ZPRAVODAJ

č.7 - 8 / 2000

Odborové organizace FN 2

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

( Prázdninové dvojčíslo )

 

 

 

 

 

Datum vydání: 25.8.2000

- 2 -

OBSAH:

  1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (11.7. a 16.8.2000)

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

  1. Informace o připravovaných akcích odborů FN2 a OS
  2. Informace z jednáních o navýšení platů ve zdravotnictví

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

Na jednání výboru ZO FN2 byly projednány tyto záležitosti:

zejména kulturních, kdy propadají drahé vstupenky a naopak na některé členy se

vstupenky nedostanou.Výbor ZO FN2 vyzval členy, kterých se tato problematika

v poslední době týkala k úhradě vzniklé škody,což se v jednom případě podařilo,

ve druhém nikoliv a členka raději vystoupila z naší odborové organizace.Proto se

do budoucna uvažuje o spoluúčasti členů na financování kulturních akcí. Budou

také stanovena pravidla pro účastníky kulturních akcí tak, aby k podobným

případům nedocházelo.

Výbor ZO FN2 podklady projednal a bere je na vědomí.

p.Ivo Ličman (vedoucí odboru dopravy FN) zařazení svých podřízených (řidiči

a závozníci) do režimu klimaticky nepříznivého pracovního prostředí s nárokem

na příspěvek na nápoje. Výbor ZO FN2 souhlasí a návrh podporuje.

finanční řád ZO, Volební řád pro volby výboru ZO a DR a Jednací řád

členské schůze (konference) odborové organizace. Po jejich zpracování a

přípravě musí tyto dokumenty schválit členská schůze nebo konference. Potom

budou platné a závazné pro ZO na další období.

- 3 -

vrátila dobropisem na účet naší ZO. Peníze ale budou převedeny na účet FKSP, protože doprava byla z těchto prostředků hrazena. Proto se nemohou peníze vracet účastníkům, přestože ti si platili dopravu MHD (metro ze Zličína a zpět)

z vlastních prostředků. Vzhledem k výši dotace na vstupenky však nikdo soudný

nemůže mít pocit vlastního poškození…

14. – 23.7.2000 . CK Remta vrátil téměř 20 000,- Kč za dopravu do FKSP, z níž

byla doprava zálohově hrazena. Naopak naše ZO doplatí cca 32 000,- Kč za poskytnuté služby. Jedná se o doplatek k poskytnuté záloze, placené předem. Celková cena zájezdu byla 409 795,- Kč a nepřekročila předem stanovenou smluvní cenu 10 000,- Kč / osobu. Zájezdu se zúčastnilo 41 osob.

Na jednáních výboru ZO FN2 byly dále projednány tyto záležitosti:

Marie VITÁKOVÁ: 500,- Kč příspěvek na brýle

Ing. Czeslava ENGLEROVÁ: 20 000,- Kč na bytové zařízení

Ing. Jiří HANIŠ: 30 000,- Kč na bytové zařízení

Libuše BŘÍZOVÁ: 20 000,- Kč na bytové zařízení

- 4 -

2. Informace z odborového svazu:

 

3.Informace o připravovaných akcích:

organizaci zúčastní předseda komise BOZP p. Václav KLIK a předseda ZO FN2

ing. Petr POPULE.

p.Ladislav Pena, pí. Marcela Špottová a pí. Zdeňka Havlová. Z obou seminářů budou vypracovány stručné zprávy pro členskou základnu a ty budou zveřejněny v našem Zpravodaji

- návštěva hornického muzea

- návštěva výtvarnice a malířky Vítězslavy Klimtové

(Pohádková země – strašidla, vodníci a skřítkové…)

  1. Informace z jednání o navýšení platů ve zdravotnictví:

Jak jistě mnozí z vás z masmédií víte, jedná se už delší dobu o zvyšování platů ve zdravotnictví, a to jak na úrovni vlády, tripartity, ministerstva zdravotnictví i na dalších úrovních. Náš odborový svaz vystupuje v těchto jednáních aktivně a iniciativně, což přináší pozitivní výsledky. Jedním z nich je připravované zvýšení platů zdravotnických pracovníků v průměru o 10% tarifů k 1.10.2000, které uložil realizovat ministr zdravotnictví ředitelům přímo řízených zdravotnických zařízení, tedy i FN Plzeň. Kopii dopisu jsme získali, a tak si i vy sami můžete utvořit svůj názor na tuto problematiku:

- 5 -

___________________________________________________________________

V Praze dne 1.srpna 2000

čj. 218/00/OME-0773-28.7.2000

Vážená paní ředitelko,

protože v roce 2000 se nemění předpisy o platech zdravotnických pracovníků, žádám Vás,

abyste od 1. října 2000 zvýšila platy všech kategirií zdravotnických pracovníků v průměru o 10%

platových tarifů.

