Právo na informace

Informace o FN Plzeň dle zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

1. Název Fakultní nemocnice Plzeň
2. Důvod a způsob založení FN byla zřízena ke dni 25. listopadu 1990 Zřizovací listinou vydanou ministrem zdravotnictví dne 25. listopadu 1990 čj.OP-054-25.11.1990 ve znění Zřizovací listiny Fakultní nemocnice v Plzni ze dne 31. 12. 1999 čj. 48193/99. Fakultní nemocnice Plzeň je samostatnou příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví.
Další informace o FN Plzeň naleznete zde
3. Organizační struktura Pro zobrazení klikněte prosím zde
4. Kontaktní spojení Fakultní nemocnice Plzeň
Ředitelství
Edvarda Beneše 1128/13
301 00 Plzeň – Bory
4.1 Kontaktní poštovní adresa Areál Bory
Edvarda Beneše 1128/13
301 00 Plzeň - Bory
Areál Lochotín
alej Svobody 80
323 00 Plzeň – Lochotín
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Útvar náměstka pro LPP - Oddělení pro komunikaci s veřejností FN Plzeň
budova ředitelství, pavilon 16
Edvarda Beneše 1128/13
301 00 Plzeň - Bory
4.3 Úřední hodiny Útvar náměstka pro vnější vztahy a spolupráci s LF - Oddělení pro komunikaci s veřejností FN Plzeň
Pondělí - pátek 8.00 - 15.00 hod.
4.4 Telefonní čísla FN Plzeň Telefonní ústředna 377 401 111
Areál Bory 377 401 111
Areál Lochotín 377 103 111
4.5 Adresa internetových stránek www.fnplzen.cz
4.6 Adresa podatelny

www.fnplzen.cz/cs/kontakty_fn

4.7 Elektronická adresa podatelny

www.fnplzen.cz/cs/kontakty_fn

prosím klikněte zde

4.8 Datová schránka

pbvtj63

5. Případné platby lze poukázat ČNB
Číslo účtu: 33739311/0710
Číslo účtu pro finanční dary: 20001-33739311/0710
Variabilní symboly pro darová konta
6. Identifikační číslo - IČ 00669806
7. Daňové identifikační číslo - DIČ CZ 00669806
8. Dokumenty -
8.1 Seznamy hlavních dokumentů Statut FN
Zřizovací listina, Opatření MZ o změně zřizovací listiny FN Plzeň

2022
Roční zpráva 2022

2021
Roční zpráva 2021

2020
Roční zpráva 2020

2019
Roční zpráva 2019

2018
Roční zpráva 2018

2017
Roční zpráva 2017,Přílohy,Dodatky

2016
Roční zpráva 2016,Přílohy

2015
Roční zpráva 2015,Přílohy

2014
Roční zpráva 2014,Přílohy

2013
Roční zpráva 2013,Přílohy

2012
Roční zpráva 2012,Přílohy

2011
Roční zpráva 2011,Přílohy

2010
Roční zpráva 2010,Přílohy

2009
Roční zpráva 2009,Přílohy

2008
Roční zpráva 2008,Přílohy

2007
Roční zpráva 2007,Přílohy

2006
Roční zpráva 2006,Přílohy
8.2 Rozpočet

Rozpočet nákladů a výnosů FN Plzeň na roky 2023 – 2026 dle vyhl. č. 515/2020 Sb. a dle zákona č.23/2017 Sb.

9. Žádosti o informace

Získání informace je možné na uvedené adrese ústně, písemně, elektronickou poštou a faxem:

Oddělení zdravotnického práva a pracovně-právních vztahů
Budova ředitelství, pavilon č. 16
Edvarda Beneše 1128/13
301 00 Plzeň – Bory
Tel.: 377 402 447
Fax: 377 441 850
e-mail: zadostioinformace@fnplzen.cz
Další informace zde

Žádost o informaci podle zákona č. 106/ 1999 Sb. - zde ke stažení
žádost o informaci pro fyzické osoby - zde ke stažení

Proti rozhodnutí FN Plzeň o odmítnutí žádosti může žadatel podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o jejím odmítnutí.

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti předloží FN Plzeň spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

10. Příjem podání a podnětů Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím:
Oddělení pro komunikaci s veřejností FN Plzeň
Žádosti o zdravotnickou dokumentaci - Jana Šimůnková
Budova ředitelství, pavilon č. 16
Edvarda Beneše 1128/13, 301 00, Plzeň
tel.: 37 740 2202
fax: 37 744 8150
Budova ředitelství, pavilon č. 16
Edvarda Beneše 1128/13, 301 00, Plzeň
tel.: 37 740 2019
e-mail: pomocpacientum@fnplzen.cz

Postup pro podání stížností
11. Předpisy -
11.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění
Vyhl. č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, v platném znění

Předpisy jsou k nahlédnutí na Právním oddělení FN Plzeň
Budova ředitelství, pavilon č. 16
Edvarda Beneše 1128/13, 301 00, Plzeň - Bory
Úřední hodiny: pondělí - pátek 8.00 - 15.00 hod.
11.2 Vydané právní předpisy -
12. Úhrady za poskytování informací -
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Základní ceník služeb
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací -
13. Licenční smlouvy  
13.1 Vzory licenčních smluv  
13.2 Výhradní licence  
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva za rok 2005 v oblasti pokytování informací dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění
Výroční zpráva za rok 2006 v oblasti pokytování informací dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění
Výroční zpráva za rok 2007 v oblasti pokytování informací dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění
Výroční zpráva za rok 2008 v oblasti pokytování informací dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění
Výroční zpráva za rok 2009 v oblasti pokytování informací dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění
Výroční zpráva za rok 2010 v oblasti pokytování informací dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění
Výroční zpráva za rok 2011 v oblasti pokytování informací dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění
Výroční zpráva za rok 2012 v oblasti pokytování informací dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění
Výroční zpráva za rok 2013 v oblasti pokytování informací dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění
Výroční zpráva za rok 2014 v oblasti pokytování informací dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění
Výroční zpráva za rok 2015 v oblasti pokytování informací dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění
Výroční zpráva za rok 2016 v oblasti pokytování informací dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění
Výroční zpráva za rok 2017 v oblasti pokytování informací dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění
Výroční zpráva za rok 2018 v oblasti pokytování informací dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění
Výroční zpráva za rok 2019 v oblasti pokytování informací dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění
Výroční zpráva za rok 2020 v oblasti pokytování informací dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění
Výroční zpráva za rok 2021 v oblasti pokytování informací dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění
Výroční zpráva za rok 2022 v oblasti pokytování informací dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění
15. Zveřejňování informací dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

rok 2014
rok 2015
rok 2016
rok 2017
rok 2018
rok 2019
rok 2020
rok 2021
rok 2022
rok 2023

16. Poradní orgány Informace zde
17. Protikorupční program Informace zde
18. Servisní smlouvy Informace zde
19. Informace o zpracování osobních údajů dle GDPR Informace pro pacienty
Informace o zpracování osobních údajů pro ubytované v ubytovnách FN Plzeň
Informace o zpracování osobních údajů - účastníci vzdělávání ve FN Plzeň
Česky