Obhájili jsme certifikát kvality a bezpečnosti

Dne 20. května 2020 proběhl ve FN Plzeň externí audit kvality, ověřující plnění požadavků normy ISO 9001 a hodnotících standardů kvality a bezpečí podle vyhlášky č. 102/2012 Sb.

Externí auditoři společnosti Tayllor&Cox s.r.o. a České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o. v letošním roce navštívili 8 zdravotnických a 4 nezdravotnická pracoviště pomocí videokonference.

Auditoři měli možnost prostudovat si před auditem naše směrnice, provozní řády, standardní postupy i zprávy z interních auditů. Svými dotazy se pak zaměřovali na naplňování stanovených pravidel v praxi. V rámci úvodního setkání s představitelem vedení pro řízení kvality, Ing. Viktorem Wendlerem, MBA byli auditoři seznámeni s činností naší nemocnice, změnami a úspěchy uplynulého období. Dále byli seznámeni s naší reakcí na doporučení z minulého auditu. Prezentace je k dispozici na intranetu Centra řízení kvality, sekce Certifikace.

Auditoři se v letošním roce zajímali zejména o provoz zdravotnických oddělení a klinik v době pandemie, jak jsme zvládli aplikaci přísných hygienických opatření a jak probíhala komunikace a předávání nových pokynů a informací. Jako obvykle se zajímali o nežádoucí události, indikátory kvality, infekce spojené se zdravotní péčí, školení zaměstnanců, management léků včetně návykových látek a zdravotnickou dokumentaci, do které nahlíželi přes vzdálený přístup.

Na pracovišti správy, administrativním a technicko-provozním se zajímali o dodávky energií, ekonomický a zdravotní controlling, výsledky spokojenosti pacientů, cíle kvality a další.

Nevynechali ani Centrum řízení kvality, kde se zajímali o způsob plánování a provádění interních auditů kvality a řízenou dokumentaci.

Auditoři ocenili intranet Fakultní nemocnice Plzeň, dlaždici Koronavirus - informace, novinky v oblasti chemických látek (dlaždice bezpečnostní listy) a dlaždici „Nozokomiální nákazy“, řízenou dokumentaci a především výbornou připravenost všech auditovaných pracovišť.

V závěru auditu nebyla sdělena žádná doporučení, byla uvedena pouze pozitiva: „Vše, co jsme plánovali dát, jako doporučení již děláte nebo máte ve svých cílech.“

Podrobná písemná zpráva s drobnými doporučeními bude zaslána dodatečně, všichni vedoucí auditovaných pracovišť s ní budou seznámeni.

Závěr auditu zní: „Úroveň poskytovaných zdravotních služeb ve Fakultní nemocnici Plzeň byla vyhodnocena jako vyhovující ve všech standardech a ukazatelích platné legislativy a je vždy o krok napřed“.

Ačkoli audit probíhal pouze jeden den a vzdálenou formou, příprava byla náročná. Fakultní nemocnice prohází externími audity úspěšně již několik let, a to z důvodu odpovědného přístupu všech zaměstnanců, kteří mají zájem o dobré jméno nemocnice.

Jménem pana ředitele a vrcholového vedení FN Plzeň děkujeme všem zaměstnancům, kteří se auditu zúčastnili i se na něm jakkoli podíleli za přispění k jeho kladnému výsledku.

 

Ing. Bc. Lucie Svobodová, Mgr. Nina Müllerová, Ing. Denisa Kloudová, Hana Ludvíková z Centra řízení kvality FN Plzeň.