Zvýšení je možno provést úpravou osobních příplatků, pochopitelně v mezích možností daných

nařízením vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.

Druhou možností je uplatnit § 11 odst. 5 nařízení vlády č.251/1992 Sb., o platových

poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, v platném znění (poslední

novela č. 125/2000 Sb.), tj. sjednání vyšších platových tarifů v rámci jejich rozpětí v kolektivní

smlouvě. Pokud budete chtít tuto možnost využít, považuji za potřebné, abyste měla pro Vámi řízenou organizaci dobře zpracovaný dodatek ke kolektivní smlouvě(poř.uzavřenou kolektivní smlouvu),který stanoví mimo jiné jasná pravidla využívání rozpětí tarifů podle předem daných kritérií. Pokud mi předložíte žádost o souhlasu s uplatněním výše uvedeného § 11 odst.5 včetně pravidel, rád této žádosti vyhovím. Současně upozorňuji na “Návrh dodatku ke kolektivní smlouvě”, který předložil Lékařský odborový klub dne 29. června 2000.

Doporučuji, abyste projednala zvýšení platů s odborovými organizacemi. Jsem si vědom, že toto navýšení platů si v řadě případů bude vyžadovat využití vnitřních rezerv. Odborové organizace by se měly aktivně spoluúčastnit na jejich hledání a realizaci.

Vím, že ekonomická situace v jednotlivých zdravotnických zařízeních je výrazně odlišná.

Skutečnost, že úhrady pro II.pololetí r.2000 přinášejí v průměru o 2% vyšší příjmy od zdravotních pojišťoven, neznamená stejný nárůst pro všechny. Jsem si vědom Vaší odpovědnosti za vyrovnané hospodaření Vámi řízeného zdravotnického zařízení a proto musím formulovat podmínku, že zvýšení platů nepovede ke zhoršení hospodářského výsledku.

Ke kontrole plnění tohoto platového opatření se použije srovnání průměrného tarifního platu a osobního příplatku celkem na jednoho přepočteného zdravotnického pracovníka v jednotlivých kategoriích za IV. čtvrtletí r.2000 a IV.čtvrtletí r. 1999.

Očekávám, že pro zlepšení odměňování zdravotnických pracovníků využijete všechny možnosti, které ve Vámi řízeném zdravotnickém zařízení existují.

S pozdravem

Bohumil Fišer, v.r. – ministr zdravotnictví ČR

___________________________________________________________________

Ředitelka FN Plzeň se obrátila na odborové organizace ve FN a dne 24.8.2000 proběhla první schůzka, týkající se platů ve FN Plzeň. Za naší odborovou organizaci se jí zúčastnil ing. Petr Popule a Ladislav Pena. Přestože ředitelka FN předeslala, že zvyšování platů se má podle pokynu ministra zdravotnictví týkat pouze zdravotnických kategorií, byl naší organizací vznesen požadavek, aby tam byly

- 6 -

zahrnuty i kategorie nezdravotnických profesí. Po delším jednání bylo dohodnuto, že se tato otázka bude dále řešit a byly nastíněny možnosti a způsoby řešení. Jednání mezi odborovými organizacemi ve FN a vedením FN budou v nejbližší době pokračovat a o výsledcích těchto jednání budeme naše členy ihned informovat. Oficiální stanovisko našeho odborového svazu k uvedené problematice si můžete přečíst v dopisu, adresovaném všem členům OS ZSP ČR:

Dopis VR OS členům svazu

 

Od počátku letošního roku vyjednává náš odborový svaz jednak samostatně a jednak společně s dalšími odborovými svazy bývalé rozpočtové a příspěvkové sféry o úpravě platů a platových tarifů, která by vycházela ze stavu odměňování v České republice v uplynulém období a reflexe vývoje reálných mezd a inflace.

