Centrální sterilizace Lochotín

Česky

CENTRÁLNÍ   STERILIZACE   FN  PLZEŇ

Centrální sterilizace Lochotín                           Sterilizační centrum Bory

alej Svobody 80                                                 Dr. Edvarda Beneše 13

304 60  Plzeň                                                     305 99  Plzeň

tel. 377 104 116                                                 377 402 794

 

    Oddělení centrální sterilizace Fakultní nemocnice Plzeň zajišťuje sterilizaci materiálu a zdravotnických prostředků podle platných hygienických a provozních norem.

Sterilizace je základním prvkem předcházení nozokomiálních infekcí ve zdravotnickém zařízení a je neoddělitelnou součástí bezpečného poskytování zdravotní péče. 

    Provoz CS Lochotín je nepřetržitý, provoz SC Bory dvousměnný a zajišťují ho NELZP všech kategorií dle rozpisu a plánu služeb. 

 

Pracovní tým CS Lochotín tvoří:  8 všeobecných sester (z toho 1vrchní sestra a 2 staniční sestry), 5 ošetřovatelů a 24 sanitářů (18 žen a 6 mužů) a 1 THP.

Pracovní tým SC Bory tvoří: 1 všeobecná sestra (staniční sestra) a 5 sanitářů (4 ženy a 1 muž).

 

Pracoviště nemá funkci primáře a je podřízeno Útvaru náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.

 

    Oddělení centrální sterilizace zajišťuje podle předem stanoveného harmonogramu příjem a výdej materiálu (na SC Bory v pevně stanovenou dobu, na CS Lochotín formou rozvážkové služby), pro předsterilizační přípravu, balení a vlastní sterilizaci pomůcek, obvazového materiálu, nástrojů pro jednotlivá nákladová střediska a kompletní předsterilizační přípravu pro všechny operační sály.

CS FN Plzeň provádí fyzikální i chemickou sterilizaci pro 18 klinik, 25 operačních sálů a 137 oddělení.

 Ročně se na CS FN Plzeň vysterilizuje cca 26.380 ks nástrojových souprav (kontejnerů) pro operační sály a přes 904.000 ks jednotlivých pomůcek pro všechna oddělení.

Sterilizace zdravotnických prostředků je prováděna formou fyzikální sterilizace

 (sterilizace vlhkým teplem, sterilizace plazmatem peroxidu vodíku) a sterilizací chemickou (sterilizace formaldehydová).

 

Materiál je zpracováván pro všechny kliniky, jejich odborná oddělení, operační sály a soukromé ordinace a je přijímán a vydáván na podkladě průvodních listů.

Služby CS FN Plzeň využívá také 33 soukromých ordinací na základě smluv s FN Plzeň.

 

V rámci projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení pro zvýšení prevence nozokomiálních nákaz ve FN Plzeň“  byla provedena kompletní obměna sterilizační a mycí techniky v měsících říjen – prosinec roku 2011.

 

Centrální sterilizace FN Plzeň zpracovává materiál pro všechny kliniky, jejich odborná oddělení, operační sály a soukromé ordinace. Materiál je přijímán na základě průvodních listů. Provoz centrálních operačních sálů (OSL) je nepřetržitý a tomu je přizpůsoben i provoz oddělení CSL.

 

Na oddělení CS se přijímají dekontaminované nástroje a pomůcky z lůžkových oddělení FN a kontejnerové soupravy nástrojů z operačních sálů. Pomůcky a nástrojové sady z operačních sálů jsou zpracovávány následujícím způsobem: všechny nástroje z kontejneru – použité i nepoužité vkládají sanitárky na příjmu materiálu do myček nástrojů - na přípravné mokré části. Po vyjmutí těchto nástrojů z myčky sestra provádí jejich rozložení, kontrolu počtu, naolejování a přípravu ke kompletaci (kontrola celistvosti a funkčnosti nástrojů) a následnou sterilizaci. Nástroje jsou sterilizovány parní sterilizací v kombinovaných obalech nebo v kontejnerech. Pravidelně 1x týdně se provádí kontrola mycího programu ve všech myčkách.

