ZPRAVODAJ

č.9 / 2000

Odborové organizace FN 2

 

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

 

ve Fakultní nemocnici Plzeň

Tř.Dr.Edvarda Beneše 13

305 99 PLZEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum vydání: 14.9.2000

- 2 -

OBSAH:

 1. Informace z jednání výboru ZO FN2 (6.9.2000)

2. Informace z Odborového svazu ZSP ČR

 1. Informace o připravovaných akcích odborů FN2
 2. Informace z jednáních o navýšení platů ve zdravotnictví

 

1. Informace z jednání výboru ZO FN2 :

Na jednání výboru ZO FN2 byly projednány tyto záležitosti:

finanční řád ZO, Volební řád pro volby výboru ZO a DR a Jednací řád

členské schůze (konference) odborové organizace. Po jejich prostudování

proběhne na základě připomínek a námětů diskuse ve výboru ZO FN2, z níž

vyplyne návrh na schválení konferencí naší odborové organizace. Návrh bude

ještě před tím dán k připomínkovému řízení členům ZO FN2 prostřednictvím

úsekových důvěrníků. Potom budou dokumenty platné a závazné pro ZO na

další období.

- 3 -

Na jednáních výboru ZO FN2 byly dále projednány tyto záležitosti:

Marcela ŠPOTTOVÁ: 500,- Kč sportovní soustředění syna

Marie PEROUTKOVÁ: 1 000,- Kč dětský tábor (2 děti)

Hana GRAUSGRUBEROVÁ: 33 099,- Kč na zakoupení bytu

Pavel KESL: 10 000,- Kč na bytové zařízení

Libor KLASNA: 15 000,- Kč na bytové zařízení

2. Informace z odborového svazu:

Proč jsme se s vládou nedohodli o platech v rozpočtových a příspěvkových organizacích

Marná byla snaha předsedů odborových svazů sdružujících zaměstnance rozpočtových a příspěvkových organizací dojednat s vládou platový růst za období stávajícího a příštího roku. Jednání s místopředsedy vlády Pavlem Mertlíkem a Vladimírem Špidlou je společensky celkem příjemná věc. Jsou-li však členy vlády, která má sice kus dobré vůle, ale nemá k jejímu naplnění žádný stupeň volnosti v rozhodování o státním rozpočtu, pak jsou jednání zbytečná.

Minulé jednání v červenci sice nepřineslo podstatné výsledky, ale vládní strana vyzvala k pokračování jednání v září s tím, že pro nastavení své vyjednávací pozice potřebuje znát jednak rozpočtové priority, jednak upřesnit východiska pro rozpočtovou politiku na budoucí rok, tedy předpoklad vývoje hrubého národního produktu a inflace. Již v tu chvíli bylo v první verzi státního rozpočtu na růst platů v rozpočtové a příspěvkové sféře připraveno 3,5 miliardy korun. Očima mzdářů a nás, kteří tvoříme vyjednávací tým, bylo zřejmé, že takový objem prostředků stačí sotva na pokrytí ministerstvem financí podhodnocené inflace a tedy k pouhému zachování reálných mezd. Že však chybějí peníze pro případ vyšší inflace a vůbec není řešena situace vyplývající ze skutečnosti, že vláda již v tomto roce nedala do rozpočtu ani korunu na víc a nezvýšila tarify. Již tehdy bylo zřejmé, že se reálná mzda v letošním roce bude propadat, a proto jsme vítali odklad jednání, protože jsme měli jistotu argumentační - podporovaly ji výsledky statistiky mezd a platů za první pololetí roku 2000.

Naše předpoklady se naplnily. Rozpočtová a příspěvková sféra již v pololetí ztrácí 1,5 % a vůči podnikatelské sféře dokonce 4 %, což v důsledku znamená, že jsme se opět odpoutali od vládou slibovaného 95% podílu mezd v rozpočtových a příspěvkových organizacích oproti mzdám v podnikatelské sféře a směřujeme k 90% podílu.

