FN Plzeň se připojuje k výzvě Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů

Fakultní nemocnice Plzeň se již šestým rokem připojuje k výzvě EPUAP a podporuje světový den STOP dekubitům, který je vyhlášen vždy na třetí čtvrtek v měsíci listopadu.

Prevence a léčba dekubitů není to pro nás nic nového, pouze navazuje na dlouholeté aktivity, které jsou směřované k prevenci dekubitů a péče o rány: výskyt dekubitů je přijatým indikátor kvality péče – hodnoty jsou sledovány pravidelně sbírány a vyhodnocovány.  Základy evidence těchto nežádoucích jevů a jejich prevenci položila již v devadesátých letech Mgr. Nina Müllerová. Za téměř třicet let se změnily nejen preventivní pomůcky, ale také materiály a postupy léčby těchto často nehojících se ran.  Kompetence sester se zvyšovaly a bez zvyšující úrovně jejich znalostí by nebylo možné zajistit kvalitní ošetřovatelskou péči. O rozvoj znalostí a dovedností se významně zasloužila Bc. Ivana Witová, garant certifikované kurzu, kterým prošlo 377 všeobecných sester.  Zásluhou těchto specialistek se nám daří zvládat péči i o velmi komplikované rány prakticky na všech klinikách a oddělení naší nemocnice. Máme skvěle fungující tým pro prevenci dekubitů, který vede Bc. Lenka Fiedlerová. Její zásluhou funguje nejen sběr dat o dekubitech a hlášení na národní úrovni, ale také organizace pravidelného sympozia, kde se setkávají specialisté na prevenci a léčbu dekubitů a předávají si zkušenosti. V letošním roce se sympozia zúčastní 80 nelékařských zdravotnických pracovníků i studentů zdravotnických škol. Hitem letošního roku je zavádění používání klouzavých podložek pro prevenci střižných sil při posouvání pacientů na lůžku. Tuto novou metodu a pomůcku zavádíme na všech pracovištích, kde se ve vyšší míře vyskytují rizikoví pacienti. Se zaváděním nám pomáhají fyzioterapeuti, kteří zároveň upozorňují na druhý efekt této metody, a to je prevence poškození pohybového aparátu a bolesti zad ošetřovatelského personálu.

Ke světovému dni STOP dekubitů jsou naše aktivity zaměřeny na pořádání odborných akcí:

a) ke zdravotníkům: Odborné sympozium v listopadu, celoroční aktivní účast na konferencích k dané problematice, organizace certifikovaného kurzu.

b) k laické veřejnosti: Všechna pracoviště jsou vybavena informačními letáky a listopadové nástěnky jsou zaměřené na edukaci osob blízkých pacientovi, kteří o něj budou pečovat v domácím prostředí.

Mgr. Nina Müllerová