OBHÁJILI JSME EXTERNÍ AUDIT

Ve dnech 20. a 21. května 2019 probíhal ve FN Plzeň externí audit plnění požadavků normy ISO 9001 a hodnotících standardů kvality a bezpečí podle vyhlášky č. 102/2012 Sb.

Externí auditoři společnosti Tayllor&Cox s.r.o. a České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. navštívili 11 zdravotnických oddělení a klinik chirurgických
a interních oborů včetně Oddělení centrální sterilizace.  Zajímali se o činnosti zdravotnických pracovníků na standardních lůžkových stanicích, JIP i v ambulantních provozech.

Auditoři měli možnost prostudovat si před auditem naše směrnice a standardní postupy a ověřovali jejich naplňování v praxi. V rámci úvodního setkání s vrcholovým vedením byli auditoři seznámeni s činností naší nemocnice, změnami a úspěchy uplynulého období. Prezentace je k dispozici na intranetu Centra řízení kvality, sekce Certifikace.

Auditoři se v letošním roce zaměřili zejména na vedení zdravotnické dokumentace a způsob ordinování, podávání a evidenci návykových látek. Dále se zajímali o zajištění KPR (kardiopulmonální resuscitace), management bolesti, manipulaci s rizikovými léčivými přípravky, skladování léků, monitoring teploty, značení a ukládání chemických látek, hořlavin či tlakových lahví a správný postup třídění, ukládání a likvidace odpadu. Dotazovali se na plnění cílů a sledování indikátorů kvality specifických pro jednotlivé kliniky a oddělení.

Na pracovišti správy, administrativním a technicko-provozním se zajímali o oblast vzdělávání zaměstnanců, řešení havarijních situací, zajištění bezpečnosti práce, skladování zdravotnického materiálu, účtování zdravotním pojišťovnám, vykazování onkologického hlášení, zajištění kvality výroby stravy, tvorbu jídelníčků, splnění hygienických norem a spokojenost strávníků - pacientů i zaměstnanců.

Nevynechali ani Centrum řízení kvality, kde se zajímali o způsob plánování a provádění interních auditů kvality, řešení nálezů z auditů a evidenci nežádoucích událostí.

Ocenili systém řízení dokumentů, způsob zajištění jejich aktualizace a nastavení seznamování zaměstnanců s dokumenty.

Auditoři ocenili vynikající součinnost zaměstnanců na odděleních při akreditačním šetření, nadstandardní péči o pacienty – lékařská a ošetřovatelská péče, včetně nutriční a rehabilitační péče, nadstandardní péči o zaměstnance, výborně nastavenou personální politiku, široké benefity a měření spokojenosti zaměstnanců. Na všech navštívených pracovištích se setkali s milým a přátelským přijetím.

Zmínili několik doporučení ke zlepšení v oblasti péče o pacienty, např.: důsledně vyplňovat informované souhlasy (uvádět důvod hospitalizace slovně, nikoli číslem diagnózy), adekvátně reagovat na zjištěnou bolest u pacienta, dbát na řádné vedení záznamů ve zdravotnické dokumentaci – správné ordinace léčivých přípravků bez zkratek, léků dle potřeby a návykových látek. Minimalizovat rizikové léky dle doporučení MZ ČR (nezařazovat hypnotika), redukovat vybavení pro KPR (předimenzované vozíky).

Opět připomněli efektivní sledování monitoringu teplot v lednicích pro ukládání léčivých přípravků (při překročení stanovené hranice opakovat měření a provést o tom zápis).

V technickém provozu dbát na kontrolu příručních lékárniček, aktualizovat bezpečnostní listy na intranetu a do budoucna řešit podmínky skladování SZM.

V oblasti informační a kybernetické bezpečnosti vzdělávat všechny zaměstnance FN Plzeň.

Podrobná písemná zpráva bude zaslána dodatečně, všichni vedoucí auditovaných pracovišť s ní budou seznámeni a ve spolupráci s Centrem řízení kvality bude projednána realizace opatření k výše uvedeným doporučením.

Závěr auditu zní: „Úroveň poskytovaných zdravotních služeb ve Fakultní nemocnici Plzeň byla vyhodnocena jako vyhovující ve všech standardech a ukazatelích platné legislativy“.

Fakultní nemocnice Plzeň znovu získala Certifikát kvality a bezpečí s platností na 3 roky. Nové certifikáty budou umístěny na webových stránkách FN Plzeň a na intranetu.

Ačkoli audit probíhá pouze dva dny, takzvaným vzorkováním, a někomu se může zdát snadné dosažení certifikátu, za výborným výsledkem se skrývá obrovské množství mravenčí práce zaměstnanců na všech stupních řízení, a to zejména nelékařských zdravotnických pracovníků, a pochopení všech zaměstnanců pro požadavky, které jsou na ně kladeny.

Velice si vážíme ochoty našich zaměstnanců pro vytváření bezpečného prostředí a skutečnosti, že pojem „kvalita a bezpečnost zdravotních služeb“ neberou na lehkou váhu.

Jménem pana ředitele a vrcholového vedení FN Plzeň děkujeme všem zaměstnancům, kteří se auditu zúčastnili i se na něm jakkoli podíleli za přispění k jeho kladnému výsledku.

 

Ing. Bc. Lucie Svobodová, Mgr. Nina Müllerová, Ing. Denisa Kloudová, Hana Ludvíková z Centra řízení kvality