- 4 -

Leč veškerá argumentace je planá, když opoziční smlouva činí z vlády země na cestě k demokracii vládu protektorátní. Podmínky stanovené ODS v opoziční smlouvě a dokonce v novinových článcích předsedy ODS Václava Klause limitují chování vlády a zcela maří nejen možnost vyjednávání, ale i objektivně ekonomicky rozumných kroků. Neexistuje žádný odborný argument proti pozici, kterou v jednání zaujaly odborové svazy. Vyšly z předpokladu, že 3,5 miliardy plus finance ušetřené v důsledku nemocnosti vytvářejí prostor pro cca 7% navýšení tarifů a pokrytí inflace roku 2001. K pokrytí předpokládané inflace tohoto roku při veškeré střídmosti navrhly provést kumulované zvýšení tarifů v ROPO o 10 % s tím, že specifika zdravotnických a pedagogických pracovníků budou ještě řešena 10% příplatkem vypočteným z 12. stupně příslušné platové třídy, do které je zaměstnanec zařazen. Pro cca 450 tisíc zaměstnanců rozpočtových a příspěvkových organizací by bylo třeba navýšit rozpočtové prostředky o necelé 2 miliardy korun.

Po vyslovení této úvahy jednání rychle směřovalo k neúspěšnému konci. Ačkoliv na počátku vládní delegace deklarovala vůli dohodnout se a tvrdila, že neuzavření vládních jednání o rozpočtu vytváří prostor pro dohodu, na dotaz, zda je schopna nalézt řešení v dimenzi dvou miliard korun, pozitivní odpověď nepřišla.

Nezbylo, než jednání uzavřít. Bylo nám až trapně, protože přinejmenším místopředseda Vladimír Špidla moc dobře ví, že 10% zvýšení tarifů odpovídá závazku vlády v programovém prohlášení vlády, udržet reálné příjmy zaměstnanců veřejné správy a služeb. Dobře také ví, že takové zvýšení tarifů odpovídajícím způsobem koreluje se zvýšením minimální mzdy na 5000 korun k 1. lednu 2001. Dobře také ví, že nižší než 10% zvýšení tarifů je nejlepší cestou zmaru připravované transformace 12ti třídního tarifního systému na 16ti třídní, kterou chystá na příští rok podle zákona, který spolu s odbory prosadil v parlamentu na jaře.

Přestože nedošlo k dohodě, vláda se zavázala zvýšit tarify k 1. lednu 2001 o 6 %, tedy využít veškeré zvýšené prostředky státního rozpočtu do tarifů. Dále se vláda zavázala dodržet dohody uzavřené s odborovými svazy školství (září 2000) a zdravotnictví (květen 2000) o navýšení platů zvláštním 15% příplatkem vypočteným z 12. stupně příslušného tarifní třídy (ve stavu platném k 1. 1. 2001) do které je zaměstnanec zařazen. Platy pedagogických pracovníků by měly vzrůst o cca 16 %, rovněž zdravotničtí pracovníci se mohou dočkat cca 15-17 % nárůstu příjmu, zatímco ostatní zaměstnanci rozpočtových a příspěvkových organizací by měli očekávat pouze vyrovnání inflace roku 2001 a žádnou kompenzaci za letošní rok.

Takovou mzdovou politiku vlády vůči ROPO považují zúčastněné odborové svazy za nepřijatelnou, zvláště v období, kdy vláda deklaruje hospodářský růst. Českomoravská konfederace odborových svazů jejich stanovisko podporuje. Je zcela logické, že se zaměstnanci veřejné správy a služeb chtějí přiměřeně podílet na rozdělení profitu z hospodářského růstu, protože k němu spoluvytvářejí předpoklady.

Proto se většina odborových svazů sdružující zaměstnance veřejné sféry rozhodla s podporou ČMKOS vyjádřit svůj nesouhlas se mzdovou a rozpočtovou politikou vlády a protestovat proti ní.

Výkonná rada Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR vyzývá své základní odborové organizace, členy a příznivce, aby přišli podpořit vyjednávání odborových svazů a legitimní požadavky na naplnění vládních slibů.

RNDr. Jiří Schlanger, předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

V Praze, dne 8.9.2000.