Výsledkem samostatného jednání odborového svazu s ministrem zdravotnictví byl přislib zvýšení platů zdravotnických pracovníků o 10% tarifů od 1. října 2000 a další úprava od začátku roku 2001.Koncem měsíce července náš odborový svaz připomínkoval návrh znění dopisu ministra zdravotnictví ředitelům přímo řízených nemocnic k této úpravě platů zdravotnických pracovníků. Přikládáme Vám text dopisu, který ministerstvo zaslalo a kde respektovalo připomínky našeho odborového svazu, kromě jedné, ale zásadní, a tou byl nesouhlas s uvedením návrhu “Dodatku ke kolektivní smlouvě”, který předložil Lékařský odborový klub a který se týká plošného navýšení platů zdravotníků o tři stupně v tarifní třídě.Tento návrh LOKu je nesystémový, protože se týká úpravy pouze u mladších věkových kategorií zaměstnanců a u zaměstnanců nad 27 let praxe je nepoužitelný. U této skupiny zaměstnanců se může použít pouze ministrův návrh na úpravu osobních příplatků a nelze ani v plném rozsahu využít paragrafu 11 odst.5 nařízení vlády č. 251/1992 Sb. Zaměstnancům ve všech platových třídách od 10 platového stupně nelze navýšit plat o 10% platového tarifu posunutím o tři stupně, nebo samotným přidáním 10% platového tarifu, protože v těchto případech se přesáhne hodnota platového tarifu ve 12 platovém stupni a ten nelze překročit.

Upozorňujeme, že tento vnitrorezortní postup nemá souvislost s dalšími jednáními našeho odborového svazu a dalších svazů rozpočtové a příspěvkové sféry o navýšení platových tarifů všech zaměstnanců odměňovaných dle zákona č.143/1992 Sb., která probíhají s představiteli vlády, konkrétně místopředsedy Špidlou a Mertlíkem o navýšení platových tarifů těchto zaměstnanců od 1.1.2001. Odbory požadují minimálně takové navýšení, které by alespoň udrželo úroveň reálné mzdy a nedošlo k jejímu poklesu, a to za tento i příští rok. Vzhledem k tomu, že v letošním roce již zřejmě nedojde k plošné úpravě vyrovnávající inflaci. To by znamenalo zvýšení platových tarifů v tabulce přílohy nařízení vlády č. 251/1992 SB. asi o 12%. Po předchozím návrhu ministra financí na celkové navýšení mzdových prostředků pro rok 2001 ve výši 3%, na který představitelé odborových svazů bouřlivě negativně zareagovali, přišli představitelé vládní strany s návrhem na zvýšení o 4,5% mzdových prostředků, které by znamenalo navýšení platových tarifů asi o 7%. I toto navýšení je však pro odborovou stranu nepřijatelné, protože je nedostatečné vzhledem k předpokládané inflaci.Vzhledem k přípravě státního rozpočtu by mělo proběhnout další jednání dne 7.září 2000, po prohlášeních premiéra Zemana i ministra školství o podstatném navýšení platů ve školství však požadujeme ještě předem vysvětlení, jak bude s předpokládaným 4,5% nárůstem mzdových prostředků naloženo.

Náš odborový svaz i další účastněné svazy se rozhodly, že pokud vláda v zářijovém jednání v úpravě platových tarifů nepřistoupí na princip zabránění poklesu reálných mezd, uspořádají v pondělí 18. září t. r. odboráři protestní akci proti postupu vlády a neplnění jejich slibů. Je již čas sdělit veřejnosti, jak se vláda chová k těm, kteří pracují ve veřejných službách, ve prospěch občanů státu a jak neřeší problémy, jež by mohly mít dopad na efektivitu státního rozpočtu stejně jak činily předcházející vlády. Stačí vyjmenování hesel - banky, zvýhodnění dlužníků oproti věřitelům, tolerování neplacení zdravotního a sociálního pojistného, preferování stranické příslušnosti nad odborností atd. Nůžky mezi odměňováním v podnikatelské sféře a veřejných službách se otvírají stále více, to je však pro vládu zřejmě pouze zanedbatelný problém.

Věříme, že další jednání budou úspěšná, musíme se však připravit i na méně optimistickou variantu. Ihned po

dalším jednání obdrží naše odborové organizace informaci o výsledcích jednání a dalším postupu.

Vyzýváme proto členy našeho odborového svazu, aby se připravili na případnou protestní akci a aby účastí na případné demonstraci vyjádřili nesouhlas s postupem vlády při vyjednávání o navýšení platových tarifů.

 

Výkonná rada OSZSP ČR

- 7 -

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60 PLZEŇ

________________________________________________________________

Vydává: Výbor základní organizace ZO FN2

Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

Alej Svobody 80

304 60 Plzeň

Tel./ Fax.: 019 / 531 420

E - mail: popule@fnplzen.cz