 

Příjem a výdej kontejnerů a materiálu pro operační sály probíhá průběžně po celý den a noc, vždy na telefonické oznámení sálových sester. Příjem i výdej provádí pracovník k tomu určený v denním rozpisu služeb. Nesterilní materiál ukládá spolu s  průvodním listem do plastových košů, kontroluje celistvost a počty zaslaného materiálu a pomůcek. Poté je předává k následnému zpracování. Sterilní materiál zatavený v ochranném obalu předává spolu s průvodním listem na požádání jednotlivým pracovištím.

 

Centrální sterilizace je uzavřeným oddělením a všichni zaměstnanci všech kategorií jsou bezpodmínečně povinni dodržovat pravidla zajištění asepse a správného chodu oddělení. Vstup na centrální sterilizaci je možný pouze přes šatnu personálu žen a dále do provozu pouze přes filtry (pro přípravnou část a čistou – distribuční část). Na odděleních CS je nutné nosit ochranný oděv a pokrývku hlavy a všechny předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.

 

V přípravné části - úseku přípravy obvazového materiálu se provádí balení obvazového materiálu  dle domluveného harmonogramu s jednotlivými odděleními FN a operačními sály.

 

V současné době se již na centrální sterilizaci neprovádí sterilizace prádla pro operační sály, protože se na operačních sálech používá jednorázové rouškování. 

 

Všechny použité nástroje a pomůcky se považují za kontaminované. Jsou-li určeny k opakovanému použití, dekontaminují se ihned po přivezení na oddělení centrální sterilizace v prokládacích mycích automatech. Ruční předčištění dutých nástrojů a pomůcek probíhá až po jejich dekontaminaci v dezinfekčním prostředku s virucidní účinností.  V myčkách je využíváno mytí nástrojů v alkalickém prostředku.  Dezinfekce je provedena termicky při teplotě 93°C po dobu 10 minut. Přípravky a postupy pro předsterilizační přípravu se volí tak, aby nepoškozovaly ošetřovaný materiál. Oplach demineralizovanou vodou odstraní případná rezidua použitých látek. Čištění ultrazvukem se používá k dočištění skopických a mikrochirurgických nástrojů.

 

Po umytí se nástroje nebo pomůcky před zabalením důkladně osuší, pak prohlédnou a poškozené vyřadí. Řádné vysušení je důležitým předpokladem požadovaného účinku každého sterilizačního procesu.

 

Poslední fází předsterilizační přípravy je vložení předmětů určených ke sterilizaci do vhodných obalů. Používáme ventilové kontejnery Wagner, kombinované obaly, Zátěžové obaly pro těžké a objemné pomůcky, lukasterikové sáčky a archy netkané textilie. Materiál se do sterilizační komory ukládá tak, aby se umožnilo co nejsnazší pronikání sterilizačního média

 

Po sterilizaci provádíme kontrolu celistvosti a neporušenosti obalů.

 

Provádíme kontrolu systému Thermo-lock u kontejnerů s nástroji. Zaměstnanec pověřený sterilizací dbá na správné rozdělení materiálu na jednotlivá oddělení. Tento materiál pak ukládá do ochranných transportních obalů s průvodním listem a označí jej názvem příslušného oddělení. Vysterilizovaný obvazový materiál se ukládá do transportních skříní, určených k rozvozu materiálu a do sterilního skladu. Materiál pro COS ukládá do pojízdných přepravních boxů a do distribučních vozíků

 

Kontrola vydávaného materiálu a jeho následná kompletace se provádí podle průvodních listů – objednávky sterilizace, které jsou dodávány spolu s materiálem ve dvojím vyhotovení. Kopie je vrácena na odd. spolu s vysterilizovaným materiálem, originál zůstává na CS pro další zpracování – účtování. Všechny průvodky jsou parafovány při příjmu i výdeji vysterilizovaného materiálu pracovníkem, který provádí příjem nebo výdej materiálu daného oddělení.

 

Oddělení centrální sterilizace prošla úspěšně externím hodnocením kvality.

 

V současné době je oddělení CS FN Plzeň certifikováno pro výkon praxe Kurzu dezinfekce, sterilizace a způsobu jejich kontroly, který probíhá v NCO NZO v Brně.

 

 

Zpracovala: Bc. Drahomíra Loužecká

1. 12.2015

 

Vrchní sestra

Bc. Drahomíra LOUŽECKÁ

LOUZECKA@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát