti pracovním úrazům, z toho 9 jich spadá do kategorie “ostatní”, 1 pracovní úraz do kategorie 3”hromadný” autonehoda.

Zpracoval: Václav Klik - předseda komise pro BOZP a člen výboru ZO FN2

 

- 6 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60 PLZEŇ

________________________________________________________________

Vydává: Výbor základní organizace ZO FN2

Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

Alej Svobody 80

304 60 Plzeň

Tel./ Fax.: 019 / 531 420

E - mail: popule@fnplzen.cz