Chirurgická klinika

Česky

Prázdninový provoz

Ordinační doby ambulancí naleznete zde 

 

O nás

V současné době má klinika 6 lůžkových oddělení a 2 jednotky intenzivní péče. Ambulantní část sestává z všeobecných ambulancí pro akutní a chronická onemocnění a 8 specializovaných poraden.

Chirurgická klinika přijímá okolo 6.000 nemocných a provádí více jak 5.000 operací ročně. Na klinice pracuje 36 lékařů ( z toho 1 profesor, 4 docenti a 9 asistentů) a 108 sester.

Charakteristika pracoviště

Největší rozmach zaznamenala cévní, transplantační a hrudní chirurgie, chirurgie jater, pankreatu, jícnu, tlustého střeva a velká péče je věnována nemocným s onemocněním prsní žlázy. Velmi rychle se rozvinula endoskopická diagnostika a miniinvazivní chirurgie, především v oblasti laparoskopických a torakoskopických operací.

Hlavní oblastí v cévní chirurgii je problematika aneuryzmat břišní aorty, ischemické choroby dolních končetin a onemocnění karotid. Chirurgická klinika je známa vysokým počtem operací provedených ročně v oblasti periferní cévní chirurgie a v evropském kontextu pak výzkumem etiopatogeneze aneuryzmatu břišní aorty.

V chirurgii jater patří klinika v současnosti k předním českým a evropským pracovištím, která se zabývají především chirurgickou a miniinvazivní léčbou primárních a sekundárních nádorů jater.

V oblasti transplantací orgánů se v Transplantačním centru provádí transplantace ledvin dospělým příjemcům. Centrum dosahuje dlouhodobě vysoce kvalitních výsledků, které ho řadí k předním pracovištím.
Naše centrum drží v ČR primát v transplantacích ledvin z nebijících dárců (NHBD).

V hrudní chirurgii je léčba zaměřena na chirurgické řešení plicního karcinomu, metastatického postižení  a na videotorakoskopické výkony.

Klinika se zabývá širokou operativou v oblasti endokrinní chirurgie, především chirurgie štítné žlázy, příštítných tělísek a nadledvin.

V oblasti chirurgie jícnu dominuje řešení nádorových onemocnění jak radikální chirurgickou cestou, tak v poslední době především endoskopickou implantací stentů.

V poslední době došlo k významnému rozvoji v oblasti chirurgie pankreatu především v oblasti primárních nádorů pankreatu díky stáži pracovníků kliniky ve světoznámém centru Heidelberské university v SRN a Texaské Univerzitě v Houstonu, USA.

Klinika v současnosti disponuje nejmodernějším technickým zázemím, špičkovými operačními sály, což vše je nutné pro provádění vysoce specializovaných náročných chirurgických výkonů.

Klinika provádí širokou operativu v rámci výkonů jednodenní chirurgie.

Na klinice se významnou měrou rozvinula oblast experimentální chirurgie na zvířatech, která je vedena pod přísnými etickými normami práce s laboratorními zvířaty. Řada výsledků z experimentální činnosti kliniky již byla publikována v zahraničních impaktovaných časopisech a v domácích časopisech zabývajících se touto problematikou.

Historie

Chirurgická klinika vznikla při založení Lékařské fakulty v roce 1945 z oddělení Městské nemocnice na Borech. Jejím prvním přednostou byl prof. V. David, vynikající všeobecný a břišní chirurg. V roce 1950 byl ustanoven novým přednostou kliniky prof. MUDr.J. Pavrovský, který zavedl na plzeňské chirurgické klinice neurochirurgické výkony. V roce 1954 odešel prof. Pavrovský do Prahy, kde převzal vedení I. chirurgické kliniky a prozatímním vedením plzeňské kliniky byl pověřen MUDr. R. Schmidt, s jehož jménem je spjat rozvoj dětské chirurgie. V roce 1955 dochází k rozdělení chirurgické kliniky na dvě pracoviště: I. chirurgickou kliniku vedl doc. K. Domanský a II. chirurgickou kliniku doc J. Špinka.. Prof. Domanský rozvíjel především hrudní chirurgii a začal provádět také kardiochirurgické výkony na zavřeném srdci (mitrální valvuloplastiky). Doc. Špinka byl především velice zkušeným břišním chirurgem. Na klinice rozvinul chirurgii žlučových cest. Soužití dvou klinik s obdobným programem v jedné budově bylo zdrojem četných problémů, které vedly v roce 1961 k odchodu doc. Domanského na ortopedickou kliniku a doc. Špinka se ujal vedení opětně sjednocené kliniky. V této době se rozvíjela neurochirurgie pod vedením Dr. Ledinského, dětská chirurgie pod vedením Dr. Havla a plastická chirurgie pod vedením Dr. Hasmana. O rozvoj cévní chirurgie se mimo jiné zasloužil především Dr. Milan Schűck. V roce 1967 převzal vedení chirurgické kliniky prof. Aleš Podzimek, který dále rozvíjel zejména hrudní chirurgii a břišní chirurgii. S Dr. Václavem Novákem a ve spolupráci s nefrologem Prof. Karlem Opatrným připravil program transplantací ledvin, který vyústil v roce 1972 v první klinickou transplantaci ledviny. Prof. Podzimek byl výrazná osobnost, zasloužil se o zvýraznění postavení plzeňské chirurgické kliniky mezi ostatními československými klinikami. Po smrti prof. Podzimka převzal vedení kliniky doc. Jiří Klečka až do roku 1990, kdy vedení převzal prof. J. Valenta, který se významnou měrou zasloužil o rozvoj cévní a transplantační chirurgie a prohloubení výzkumné práce na klinice. Neurochirurgické oddělení, které bylo původně součástí chirurgické kliniky, se v roce 1986 oddělilo jako samostatné oddělení a v roce 1993 se oddělila plastická chirurgie. Od listopadu 1999, kdy došlo k přesunu chirurgické kliniky z borského areálu na moderní pracoviště Lochotín, vede kliniku Prof. Vladislav Třeška. V roce 2002 byla na chirurgické klinice poprvé v  České republice provedena transplantace z  tzv. "nebijícího dárce" (NHBD).

