Vracíte se z těchto zemí? Dodržte níže uvedené pokyny:

Státy světa s vysokým rizikem přenosu nákazy (High risk countries):

 • Čína / China
 • Írán / Iran
 • Itálie / Italy
 • Jižní Korea / South Korea
 • Francie / France
 • Španělsko / Spain
 • Německo / Germany
 • Švýcarsko / Switzerland
 • Norsko / Norway
 • Dánsko / Denmark
 • Nizozemsko / The Netherlands
 • Švédsko / Sweden
 • Velká Británie / Great Britain
 • Belgie / Belgium
 • Rakousko / Austria

Pokyny pro osoby vracející se z rizikových oblastí ke krizovému opatření vlády ve věci karantény pro tyto osoby

13.3.2020
Text usnesení vlády opatření:
Vláda
nařizuje s účinností ode dne 13. března 2020 od 12:00 hod.

 • všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnány, které se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost. Tato povinnost se nevztahuje na osoby, na které se vztahuje výjimka udělená ministrem vnitra podle usnesení vlády č. 198 z 12. března 2020 a ze dne 13. března 2020;
 • všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, aby u osob s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnány, které se v období od okamžiku účinnosti tohoto usnesení vlády navrátí z pobytu na území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č 198 stanoví ministr zdravotnictví, do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů;
 • všem osobám, na které se podle bodu 1. nevztahuje tam uvedená povinnost, aby v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství;
 • všem řidičům nákladních vozidel, řidičům autobusů, posádkám dopravních letadel, strojvedoucím, vlakovým četám a vozmistrům, lodním kapitánům a členům posádek plavidel, posádkám vozů správce komunikace, kteří přes území rizikových oblastí, které podle usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č 198 stanoví ministr zdravotnictví, tranzitují, nebo provádějí na území těchto rizikových oblastí přepravu, se doporučuje, aby maximálně omezili přímý kontakt s místním personálem na území těchto rizikových oblastí;

Doplňující komentář:
Mimořádné opatření se vztahuje na osoby, které pobývají nebo budou pobývat v rizikových oblastech a po 12:00 hod. dne 13. března 2020 do odvolání se vrátí do České republiky. Za pobyt se považuje jakkoliv dlouhý pobyt na území rizikových oblastí.
Mimořádné opatření se vztahuje na osoby s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo jsou-li na území České republiky zaměstnány.
Tyto osoby co nejdříve po návratu do České republiky budou kontaktovat svého praktického lékaře, v případě dětí jejich praktického lékaře pro děti a dorost. Pokud se vrátí například v sobotu nebo v neděli a kontakt s praktickým lékařem není o víkendu možný, obrátí se na něj hned v pondělí.
Vzdálený kontakt je potřebný pro to, aby pacient neohrozil jak samotného praktického lékaře, tak například jiné pacienty v čekárně.
Nikdo nebude trestat pacienty, je-li bezprostřední kontakt s praktickým lékařem nemožný, ale je třeba, aby vyvinuli maximální úsilí o vzdálený kontakt se svým praktickým lékařem. Toto úsilí by měli vyvinout nikoli primárně proto, aby se vyhnuli pokutě, ale aby nešířili dál onemocnění Covid-19.
Pokud osoba vracející se z rizikových oblastí není registrována u žádného praktického lékaře, je třeba, aby si zvolila jakéhokoli praktického lékaře a toho informovala o tom, že se vrátila z Itálie. V tomto případě bude třeba, aby si dohodla se zvoleným praktickým lékařem kontakt tak, aby ten získal potřebné osobní údaje a mohl vydat rozhodnutí o karanténě.
S nařízením domácí karantény je spojeno vystavení neschopenky. V souladu se stanoviskem České správy sociálního zabezpečení tak v těchto případech postačí, když praktický lékař pacientovi doručí neschopenku, a to optimálně eNeschopenku, aby se co nejvíce zamezilo kontaktu mezi lékařem a pacientem v karanténě.
Každá osoba má právo odmítnout neschopenku a může se domluvit se svým zaměstnavatelem např. na režimu „home office“ tedy práce z domova.
Podstatou karantény, která musí být dodržena, je oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy, od ostatních fyzických osob s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Pokud musí osoba, které byla nařízena domácí karanténa, z nezbytného důvodu svůj domov opustit, musí učinit taková opatření, aby byla zachována podstata karantény tedy vyhnout se takovým kontaktům s jinými osobami, v důsledku kterých by mohlo dojít k nákaze jiné osoby.
V případě, že v rizikových oblastech byla pouze část rodiny a ostatní členové nikoli, platí, že karanténa bude na základě mimořádného opatření stanovena pouze těm členům rodiny, kteří byli v rizikových oblastech.
Pokud byli v rizikových oblastech jak rodiče, tak děti, vystaví se neschopenka rodičům.
Pokud byli v rizikových oblastech děti, ale nikoli rodiče, bude ve vztahu k rodiči, bude-li mít o to zájem, rozhodnuto o vzniku potřeby ošetřování nebo péče.
KHS - pokyny pro osoby vracející se z rizikových oblastí