 

Odborovým organizacím

Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

 

 

Podpořte svou účastí prosazení požadavků vyjednávačů rozpočtové a příspěvkové sféry (s podporou, ale bez účasti OS školství)

na společné demonstraci,

- 5 -

konané těsně před konáním mimořádného sněmu ČMKOS

v pondělí, dne l8. září 2000

náměstí W.Churchilla v Praze 3

(před Domem odborových svazů)

v 11.00 hodin

proti mzdové a rozpočtové politice vlády a neplnění jejích slibů

na demonstraci vystoupí představitelé ČMKOS a předsedové svazů ROPO

Jednání o navýšení platů pro tento rok bylo bezvýsledné, návrhy vládních vyjednavačů pro rok 200l neodpovídají požadavku přinejmenším zachování reálných platů. Poslední jednání dne 7.9.2000 bylo opět neúspěšné (v příloze podrobná zpráva o jednání ROPO s vládou).

Na věci nemění ani skutečnosti, že se jedná ve zdravotnických zařízeních o navýšení platů zdravotnickým pracovníkům od l.10.2000. Jednak jde pouze o část zaměstnanců , jednak oproti našim požadavkům při vyjednávání s MZ je tento krok postaven pouze na pokynu ministra ředitelům a doporučení zřizovatelům a z vlastních prostředků organizace. Tyto pokyny měly být ministrem odeslány do konce června.

 

 

Ke slibovanému navýšení platů zdravotnickým pracovníkům od l.l.2001 jsme ještě neobdrželi jediný podklad.

Ve zdravotnictví a v sociální péči však pracuje celá škála zaměstnanců s právem na spravedlivou odměnu za práci.

 

Proto zmobilizujte síly, přijeďte aktivně demonstrovat, nespoléhejte se na to, že to za Vás učiní jiní !!!

Za výkonnou radu OS

RNDr. Jiří Schlanger,

předseda

 

 

Organizační opatření:

Místo shromáždění : náměstí W. Churchilla Praha 3

(před Domem odborových svazů)

- 6 -

Den, hodina : pondělí 18. září v 11 00 hodin

Doprava : Vlastní ( v režii ZO) nebo autobusy (obj. autobusů ZO případě s pomocí regionálních pracovníků OS, faktury proplácí OS, účast nutno potvrdit pracovníkem OS). Parkování – možné v okolí ( ul. Italská a U nákladovému nádraží, Praha 3 – Žižkov)

Vhodné : Transparenty s označením zdravotnického zařízení, města, pracoviště, profese a s požadavky.

Předpokládaná doba : cca 30 min.

Poznámka : Existuje určitá byť malá možnost změny místa demonstrace. V takovém případě budete včas informováni.

Organizační a informační štáb : na ústředně OS tel. 22 71 46 29 –30 budete přepojeni na aktuální informace o demonstraci.

 

 

 

Sledujte materiály OS na internetu, adresa : OSZ.CMKOS.CZ

 

3.Informace o připravovaných akcích ZO FN2:

 

 

 • Na sobotu 7.10.2000 se připravuje zájezd pro děti do Příbrami s programem: - koupání v bazénu

- návštěva hornického muzea

- návštěva výtvarnice a malířky Vítězslavy Klimtové

(Pohádková země – strašidla, vodníci a skřítkové…)

Byly rozeslány přihlášky na akci. Další informace u paní Marie Vitákové-MTZ.

 • Ve dnech 28. – 29.10.2000 se uskuteční zájezd na Moravu s posezením ve

vinném sklípku. Informace a předběžné přihlášky byly rozeslány na jednotlivé

úseky. Další informace podá paní Marcela Špottová na lince č. 3653.

 • V úterý dne 26.9.2000 se uskuteční kvalifikační turnaj v kuželkách pro členy našeho odborového svazu a naší ZO. Bude od 16,00 do 18,00 hodin v herně TJ Masna a může se ho zúčastnit každý člen OS. Zájemcům budou rozeslány přihlášky. Z vítězů bude sestaveno reprezentační družstvo FN Plzeň, které se zúčastní turnaje OS v Blansku ve dnech 24. – 26.11.2000. Přjďte si zasportovat a pobavit se !!!