Přednosta

Prof. MUDr. Jiří Moláček Ph.D.

MOLACEK@fnplzen.cz

Zástupce přednosty pro LP

MUDr. Tomáš Kural Ph.D.

KURAL@fnplzen.cz 

Zástupce přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost

Prof. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.

vodicka@fnplzen.cz 

Vrchní sestra

Mgr. Hana ŠIMANDLOVÁ

SIMANDLOVAH@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Petra Koukolíčková
Tel.: 377 104 271
Fax: 377 103 965
koukolickovap@fnplzen.cz

Ordinační doba ambulancí

Chirurgická ambulance - urgentní příjem

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu C
Telefonní číslo: 377 103 026, 377 103 027
1. nadzemní podlaží, vchod C
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí00:0023:59
Úterý00:0023:59
Středa00:0023:59
Čtvrtek00:0023:59
Pátek00:0023:59

Chirurgická ambulance - příjmy, kontroly

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B
Telefonní číslo: 377 103 043, 377 103 044
recepce: 377 103 042 plánované příjmy: 377 103 045 1. nadzemní podlaží, vchod B
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí07:0015:00
Úterý07:0015:00
Středa07:0015:00
Čtvrtek07:0015:00
Pátek07:0015:00

Poradna přednosty kliniky

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B
Telefonní číslo: 377 103 041
1. nadzemní podlaží, vchod B Nutno se objednat předem
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pátek12:0013:00

Indikační ambulance

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B
Telefonní číslo: 377 103 041
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Čtvrtek11:0013:00

Mammologická poradna

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B
Telefonní číslo: 377 104 481
4. nadzemní podlaží, vchod B Nutno se objednat předem
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Úterý08:3014:00
Středa08:3014:00
Pátek08:3010:30

Hrudní a endokrinologická poradna

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B
Telefonní číslo: 377 103 041
1. nadzemní podlaží, vchod B Nutno se objednat předem
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Úterý10:0012:00

Poradna pro onemocnění slinivky břišní

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B
Telefonní číslo: 377 103 047
1. nadzemní podlaží, vchod B Nutno se objednat předem
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí10:0012:00

Jaterní poradna

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B
Telefonní číslo: 377 103 041
1. nadzemní podlaží, vchod B Nutno se objednat předem
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí09:0012:00
Středa09:0012:00
Pátek08:3010:30

Cévní poradna

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 491
4. nadzemní podlaží, vchod F Nutno se objednat předem
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Úterý09:0014:30
Čtvrtek09:0014:30

Flebologická poradna

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 491
4. nadzemní podlaží, vchod F Nutno se objednat předem
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Středa12:0014:30

Gastroenterologická poradna

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu F
Telefonní číslo: 377 104 493
4. nadzemní podlaží, vchod F Nutno se objednat předem telefonicky v pondělí nebo pátek mezi 12-13 hodinou
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Pondělí08:0013:00

Koloproktologická poradna

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B
Telefonní číslo: 377 103 047
1. nadzemní podlaží, vchod B Nutno se objednat předem
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Středa09:0013:00

Proktologická poradna

Ambulance se nachází v areálu FN Lochotín, ve vchodu B
Telefonní číslo: 377 103 047
1. nadzemní podlaží, vchod B Nutno se objednat předem
Den v týdnuOrdinační doba odOrdinační doba do
Čtvrtek09:0012:00