Návštěvy pro dětské pacienty a těžce nemocné jsou povolené

Od středy 22. dubna 2020 (od 14:00 hod.) je na dětských lůžkových stanicích FN Plzeň umožněna návštěva rodičů (rodiče) u dětského pacienta. Návštěva je možná pouze na základě předchozí telefonické konzultace s ošetřujícím lékařem příslušné lůžkové stanice v maximální délce trvání 60 minut.

Dále jsou povoleny návštěvy u pacientů, kteří se nacházejí v terminálním stádiu své choroby. Po předchozí telefonické konzultaci může ošetřující lékař dovolit návštěvu osoby blízké v trvání maximálně 15 minut u pacienta v terminálním stádiu onemocnění.

Všechny kliniky a oddělení, jichž se toto opatření týká, budou koordinovat jednotlivé návštěvy tak, aby se na pokojích nepotkával větší počet návštěv. Návštěvníkům, kteří budou při vstupní triage vyhodnoceni jako rizikoví, nebude návštěva hospitalizovaného pacienta umožněna.

 

Podmínky pro vstup rodičů jsou totožné s návštěvami pro pacienty, kteří jsou v terminálním stádiu nemoci:

· Rodič/e (návštěva) musí být zdravý a nesmí mít žádné příznaky COVID-19 ani jiného podobného onemocnění.

· Rodič/e (návštěva) umožní zaměstnancům příslušné stanice změřit svou tělesnou teplotu před vstupem do prostor lůžkové stanice, osoba se zvýšenou teplotou nebude vpuštěna k pacientovi.

· Rodič/e (návštěva) nesmí být v karanténě.

· Rodič/e (návštěva) musí mít celou dobu pobytu na dětské lůžkové stanici personálem pracoviště vydanou jednorázovou roušku, ochranný jednorázový oděv a musí dodržovat nastavená hygienická pravidla. Před vstupem na lůžkovou stanici je povinnost důkladné dezinfekce rukou.

· Každá návštěva musí být dopředu domluvená, ošetřujícím lékařem odsouhlasená, je o ní proveden záznam do zdravotnické dokumentace a z provozních důvodů pracoviště může být její délka v nezbytném případě upravena či pokrácena.