 

- 7 -

 1. Informace z jednání o navýšení platů ve zdravotnictví:

Zveřejňujeme společné stanovisko všech tří odborových organizací ve FN Plzeň, které bylo zasláno vedení FN a které je základem pro další jednání o platech:

 

Fakultní nemocnice Plzeň – vedení FN

Ing. Jaroslava KUNOVÁ-ředitelka

Z D E

 

Stanovisko odborových organizací ve FN Plzeň ke zvýšení platů k 1.10.2000.

 

Na základě jednání mezi vedením FN Plzeň a odborovými organizacemi FN Plzeň dne 24.8.2000 formulujeme naše společné stanovisko k projednávané problematice:

Popud k navýšení platů pracovníků ve zdravotnictví od 1.10.t.r. je jedním z výsledků vyjednávání mezi odborovými svazy ve zdravotnictví a ministerstvem zdravotnictví ČR. Vzhledem k tomu, že se tak nestalo legislativní formou a realizuje se z vnitřních rezerv organizací, je na dohodě sociálních partnerů v organizacích, v jaké formě, rozsahu i kterým kategoriím zaměstnanců bude úprava realizována.

jednání sociálních partnerů ve FN Plzeň dne 24.8.t.r. vyplynula možnost financování požadovaného nárůstu do konce roku 2000 pro kategorie zdravotnických pracovníků v plném rozsahu, avšak diferencovaně, nikoliv plošně. Odborové organizace se zavázaly, že se budou podílet na vytvoření kritérií pro “spravedlivé” rozdělení finančních prostředků. Za vhodnou formu opatření ke zvýšení platů považují odbory vytvoření dodatku kolektivní smlouvy, respektive mzdového předpisu pro odměňování zaměstnanců FN, který je její nedílnou součástí.

Po vzájemném jednání se odborové organizace ve FN dohodly, že by bylo vhodné zahrnout do projednávaného procesu také ostatní kategorie zaměstnanců, tedy i nezdravotnické profese. Důvody, vedoucí k tomuto stanovisku jsou:

 • Nezdravotničtí pracovníci jsou nedílnou a nezbytnou součástí personálu naší organizace.

 • Platová struktura zdravotnických a nezdravotnických pracovníků ve FN je diferencovaná.

 • Objem mzdových prostředků nezdravotnických pracovníků tvoří necelých 18% celkových mzdových prostředků.

 • Použití jiných forem pro kompenzaci platů nezdravotnických pracovníků by bylo nesystémové, mohlo by se jevit jako diskriminační pro vybrané kategorie zaměstnanců a v konečném důsledku by se stejně čerpalo ze stejných finančních prostředků.

- 8 -

Podle našich informací se touto problematikou zabývají také ostatní zdravotnická zařízení v působnost MZ obdobného charakteru a velikosti jako FN Plzeň a v některých organizacích došli k podobným závěrům.Po dohodě sociálních partnerů přistoupily obě strany k zahrnutí všech kategorií zaměstnanců do připravovaného zvýšení platů.

…………………………….. ………………………………… ……………………….……

Krasimir Vasilev, v.r. – předseda Ing. Petr Popule,v.r. – předseda MUDr.Ivan Šubrt,v.r.-předseda

ZO FN1 ZO FN2 LOK

V Plzni dne 4.9.2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝZVA:

Svoje připomínky, názory a náměty můžete kdykoliv zaslat na níže uvedenou adresu nebo se můžete osobně obrátit na kteréhokoliv člena Výboru ZO FN2 !

Také Vaše písemné příspěvky do tohoto zpravodaje budou zveřejněny !

Výbor Základní organizace odborů FN2

Ing. Petr POPULE - předseda ZO

Fakultní nemocnice Plzeň

Alej Svobody 80

304 60 PLZEŇ

________________________________________________________________

Vydává: Výbor základní organizace ZO FN2

Odborového svazu zdravotnictví

a sociální péče České republiky

Alej Svobody 80

304 60 Plzeň

Tel./ Fax.: 019 / 531 420

E - mail: popule@fnplzen.cz