Oddělení epidemiologie

Česky

 

Lochotín/Bory – oddělení epidemiologie

 

Oddělení epidemiologie FN Plzeň se zabývá problematikou nemocniční hygieny (specifickou hygienicko -epidemiologickou problematikou zdravotnických zařízení), má metodologický a konziliární charakter. Cílem je napomáhat vytvářet bezpečné prostředí pro pacienty i zaměstnance.

 

Oddělení epidemiologie FN Plzeň je nelůžkové oddělení. Zajišťuje preventivní i represivní hygienicko – epidemiologický dozor v  medicínských oborech, komplementu a technicko - provozních odborech FN Plzeň. Provádí interní kontrolu dodržování vytvořených hygienicko - protiepidemických režimů a zavádí protiepidemická opatření při sporadických i epidemických výskytech infekčních onemocnění či výskytech epidemiologicky významných mikroorganizmů. Zabývá se problematikou infekcí spojených se zdravotní péčí a výskytem multirezistentních mikroorganizmů u pacientů. Provádí odběry a analýzu mikrobiologických nálezů z nemocničního prostředí. Podílí se na vzdělávání zdravotnických pracovníků v hygienicko – epidemiologické problematice provozů nemocnice. Na základě výsledků výběrových řízení dezinfekčních prostředků sestavuje Dezinfekční plán závazný pro FN Plzeň, zajišťuje kontrolu nad dezinfekčními režimy a sterilizací. Současně zajišťuje distribuci testů pro kontrolu sterilizačních přístrojů. Realizuje (v omezené míře) specifické dezinfekční, deratizační i dezinsekční požadavky. Kontroluje kvalitu mikrobiálního prostředí vybraných pracovišť. Sleduje riziková pracoviště a vypracovává návrhy kategorizací prací podle výskytu rizikových faktorů.

 

Pracovníci LF UK Plzeň (vedoucí lékař a laborantka) v rámci svých úvazků zajišťují diagnostiku virových hepatitid, interpretaci získaných výsledků, zajišťují dokumentaci výkonů pro zdravotní pojišťovny, předávají pozitivní nálezy příslušným pracovištím epidemiologie KHS Plzeňského kraje. Pro FN Plzeň vykonávají edukační a poradenskou činnost. Současně zajišťuji chod ambulance epidemiologie ve Skrétově ulici 15 (úterý 13,30-15,30).

 

Kontakty

 

Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín

 

 

 

 

 

Vedoucí oddělení:                  MUDr. Jaroslav Jirouš                                                      

 

                                                e-mail: jirous@fnplzen.cz

 

                                                tel.: 377 103 840, 377 401 307

 

                                                budova 21, vrátnice 1, 1. patro

 

 

 

Ved. úseku epidemiologie:    Bc. Lenka Fiedlerová

 

                                                e-mail:feidleroval@fnplzen.cz

 

                                                tel.: 377 104 120

 

                                                budova komplementu, vchod C, 1. podzemní patro

 

 

 

Lékařka:                                   MUDr. Andrea Adriana Aišmanová

 

                                                 e-mail: aismanova@fnplzen.cz

 

                                                 tel.: 377 103 840

 

                                                 budova 21, vrátnice 1, 1. patro

 

 

 

 

 

Asist.ochrany veř. zdraví:      Mgr. Lucie Soukupová, (mateřská dovolená)

 

                                               e-mail:vojikoval@fnplzen.cz

 

                                               tel.: 377 103 840

 

                                                budova 21, vrátnice 1, 1. patro

 

 

 

Dezinfektor:                           Tomáš Šebek

 

                                                tel.: 377 104 109, 702 137 313

 

                                                budova komplementu, vchod C, 2. podzemní patro

 

                                     

 

                                      

 

Fakultní nemocnice Plzeň – Bory

 

 

 

Asist.ochrany veř. zdraví:        Libuše Kučerová

 

                                                 e-mail:kuceroval@fnplzen.cz

 

                                                 tel.: 377 402 539

 

                                                 budova 5, přízemí

 

 

 

Sekretariát:                               Bedřiška Čmolíková

 

                                                 e-mail: cmolikovab@fnplzen.cz

 

                                                 tel.: 377 402 323

 

                                                 budova 5, přízemí

 

 

 

Dezinfektor:                             Miroslav Stachura

 

                                                 tel.: 377 402 649, 602 614 248

 

                                                 budova 56, přízemí, dezinfekční stanice

 

 

 

Lékařská fakulta Plzeň – Bory (katedra epidemiologie)

 

 

 

LF FN Plzeň, lékař:                  prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.

 

                                                  e-mail: pazdiora@fnplzen.cz

 

                                                 tel.: 377 402 926, 377 155 209 (KHS Plzeňského kraje)

 

                                                  pavilon 1. B, 1. patro

 

 

 

LF FN Plzeň, laborantka:        Bc. Štěpánka Merhoutová

 

                                                 e-mail: merhoutovas@fnplzen.cz

 

                                                 tel.: 377 402 673

 

                                                 pavilon 1. B, 1. patro

 

Akce

 

Sympózia o nozokomiálních nákazách/nákazách spojených se zdravotní péčí  (v měsíci červen). Informace o přesném termínu a programu na e-mailu:cmolikovab@fnplzen.cz. Spolupodílí se na organizování odborných akcí České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP.

 

Odkazy

 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni http://www.khsplzen.cz/

 

Zdravotní ústav se sídlem v Plzni http://www.zuplzen.cz/

 

Státní zdravotní ústav  http://www.szu.cz/

 

Společnost nemocniční epidemiologie a hygieny http://www.sneh.cz/

 

 

 

 

 

Vedoucí úseku epidemiologie

Bc. Lenka FIEDLEROVÁ

FIEDLEROVAL@fnplzen.cz

Kontakt na sekretariát


Bedřiška Čmolíková
Tel.: 377 402 323
cmolikovab@fnplzen.cz