KONTROLA VE FN POTVRDILA JEJÍ DOBROU KONDICI

Ministerstvo zdravotnictví provedlo kontrolu ve FN Plzeň, dopadla dobře. Fakultní nemocnice ročně ošetří více než  milion pacientů, hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Největší náklady tvoří mzdové prostředky,   na platy nemocnice vydává 2,613 miliardy. Průměrný plat je 47 680 Kč a pracuje zde cca 4650 zaměstnanců.

 

Kontrola ve FN Plzeň potvrdila její dobrou kondici

Fakultní nemocnice Plzeň je největším zdravotnickým zařízení na západě Čech, ročně ošetří více jak milion pacientů. Hospodaří mnoho let s vyrovnaným rozpočtem, pro rok 2019 je plánován obrat ve výši 7,141 miliard korun.

31. ledna 2019 - 12:45

Největšími náklady jsou mzdové prostředky ve výši 2,613 miliard, další významnou položku tvoří nákup léků a spotřebního materiálu v objemu cca 2,518 miliard korun a předpokládané investice pro letošní rok jsou ve výši přesahující 0,5 miliardy korun. Průměrný plat ve FN Plzeň je 47 680 Kč a pracuje zde cca 4650 zaměstnanců.

Ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. vysvětluje: „Jsme státní organizace a je logické, že takto velká organizace, která navíc pečuje o lidské zdraví, prochází řadou kontrol. Hospodaření naší nemocnice bylo v posledních letech předmětem kontroly hned několika subjektů, konkrétně se jednalo o Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad a Ministerstvo zdravotnictví. Je zapotřebí dodat, že průběžně probíhají kontroly realizace velkých investičních akcí a projektů. Všechny významné stavební akce financované ze státního rozpočtu (nové pavilóny onkologie, porodnice) byly předmětem kontroly ze strany NKÚ bez nálezu, projekty realizované s podporou evropských fondů (IOP, IROP) byly předmětem zdravotnické techniky, kontrolované období 2014 - 2016. I v tomto případě kontroloři identifikovali pouze dílčí nesystémové nedostatky vesměs formálního charakteru a naopak potvrdili efektivní využití outsourcingu i nákladné zdravotnické techniky (PET/CT, PET/MR). Poslední ukončená kontrola probíhala od října 2018 do prosince 2018 a jednalo se o kontrolu provedenou kontrolním odborem MZ ČR. Jejím předmětem byly oblasti již kontrolované v minulosti ze strany MF ČR i NKÚ, navíc s důrazem na aktuální problematiku vybraných smluvních vztahů a veřejných zakázek, kontrolované období 2016 - 2018 a ni tato kontrola nenalezla žádné závažné pochybení, pouze pojmenovala drobné formální nedostatky."

Ekonomický náměstek Ing. Viktor Wendler, MBA popisuje hlavní okruhy poslední kontroly: „Ministerstvo zdravotnictví se zabývalo oblastmi zadávání veřejných zakázek, hospodařením s majetkem státu, autodopravou a účetnictvím organizace (fakturace). Kontrola v oblasti veřejných zakázek byla zaměřena na větší investiční akce (např. úpravy vjezdů do obou areálů nebo výstavba parkovacího domu) a zajištění externě poskytovaných služeb, jako jsou úklidy či ostraha. Na vzorku vybraných veřejných zakázek byla ověřena správnost všech postupů při realizaci zadávacích řízení a uzavírání smluv, tato oblast byla zcela bez nálezu. Kontrola v oblasti hospodaření s majetkem státu byla zaměřena na uzavírané nájemní smlouvy, na vzorku smluv byla ověřována jejich ekonomická výhodnost pro FN Plzeň. Pouze v případě smluv zajišťujících pronájem operačních sálů v době jejich nevyužívání ze strany FN byly konstatovány nevhodné formulace některých smluvních ustanovení. Jinak tato oblast také bez nálezu.

V oblasti autodopravy bylo kontrolováno především využití služebních vozidel a s tím související dokumentace. V některých případech byla zjištěna méně závažná pochybení v evidenci ujetých km. Tento problém byl již mezitím vyřešen zavedením gps sledování jednotlivých služebních vozidel a s tím související elektronickou evidencí ujetých km. Poslední zkoumanou oblastí byla oblast účetnictví, respektive kompletní fakturace za vybraný měsíc, na kontrolovaném vzorku faktur nebyla shledána žádná závada."

Ředitel Václav Šimánek doplňuje: „Všechny provedené kontroly ve FN Plzeň potvrdily fakt, že nemocnice je dlouhodobě správně a efektivně řízena, což se pozitivně odráží na její dobré ekonomické situaci. Máme dobře nastavené procesy, které jsou odolné vůči personálním změnám. Dlouhodobé zkušenosti týmů s minimální fluktuací jsou velkou devizou. Jedním z pilířů našeho finančního zdraví jsou oblasti nákupů a elektronické aukce. Tímto způsobem nakupujeme komodity v řádu několika miliard ročně a byli jsme jedni z prvních ve zdravotnictví, kteří se do elektronických aukcí v takovém rozsahu pustili. Aktivně předáváme naše zkušenosti na mnohých odborných fórech, jsme často zváni k předávání zkušeností pro státní i jiné organizace v problematice zadávání veřejných zakázek."

Zdroj: (svob.,prvnizpravy.cz)

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/byznys/kontrola-ve-fn-plzen-potvrdila-j...