ZPRAVODAJ

č.6 / 2000

Odborové organizace FN 2

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 22.6.2000

- 2 -

OBSAH:

  1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (24.5., 7.6. a 21.6.2000)

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

  1. Informace o připravovaných akcích odborů FN2 a OS
  2. BOZP – nápoje pro horké provozy ve FN Plzeň
  3. Informace o 2.celostátní konferenci OS ZSP ČR

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

Na jednání výboru ZO FN2 byly projednány tyto záležitosti:

- Pan Václav Klik, který pracuje ve výboru ZO FN2 na úseku BOZP prověřil dodržování pracovní doby, dodržování bezpečnostních přestávek a čerpání nadlimitních přesčasových hodin u řidičů ředitelství FN – nebyly shledány nedostatky.

- Personální oddělení oznámilo naší odborové organizaci vznik nového oddělení ve FN Plzeň – Oddělení klinické dietologie. Další organizační změnou je změna kompetencí náměstků pro zdravotní péči a nové rozdělení úseků ORTO ve FN. Výbor ZO FN2 projednal a bere na vědomí.

- Výbor ZO FN2 projednal písemné podání pracovnic FN Slovany a vyžádal si stanovisko zaměstnavatele k jejich pracovnímu zařazení. Dne 20.6.t.r. proběhla schůzka odborů s vedením FN. Byl dohodnutý tento postup: Objektivní zjištění náplně činnosti vrátných v průběhu července t.r. a potom další jednání o případném přeřazení do jiné kategorie podle katalogu prací. Jednání tedy dosud trvá.

- Výbor ZO FN2 začal projednávat nový finanční řád ZO, který bude vycházet ze vzorového organizačního řádu (je připravován odborovým svazem). Finanční řád je jedním z nejdůležitějších dokumentů základní organizace, vychází z něj rozpočet ZO a od něj se odvíjí veškerá činnost ZO. Po jeho vypracování ho musí schválit členská schůze nebo konference. Potom je finanční řád platný a závazný pro ZO.

 

 

 

- 3 -

Na jednáních výboru ZO FN2 byly dále projednány tyto záležitosti:

Marie MICHALÍKOVÁ: 500,- Kč příspěvek na školku v přírodě

Ivana LUNGOVÁ: 500,- Kč příspěvek na školu v přírodě

ing. Petr POPULE: 500,- Kč příspěvek na školu v přírodě

Anna POLÁKOVÁ: 500,- Kč příspěvek na školu v přírodě

Jana TUTKOVÁ: 500,- Kč příspěvek na školu v přírodě

Květoslav STEJSKAL: 1 000,- Kč příspěvek na rekreaci

Byli přijati noví členové ZO FN2: p. Richard ZACH, RDG L

pí. Marta PLZÁKOVÁ, OLVaS B

pí. Helena KOSTŘÍŽOVÁ, OLVaS L

pí. Marie ANDRÁŠIOVÁ, OLVaS L

pí. Jana BROŽOVÁ, OLVaS L

pí. Lucie KOŠAŘOVÁ, OLVaS L

pí. Simona HRUBÁ, OLVaS L

pí.Milena GAVORCZÁKOVÁ, OLVaS L

p. Roman BRUŠÁK, OLVaS L

pí. Nikol REIMANNOVÁ, neurologie

pí. Andrea VILDOVÁ, neurologie

p. Jiří BOČEK, DZS L

p. Pavel KESL, DZS B

2. Informace z odborového svazu:

- obsah a výsledky jednání tripartity ve zdravotnictví

- mzdová jednání na úrovni MZ i MPSV (ROPO)

- informace ke změnám zákoníku práce

a další aktuální otázky

- 4 -

3.Informace o připravovaných akcích:

 

4.BOZP – nápoje pro horké provozy ve FN Plzeň:

- Z iniciativy zaměstnavatele proběhla dne 8.6.t.r. schůzka k problematice horkých provozů ve FN Plzeň, za účasti vedoucího inspekčního odboru FN, technika BOZP FN, ústavní hygieničky, zástupkyně ekonomického odboru a zástupců odborů FN1 a FN2 (zástupce LOK se bez omluvy nezúčastnil). Byl konstatován současný stav v poskytování nápojů pro horké provozy a narůstající trend v požadavcích pracovišť. Vedoucí pracovníci obdrží od vedení FN dopis, v němž budou vyzváni k přehodnocení počtu pracovníků, kteří čerpají příspěvky na pití. Bude prověřeno některé charakteristické pracoviště za účasti hygieny tak, aby byly ověřeny podmínky pro poskytování nápojů. V příštím kolektivním vyjednávání bude projednán nový systém poskytování nápojů pro horké provozy tak, aby se nápoje poskytovaly pro skutečně exponované zaměstnance, nedocházelo ke zneužívání nápojů a celkový systém byl efektivní, operativní a levný.

5.Informace o 2. celostátní konferenci odborového svazu ZSP ČR

Dne 20.5.2000 se konala v Praze v hotelu Pyramida 2. Celostátní konference OS ZSP ČR, které se za ZO FN 2 zúčastnila jako delegátka Marcela Špottová – místopředsedkyně a ing. Petr Popule za dozorčí radu OS.

V předvečer konference se konal neformální společenský večer s hudbou k poslechu i tanci, kterého se jako host zúčastnil i místopředseda ČMKOS Milan Štěch.

Na konferenci byl přítomen předseda našeho odborového svazu, celý aparát a předseda OS pracujících ve školství Jaroslav Rössler.

Úvodní slovo pronesl předseda OS ZSP ČR RNDr. Jiří Schlanger, potom proběhla volba pracovních komisí konference. Předseda svazu přednesl zpráva o činnosti OS a plnění programu OS za uplynulé období a předseda dozorčí rady OS

- 5 -

Miloš Starecký přečetl zprávu dozorčí rady OS. Pak proběhla bouřlivá diskuse ohledně možné integrace mezi OS ZSP ČR a odborovým svazem pracovníků školství, v níž většina delegátů byla proti přímému sloučení obou svazů v dohledné době.Byla ustavena komise našeho odborového svazu, která se touto problematikou bude zabývat. Během diskuse byly také podány zprávy o činnosti jednotlivých sekcí OS (hygienické, manažérské,sociál). Posledním bodem bylo přijetí usnesení a závěr konference Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky.

Konference se zabývala hlavně problematikou odměňování ve zdravotnictví a sociální péči ve státě, zaměstnaností a dalšími současnými problémy v našich odvětvích. Byl vysvětlen příklad jak postupovat v případě neshod se zaměstnavatelem. Je možné se obrátit přímo na OS ZSP ČR nebo na regionálního poradce, který je pro náš region pan Roman Soukup.

Z materiálů konference zpracovala: Marcela ŠPOTTOVÁ

 

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60 PLZEŇ

________________________________________________________________

Vydává: Výbor základní organizace ZO FN2

Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

Alej Svobody 80

304 60 Plzeň

Tel./ Fax.: 019 / 531 420

E - mail: popule@fnplzen.cz